Opinia Rady Osiedla Stare Miasto w sprawie rozszerzenia strefy Tempo 30

Przedstawiamy Państwu opinię Rady Osiedla Stare Miasto w sprawie rozszerzenia strefy Tempo 30 w centrum Poznaniu o kolejne obszary naszego osiedla: etap II, III i IV.

Tempo-30-all

Zarząd Dróg Miejskich zwrócił się do Rady Osiedla Stare Miasto z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zaopiniowania zaktualizowanego projektu koncepcyjnego dla strefy „Tempo 30” w centrum Poznania. Mając na uwadze konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz podniesienia komfortu życia na Starym Mieście, a także opierając się na przeprowadzonych internetowych konsultacjach z mieszkańcami, Osiedle Stare Miasto opiniuje pozytywnie projekt rozszerzenia strefy Tempo 30 o obszary II, III i IV, z zastrzeżeniem wprowadzenia proponowanych przez Radę Osiedla zmian w projekcie.

Rada Osiedla Stare Miasto udostępniła projekt mieszkańcom Poznania na swojej stronie internetowej: http://staremiasto.poznan.pl/ oraz przeprowadziła, na miarę swoich możliwości, konsultacje społeczne – tj. na spotkania Komisji zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy zainteresowani projektem oraz drogą elektroniczną zebrane wszelkie opinie i uwagi do projektu. Jednakże z uwagi na rangę projektu i proponowanych zmian zwracamy uwagę na konieczność konieczność zorganizowania prze Zarząd Dróg Miejskich i Urząd Miasta spotkania konsultacyjnego lub informacyjnego dla mieszkańców Starego Miasta. Ponadto, chcielibyśmy, aby projekt – jeżeli nie zostało to jeszcze uczynione – został skonsultowany z Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych. Koniecznym jest również uzupełnienie projektu Tempo 30 o zieleń i elementy małej architektury. W naszej opinii brak tych elementów zdecydowanie ogranicza ewentualne pozytywne zmiany związane z realizacją strefy Tempo 30.

Uwagi dotyczące zaktualizowanego projektu koncepcyjnego dla strefy “Tempo 30” w centrum Poznania – etap II i III

