Rada osiedla

Zadania Rady Osiedla

Do zadań osiedla należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, określone w statucie osiedla – Statut Miasta § 39, działania dotyczące obszaru Osiedla w zakresie:

 1. tworzenia więzi lokalnych;
 2. funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej;
 3. lokalnych dróg, chodników i parkingów;
 4. oświaty, kultury, sportu, rekreacji;
 5. ładu przestrzennego;
 6. porządku i bezpieczeństwa;
 7. stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków;
 8. dbałości o mienie Miasta;
 9. usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.

Dotychczasowe działania Rady Osiedla Stare Miasto w roku 2015

 • rozpoczęliśmy prace w komisjach
 • współpraca z Policją, Strażą Miejska w celu poprawy bezpieczeństwa podczas cyklicznych spotkań „Bezpieczna Dzielnica – Bezpieczny Mieszkaniec”
 • stale monitorujemy sytuację nad Wartą, pilnując porządku i bezpieczeństwa wspieramy działania przywracające rzekę mieszkańcom
 • kontrolujemy postęp prac nad budową nowego Parku w Starym Korycie Warty
 • konsultujemy ważne inwestycje, jak przebudowa ul. Wrocławskiej czy Św. Marcin
 • współpracujemy z Estradą Poznańską, by kultura w centrum nabrała nowej jakości, dążymy do zmiany klimatu serca miasta (m.in.. Coolturalny Stary Rynek)
 • ustalamy stanowisko w sprawie wprowadzenia Strefy TEMPO30
 • reagujemy na każdy głos mieszkańca – chcemy być dla Was i z Wami by współpracować
 • poszukujemy wsparcia wśród przedsiębiorców Starego Miasta, by wspólnie tworzyć nową jakość, przyjazną dla mieszkańców
 • prowadzimy prace nad stworzeniem biuletynu Rady Osiedla oraz nad nową stroną internetową, prowadzimy profil na facebooku
 • zleciliśmy wymianę nawierzchni części placu zabaw na skwerze Łukaszewicza w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych
 • przeznaczyliśmy środki finansowe na przebudowę schodów nad Wartą
 • dofinansujemy ważne inwestycje drogowe oraz zagospodarowanie zieleni na naszym osiedlu
 • planujemy dofinansowanie bezpiecznego miejsca wodowania (SLIP) dla służb ratowniczych
 • pracujemy nad programem SENIOR aktywizującym mieszkańców przez aktywność kulturalną, rekreacyjną i sportową, współpraca m. in. z Trenerem Osiedlowym, cykl przechadzek po Starym Mieście z przewodnikiem i nie tylko oraz Rejsy rzeczne po Warcie

Finanse

Osiedla prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta. Uprawnienia osiedli do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu Miasta uregulowane zostały w § 42 Statutu Miasta.

 • wysokość środków finansowych do dyspozycji dla Rady Osiedla ustalana jest na podstawie uregulowań uchwały Rady Miasta Poznania – Uchwała Nr LXXIX/1182/V/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez jednostki pomocnicze Miasta – osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla

Na podstawie zasad określonych w powyższej uchwale, w ramach budżetu Miasta Rady Osiedli dysponują:

 • środkami wolnymi;
 • środkami celowymi w zakresie hierarchizacji zadań i ich monitorowania;
 • środkami uzyskanymi w drodze konkursu na zadania inwestycyjne („granty”).

Procedury dysponowania środkami celowymi zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania Nr 377/2012/P z dnia 6.06.2012 r. w sprawie procedur ustalania środków, planowania, realizacji i kontroli w zakresie zadań powierzonych osiedlom.

Organy osiedla decydują o sposobie wydatkowania środków w przygotowywanych przez siebie planach wydatków (z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej). Zadania przyjęte w planie realizują wydziały lub jednostki organizacyjne miasta, organy osiedli we własnym zakresie lub we współdziałaniu z wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnym Miasta oraz różnego typu instytucjami i organizacjami.
Zasady planowania zadań w ramach przyznanych do dyspozycji środków określa Zarządzenie Nr 413/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie trybu i zasad planowania zadań, monitorowania realizacji zadań i sprawozdawczości z ich wykonania przez jednostki pomocnicze Miasta – osiedla.

Od 2000 r., w budżecie Miasta Poznania, wydzielone są również środki na dofinansowanie wyłonionych w drodze konkursu projektów zgłoszonych przez osiedla – „Granty”

 • zasady konkursu określone zostały Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 412/P/2013 z 7 czerwca 2013 r.w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych miasta – osiedli.

Diety

Zasady przyznawania diet reguluje Uchwała Nr LXXIX/1181/V/2010 Rady Miasta Poznania z 12 października 2010 r. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek pomocniczych – osiedli.

 

Share