Nowe osiedle na Wzgórzu Wojciecha? Konsultacje mpzp

W imieniu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Solna – Działowa”.

Spotkanie z zespołem projektowym MPU, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w środę, 28 lutego 2018 r. o godzinie 17.00 w Sali Sesyjnej nr 2 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17.

Do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla omawianego terenu przystąpiono na wniosek Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych (właściciela działek nr: 11/13, 11/15, 11/16, 11/23, 12/19 i 12/21, ark. 08, obręb Poznań) w sprawie zmiany zapisów obowiązującego planu. Intencją wnioskodawcy jest wprowadzenie zmian, które dotyczą przeznaczenia dotychczasowych klasztornych ogrodów pod osiedle mieszkaniowe.

Pismo mieszkańców dotyczące obaw związanych z nową inwestycją:

_______________


Temat zagospodarowania tej przestrzeni był także przedmiotem dyskusji podczas XIII posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 19 kwietnia 2016 roku [protokol-k4-19-04-2016]

Koncepcja nowej zabudowy na obszarze Wzgórza św. Wojciecha – prezentacja architektów reprezentujących potencjalnego inwestora – dyskusja

Przewodniczący Komisji poinformował, że nawiązał kontakt z inicjatorami planowanej inwestycji na Wzgórzu Świętego Wojciecha i stąd zaproszenie na posiedzenie Komisji w celu koncepcji nowej zabudowy.

Na posiedzenie przybyli: przedstawiciele przyszłego inwestora zainteresowanego budową osiedla na terenie zakupionym od Ojców Karmelitów, pełnomocnik Klasztoru Ojców Karmelitów, przedstawiciele Front Architects.

Goście przedstawili radnym założenia projektowe nowego osiedla – budynków, które mają powstać na terenie dawanego klasztornego ogrodu przy ulicy Działowej.

W obowiązującym obecnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku teren ten przewidziany jest na działalność usługową, a docelowo w zamyśle inwestora dominująca ma być funkcja mieszkaniowa z usługami na parterze budynków.

Marcin Krawczuk z Pracowni Front Architects – przedstawił koncepcję nowej zabudowy. Teren w opinii inwestora powinien być „zrewitalizowany”. Radni zwrócili uwagę, że rewitalizacja jest pojęciem szerszym, ze względu na aspekty społeczne, a określenie to zbyt często w Poznaniu nadużywane jest do uzasadnienie inwestycji budowlanych.

Terenem tym już w 2008 roku zainteresowani byli przedsiębiorcy z sektora hotelarskiego. Według planów inwestora komunikacja tego terenu odbywać będzie się od strony ulicy Solnej.

Radni zwrócili uwagę, ze Uniwersytet Artystyczny zamierza realizować projekt budynku w miejscu dawnej Komendantury – w sąsiedztwie planowanej inwestycji, konieczne jest więc skonsultowanie działań z Uniwersytetem Artystycznym.

Pamiętać należy, ze budynek ten będzie bardzo ważny, zamykający historyczną oś widokową z Alei Marcinkowskiego. W opinii przedstawiciela Front Architects budynki mają być wkomponowane w zieleń, a zabudowa ma nawiązywać do budynków sądowych. Inwestor planuje budowę 120-150 mieszkań. Przedstawiony projekt jest tylko koncepcją, ponieważ rozważana jest realizacja międzynarodowego konkursu na zagospodarowanie tej ważnej przestrzeni.

Na temat planów i sytuacji przestrzennej wypowiedział się Przewodniczący Zarządu Osiedla Zbigniew Burkietowicz, będący jednocześnie zarządcą sąsiedniego z działką Ogrodu Jordanowskiego, wyrażając zaniepokojenie odcięciem części zamkniętego – bezpiecznego ogrodu na potrzeby komunikacyjne nowej inwestycji. Istniejące dziś ogrodzenie stanowi odpowiednie zabezpieczenie dla bawiących się w ogrodzie dzieci i zarządca nie zakłada oddania części Ogrodu Jordanowskiego na potrzeby inwestycyjne.

W toku dyskusji stwierdzono, że inwestor zakłada realizację usług w części parterowej tylko od ulicy Solnej, od której także będzie ciąg komunikacyjny do kompleksu budynków.

Wątpliwości radnego Tomasza Dworka wzbudziła planowana intensywność powierzchni zabudowy obejmująca 75% działki, co może mieć wpływ na planowaną jakość bujnej zieleni otaczającej budynki. Przedstawiciel inwestora oświadczył, że taki jest zapis w planach, natomiast zakładana jest zabudowa na poziomie 50 – 55% powierzchni.

Izabela Adamczyk (mieszkanka ulicy Szyperskiej) zaznaczyła, że często zapowiedzi deweloperów odbiegają od faktycznych realizacji, czego przykładem są inwestycje realizowane w rejonie jej zamieszkania.

Przedstawiciel inwestora podkreślał odseparowanie inwestycji od sąsiedniego klasztoru Ojców Karmelitów. Na stwierdzenie przedstawicieli inwestora, że dzięki tej inwestycji dokonana zostanie rewitalizacji całego otoczenia, radni zwrócili uwagę, że pojęcie to obejmuje szeroki aspekt działań, także o charakterze społecznym, a w przypadku tej planowanej inwestycji mamy do czynienia de facto z zamkniętą przestrzenią. Możliwość odseparowania planowanego osiedla od miasta potwierdziła przedstawicielka inwestora, która poinformowała, że może to w przyszłości zależeć od decyzji wspólnoty mieszkaniowej.

Radni w dyskusji wyrazili także troskę dotyczącą konieczności synchronizacji planowanych działań inwestycyjnych Uniwersytetu Artystycznego i projektu przedstawionego przez Front Architects.

Przedstawiciele przyszłego inwestora wskazali, że zaprezentowana podczas posiedzenia Komisji wizualizacja jest tylko wstępnym projektem, kierunkiem myślenia – przedstawicielka inwestora zadeklarowała przeprowadzenie konkursu na realizacje inwestycji w tym ważnym histerycznie i przestrzenie fragmencie Poznania.

Share

Zobacz również