 1. Propozycje ogólne:
 • więcej małej architektury i zieleni w strefie Tempo 30, w tym na granicach stref (np. nasadzenia drzew na ul. Królowej Jadwigi);
 • konieczne dodanie wyraźnych oznaczeń wjazdu do strefy Tempo 30, np. przez wyniesienie przejść dla pieszych;
 • strefa zamieszkania powinna obejmować cały obszar wokół Starego Rynku (w tym ulice Masztalarska, Stawna, Wroniecka nie ujęte w projekcie);
 • konieczna poprawa bezpieczeństwa na ul. Krakowskiej, proponujemy zwężenie pasów ruchu i wyniesione skrzyżowania / przejścia dla pieszych (w tym przy skrzyżowaniu z ul. Półwiejską);
 • potrzebne są dodatkowe ławki, donice i stojaki rowerowe na ulicy Półwiejskiej;
 • proponujemy wprowadzenie strefy zamieszkania w obszarze ograniczonym ulicami Półwiejska, Krakowska, Strzelecka;
 • na ul. Ogrodowej konieczne realne uspokojenie ruchu przez zastosowanie wyniesionych przejść;
 • ul. Ratajczaka/ ul. Taczaka – wyniesienie / zwężenie skrzyżowania;
 • słupki na ul. Półwiejskiej – ze względu na wysoki koszt w pierwszej kolejności mała architektura i zieleń oraz pozostałe elementy strefy;
 • al. Marcinkowskiego przy dawnej Skali – rozpatrzenie problemu wyjazdu z bramy przejściem dla pieszych (al. Marcinkowskiego 11);
 • proponujemy zmiany na ul. Paderewskiego – jak w poprzedniej wersji projektu – zwężenie ulicy, znak B1 (z wyłączeniami) od skrzyżowania z ul. Ludgardy;
 • ul. Szewska/Dominikańska – potrzebne zwężenie skrzyżowania lub wyniesione skrzyżowanie.
 1. Sygnalizacja świetlna i przejścia dla pieszych:
 • Al. Marcinkowskiego / Plac Wolności  – postulujemy rezygnację z sygnalizacji, jak w projekcie przed aktualizacją;
 • Plac Wiosny Ludów (przed Kupcem Poznańskim)  – likwidacja sygnalizacji lub sygnalizacja do korekty – konieczne przejście „na raz”;
 • ul. Św.Marcin /Piekary, Św. Marcin/Ratajczaka, Św. Marcin/Gwarna  – oczekujemy likwidacji sygnalizacji;
 • sprzeciwiamy się planowaniu kolejnych sygnalizacji w konsultowanym obszarze – w projekcie widnieje nowa sygnalizacja przy Placu Wielkopolskim i Solnej (północno wschodnia strona placu);
 • ul. Wrocławska/Podgórna – proponujemy likwidację sygnalizacji świetlnej;
 • ul. Za Bramką/Plac Bernardyński – proponujemy likwidację sygnalizacji świetlnej;
 • ul. Garbary/Woźna, ul. Garbary/Wielka – potrzebne wytyczenie brakujących przejść dla pieszych przez Garbary;
 • ul. Długa – wyniesione przejście dla pieszych na odcinku pomiędzy Strzelecką a Placem Bernardyńskim.
 1. Parkowanie:
 • proponujemy przeniesienie parkowania z chodnika na ulicę między innymi na ul. 23 Lutego (pomiędzy Al. Marcinkowskiego a Rynkową), Garbary, Długiej (pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Garbary), powinno się dążyć do rezygnacji z wyznaczania miejsc parkingowych na chodnikach (przenosić parkowanie na ulicę) w całym obrębie Starego Miasta;
 • niepotrzebna jest likwidacja miejsc parkingowych na ul. Masztalarskiej – kontraruch może być poprowadzony bez likwidacji miejsc (kontraruch bez oznakowania poziomego);
 • ul. Zielona – utrzymanie aktualnie praktykowanego parkowania ukośnego;
 • ul. Szkolna – utrzymanie miejsc parkingowych przy jednoczesnym zachowaniu kontraruchu rowerowego;
 • miejsca parkingowe dla autobusów turystycznych z ulicy Dominikańskiej powinny zostać przeniesione w inne miejsce (np. ul. Ewangelicka), postój autobusów turystycznych w okolicach Starego Rynku w miejscach do tego przeznaczonych ograniczony do 10-15 minut, w miejscu parkingu dla autobusów na ul. Dominikańskiej utworzone miejsca parkingowe równoległe dla aut osobowych;
 • ul. Stawna (od Szewskiej w stronę Garbar) – proponujemy pozostawienie parkowania równoległego po stronie południowej, ale przeniesienie go na jezdnię;
 • na Al. Marcinkowskiego pomiędzy Solną a 23 Lutego potrzebne przeniesienie miejsc parkingowych na ulicę i zmiana w parkowanie równoległe, co umożliwi zrewitalizowanie alei, nasadzenie drzew, zieleni;
