Zapraszamy na XXXV Sesję Rady Osiedla

Zapraszamy na XXXV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 22 lutego 2018 roku o godz. 18:00 w budynku Internatu Zespołu Szkół Sportowych przy ulicy Młyńskiej 11.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2018,
5. Projekt uchwały w sprawie listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2018 rok,
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie przebudowy ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania,
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie zieleni
w pasach drogowych
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji podziału Miasta Poznania na okręgi wyborcze,
9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania o ustalenie dla terenu Osiedla Stare Miasto ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji Wolnego Targu
11. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań,
12. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków komisji konkursowej programu „Centrum warte Poznania” na 2018 r.,
13. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do komisji opiniującej wnioski złożone w ramach projektu Kulturalny Stary Rynek,
14. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 1,
15. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki
16. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania likwidacji muralu przy ul. Ewangelickiej
17. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych RIPOSTA w zakresie wspierania realizacji zadań miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2018
18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla za rok 2017
19. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla
20. Poznański Budżet Obywatelski – realizacja projektów i perspektywa na przyszłość
21. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
22. Wolne głosy i wnioski;
23. Zamknięcie sesji.

Wszystkie posiedzenia komisji i sesje Rady Osiedla Stare Miasto są zawsze otwarte dla mieszkańców. Zapraszamy!

Share

Zobacz również