XXI Sesja RO – zapraszamy!

Zapraszamy na XXI sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 22 kwietnia 2021 roku o godz. 17:00 w formie zdalnej na platformie zoom.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego i uzupełnienia składu Rady,
 5. Ślubowanie nowego radnego,
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budowy drogi dla rowerów wraz
  z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi
  z ul. Strzelecką oraz ul. Droga Dębińska,
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu stałej organizacji ruchu na ul. Grobla i ul. Za Groblą,
 8. Projekt uchwały uchylająca uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu konkursu „Dobry Sąsiad”,
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o doprecyzowanie zasad dysponowania środków z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania, przeznaczonych na remonty chodników dla poszczególnych osiedli, proporcjonalnie do wpływów na ich terenie,
 10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o doprecyzowanie przepisów regulujących czasowe ustawianie kontenerów na odpady w przestrzeni publicznej,
 11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Św. Wojciech 1 i 1a oraz wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o rozważenie możliwości zamiany gruntów z Sądem Okręgowym,
 12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ustanowienie drzewa pomnikiem przyrody,
 13. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie skutecznych działań w celu ochrony przed aktami wandalizmu drzew na działce miejskiej przy ul. Estkowskiego,
 1. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

link do zooma: https://poznan-pl.zoom.us/j/84105317291

Share

Zobacz również