XXIV Sesja RO Stare Miasto – zapraszamy

Zapraszamy na XXIV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 22 lipca 2021 roku o godz. 17:00 online na platformie zoom.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2022 r.,
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2022 r.,
 6. Projekt uchwały ustalenia listy zadań w zakresie konserwacji miejskich zieleńców na lata 2022-2024,
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2022 r.,
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 69 na 2021 rok,
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania dzierżawy pomieszczenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
 10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania Planu Inwestycji Aquanet S.A. w zakresie zagospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Poznania na lata 2021-2025 w części dotyczącej Osiedla,
 11. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu rewaloryzacji Osady Św. Gotarda,
 12. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”,
 13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości położonej przy placu Wiosny Ludów,
 14. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wniosku
  o utworzenie „Kostek Pamięci” w przestrzeni chodników Osiedla Stare Miasto,
 15. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o dokonanie ze Skarbem Państwa zamiany gruntów na Wzgórzu Przemysła i w rejonie ul. Piaskowej
  i Szyperskiej,
 16. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o ponowne włączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Garbary i Wszystkich Świętych,
 17. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 18. Wolne głosy i wnioski,
 19. Zamknięcie sesji.

Link do zooma:
https://poznan-pl.zoom.us/j/83039195056
Meeting ID: 830 3919 5056

Share

Zobacz również