 • redukcja zbyt wielu miejsc postojowych na Ogrodowej i Długiej (do Strzeleckiej) – problemowy kontrapas. Do rozważenia dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach bez likwidacji miejsc postojowych (parkowanie równoległe);
 • ul. Ogrodowa (na odcinku Ratajczaka – Piekary) wprowadzenie jednokierunkowości w zamian za dodatkowe miejsca postojowe i kontrapas,
 • Ogrodowa (na odcinku Piekary – Półwiejska) – przeniesienie obecnego parkowania ukośnego na drugą stronę ulicy, wyznaczenie kontrapasa;
 • ul. Rybaki i ul. Łąkowa – należy rozważyć zachowanie parkowania ukośnego przy jednoczesnym wprowadzeniu jednokierunkowości.                           
 1. Tranzyt:
 • poparcie dla wyeliminowania tranzytu przez ul. Masztalarską – nakaz skrętu w prawo z ul. 23 Lutego przed Placem Wielkopolskim (rozważenie fizycznego wymuszenia nakazu skrętu w prawo);
 • widzimy konieczność wprowadzenia zmian na al. Marcinkowskiego i skrzyżowaniu Ratajczaka/Św. Marcin jednak uważamy, że rozwiązania te powinny zostać wypracowane po ogłoszeniu wyników konkursu “Poznań – Centrum Od Nowa”;
 • ul. Rybaki (w stronę ul. Krakowskiej) – propozycja zmiany ulicy w jednokierunkową, przeniesienie parkowania na jezdnię przynajmniej z jednej ze stron;
 • ul. Łąkowa (w stronę ul. Strzeleckiej) – propozycja zmiany ulicy w jednokierunkową, przeniesienie parkowania na jezdnię;
 • ul. Piekary – propozycja zmiany ulicy w jednokierunkową;
 • ul. Ogrodowa (od ul. Ratajczaka do ul. Piekary) – propozycja zmiany ulicy w jednokierunkową, utworzenie równoległych miejsc postojowych na ulicy.
 1. Ruch rowerowy:
 • w ramach prac nad strefą prosimy o montaż stojaków rowerowych, stosowanie stojaków m.in. przy miejscach parkingowych, w lokalizacjach gdzie kierowcy parkują nielegalnie czy przed skrzyżowaniami;
 • konieczna jest zamiana istniejących pasów dwukierunkowych w kontrapasy (np. Wszystkich Świętych, Mostowa);
 • wnosimy o dopuszczenie kontraruchu wszędzie tam gdzie jest to możliwe, zwłaszcza na wszystkich uliczkach jednokierunkowych w rejonie Starego Rynku (ograniczonych ulicami: Małe Garbary-Wolnica-al. Marcinkowskiego-Podgórna-Garbary), między innymi na ul. Woźnej, Wielkiej czy Ślusarskiej;
 • kontraruch bez oznaczeń poziomych (ze znakiem “nie dotyczy rowerów”) należy wprowadzać przede wszystkim w okolicach Starego Rynku (tak jak w propozycji dla ul. Szkolnej), na ulicach z kostki brukowej i tam gdzie z innych przyczyn nie można wyznaczyć oznakowania poziomego kontrapasów;
 • stosowanie oznaczeń poziomych tzw. “sierżantów rowerowych” na ulicach z dopuszczonym kontraruchem;
 • kontrapas potrzebny na ul. Święty Marcin, pomiędzy al. Marcinkowskiego i ul. Ratajczaka;
 • na ul. Krakowskiej oraz na ul. Kościuszki pomiędzy Półwiejską i Ratajczaka konieczność zmiany dwukierunkowej drogi rowerowej w kontrapas oraz wymalowanie sierżantów rowerowych w przeciwnym kierunku, lub stworzenie szerokiej drogi rowerowej dwukierunkowej;
 • należy rozwiązać problem wąskiego przejazdu ścieżką rowerową na ul. Kościuszki, pomiędzy Półwiejską i ul. Ratajczaka;
 • wnosimy o dopuszczenie przejazdu rowerów z ul. Szkolnej na wprost, w kierunku ul. Półwiejskiej (w tej chwili nakaz skrętu w prawo ze Szkolnej) oraz oznakowanie możliwości przejazdu w przeciwnej relacji (Półwiejska – Szkolna);
 • potrzebne jest dopuszczenie przejazdu rowerem przez Podgórną (pomiędzy Wrocławską a Placem Bernardyńskim) po obu stronach ulicy oraz przejazd przez Strzelecką – wyznaczenie kontrapasa pomiędzy Placem Wiosny Ludów a Krakowską;
 • poprowadzenie kontrapasa w ul. Ratajczaka zgodnie z oddzielnym projektem tymczasowej organizacji ruchu na ul. Rataczjaka, Św. Marcin i al. Marcinkowskiego z drobną zmianą – rozważenie poprowadzenia kontrapasa pomiędzy chodnikiem, a miejscami parkingowymi;
 • ul. Kazimierza Wielkiego – potrzebny jest kontrapas po stronie północnej połączony z kontrapasem na ul. Krakowskiej i zmiana kierunku na drodze rowerowej biegnącej ze Skrzyżowania z ul. Strzelecką do Mostu Rocha (uwaga wykraczająca poza obszar projektu, ale z wpływem na ruch rowerowy w ul. Krakowskiej).

Uwagi dotyczące zaktualizowanego projektu koncepcyjnego dla strefy “Tempo 30” w centrum Poznania – etap IV

 1. Likwidacja sygnalizacji świetlnej:

Popieramy likwidację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach:

 • ul. Kościuszki – Powstańców Wielkopolskich,
 • ul. Kościuszki – Ratajczaka,

i wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych, jednocześnie dla zapewnienia zwiększenia bezpieczeństwa ruchu wnosimy o ustawienie znaku ostrzegawczego A-5 przed wyżej wymienionymi skrzyżowaniami równorzędnymi.

 • dla skrzyżowania Ratajczaka – Powstańców Wielkopolskich wyłączenie świateł opiniujemy pozytywnie pod warunkiem ograniczenia do jednego pasa ruchu na każdym z wlotów na skrzyżowanie, czyli również na ul. Ogrodowej oraz wyniesieniu skrzyżowania lub zmiany ulicy Ogrodowej w jednokierunkową, jak we wcześniejszej propozycji Rady Osiedla.
 1. Ulica Kościuszki:
 • dla całej ulicy Kościuszki pozytywnie opiniujemy ograniczenie ulicy do jednego pasa ruchu i wyznaczenie kontrapasa;
 • przejazd z nowego kontrapasa w południowej części ul. Kościuszki przez skrzyżowanie z ul. Św. Marcin w istniejący kontrapas w północnej części ulicy powinien być wyznaczony na wprost, bez konieczności skrętu w prawo w rejon przejścia dla pieszych.
 1. Ulica Kościuszki – odcinek od skrzyżowania z ul. Św. Marcin do ul. Powstańców Wielkopolskich:
 • proponujemy utrzymanie parkowania ukośnego na ulicy Kościuszki pod warunkiem odseparowania miejsc parkingowych od chodnika – wysoki krawężnik lub ograniczniki;
 • opcjonalnie proponujemy wariant dodatkowy (naszym zdaniem wariant optymalny) – podobnie jak w naszej propozycji dla ulicy Ratajczaka – poprowadzenie kontrapasa rowerowego pomiędzy miejscami parkingowymi a chodnikiem (miejsca parkingowe – kontrapas – chodnik).
 1. Ulica Kościuszki – odcinek od skrzyżowania z Powstańców Wielkopolskich do Ratajczaka:
 • nie widzimy potrzeby zmiany parkowania z prostopadłego na równoległe na odcinku od ul.  Powstańców Wielkopolskich do ul. Ratajczaka ze względu na to, iż miejsca te nie znajdują się na chodniku;
 • w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki / Ratajczaka / Niezłomnych proponujemy wymalowanie przejazdu rowerowego już od strony ul. Niezłomnych w kierunku ul. Kościuszki oraz ul. Ratajczaka.
 1. Ulica Taylora:
 • pozytywnie opiniujemy zmiany na ul. Taylora, widząc jednocześnie konieczność odseparowania od chodnika miejsc parkingowych ukośnych np. w formie wysokiego krawężnika.

   5.1. Kontrapas w ul. Taylora:

 • należy wziąć pod uwagę wyznaczenie dojazdu do kontrapasa na ul. Taylora: przejazd rowerowy na wprost przez skrzyżowanie z al. Niepodległości z zachodniej części ul. Taylora w nowy kontrapas oraz lewoskręt rowerowy z zachodniej jezdni z al. Niepodległości.
 1. Ulica Taczaka:
 • popieramy realizację zwycięskiego projektu konkursowego dla ul. Taczaka (konkurs “Przestrzeń Wspólna – opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań”), jeśli jednak realizacja projektu konkursowego zostanie odłożona w czasie, do momentu realizacji proponujemy wariant 2.2 – kontraruch bez wyznaczenia kontrapasa oraz z zastosowaniem “sierżantów rowerowych” w obu kierunkach;
 • widzimy konieczność oznaczenia możliwego skrętu z kontrapasa na ulicy Ratajczaka w ul. Taczaka.
 1. Ulica Garncarska:
 • proponujemy dopuszczenie kontraruchu rowerowego na ul. Garncarskiej.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć nasze pozytywne nastawienie do wielu propozycji z opiniowanego projektu, w tym do wyniesienia przejścia dla pieszych na ulicy Ogrodowej oraz wyniesienia skrzyżowań w innych lokalizacjach, poszerzenia chodnika na ul. Półwiejskiej, wyeliminowania ruchu tranzytowego przez ulicę Masztalarską, rozszerzenia strefy zamieszkania w obszarze Starego Rynku, dopuszczenia ruchu rowerowego na chodniku przy ul. Podgórnej, czy wprowadzenia kontraruchu rowerowego na ul. Szkolnej. Wobec pozytywnych zmian jakie niesie za sobą uspokojenie ruchu, wnosimy również o utrzymanie dotychczas komunikowanego harmonogramu prac dla rozszerzenia strefy.

Do uchwały Rady Osiedla Stare Miasto dołączone zostały opinie mieszkańców oraz poznańskich stowarzyszeń uzyskane w ramach przeprowadzonych przez Radę konsultacji internetowych.

Wypracowaliśmy również opinię do koncepcji zmiany organizacji ruchu na ul. Św. Marcin, Al. Marcinkowskiego, i ul. Ratajczaka w Poznaniu

W opinii Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji szczególnie istotne wydaje się (kolejność przypadkowa):

 1. Jeszcze większe ograniczenie liczby pasów ruchu na obszarze opracowania. Zdaniem Komisji maksymalna liczba pasów ruchu w ciągu to dwa, a nie trzy jak to zostało zaproponowane m.in. na fragmentach ulicy Św. Marcin. Przykładowo, przed CK Zamek proponujemy zredukowanie pasów ruchu i wykorzystanie jednego z nich na przeniesienie istniejących kopert z chodnika na jezdnię. Na ulicy Ratajczaka od Św. Marcina do ul. 27 Grudnia wnioskujemy o pozostawienie tylko jednego pasa ruchu, jak na dalszym odcinku Ratajczaka – uwolniona przestrzeń może zostać przeznaczona na zieleń, bądź miejsca parkingowe.
 2. Przemyślenia i ewentualnej korekty wymaga sposób przeprowadzania kontrapasów rowerowych przy miejscach postojowych, np. poprowadzenie kontrapasa na ul. Ratajczaka pomiędzy miejscami parkingowymi, a chodnikiem. Problemowy wydaje się przede wszystkim sposób prowadzenia kontrapasa przy Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym (widzimy konieczność zastosowania separatorów zniechęcających do parkowania na kontrapasie lub ograniczenia pasów ruchu przy skrzyżowaniu z ul. Ogrodową do dwóch, co pozwoli na wypracowanie bezpiecznego rozwiązania).
 3. Wprowadzenie oznakowania poziomego umożliwiającego wjazdy do bram kamienic – problem dotyczy m.in. ulicy św. Marcin.
 4. Sprawdzenie i uzupełnienie projektu pod względem powiązań z istniejącymi udogodnieniami dla rowerzystów i pieszych na sąsiadujących z obszarem opracowania ulicach.
 5. Poszerzenie obszaru opracowania koncepcji zmiany organizacji ruchu w celu wprowadzenia m.in. kontrapasa rowerowego na ul. Ratajczaka od ul. Kościuszki i Niezłomnych, co umożliwi zapewnienie dojazdu z Wildy do centrum. Ważne jest również umożliwienie przejazdu kontrapasem z ul. Ratajczaka do ul. 3 Maja oraz w kierunku Okrąglaka, z jednoczesnym uspokojeniem ruchu na skrzyżowaniu ul. Ratajczaka i 27 Grudnia. Kolejne brakujące kierunki ruchu dla rowerzystów to m.in. lewoskręt z południowej jezdni Św. Marcina w kontrapas na Ratajczaka, z Ratajczaka w Św. Marcin, lewoskręt z Taczaka w kontrapas na Ratajczaka.
 6. Należy również rozważyć zmiany w zakresie skrzyżowania ul. Św. Marcin z Kościuszki oraz ul. Ratajczaka z Powstańców Wielkopolskich i Ogrodową według załączonych propozycji.
 7. Rozważenie osłupowania chodnika po stronie północnej ul. Św. Marcin od Ratajczaka do ul. Piekary, w zamian miejsca postojowe na pasie jezdni lub kontrapas rowerowy.
 8. Przejście dla pieszych na wysokości ul. Kantaka (przy ul. Garncarskiej) powinno być usytuowane po wschodniej części skrzyżowania i poszerzone o przejazd rowerowy. Przejazd rowerowy do rozważenia również na przejściu przy ul. Gwarnej.
 9. Postulujemy także o wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych, m.in. na skrzyżowaniu ul. Ratajczaka / Taczaka.

Dokumenty towarzyszące:

Uchwała NR VII/45/II/2015 Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu koncepcyjnego dla strefy „Tempo 30” w centrum Poznania – etap II i III po zaktualizowaniu

Uchwała NR IX/68/II/2015 Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu koncepcyjnego dla strefy „Tempo 30” w centrum Poznania – etap IV

Stanowisko Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie zaopiniowania koncepcji zmiany organizacji ruchu na ul. Św. Marcin, Al. Marcinkowskiego, i ul. Ratajczaka w Poznaniu

Share

Zobacz również