Policja. Plany priorytetowe I półrocze 2023

Raz na półrocze ustalane są plany priorytetowe dla dzielnicowych. Celem jest identyfikacja zagrożeń i działania policjantów zmierzające do wyeliminowania negatywnych sytuacji i zagrożeń wskazywanych przez mieszkańców.

Staromiejscy radni kładąc nacisk na osobiste spotkania z dzielnicowymi i funkcjonariuszami Policji podczas regularnych spotkań Bezpieczna Dzielnica – Bezpieczny Mieszkaniec oraz corocznego spotkania podsumowującego działania.

Informacje o spotkaniach zamieszczane są na stronie Rady Osiedla i profilu na facebooku. Poniżej przedstawimy plany priorytetowe dla poszczególnych rejonów Starego Miasta oraz wykaz dzielnicowych. Działania koordynuje radna Lidia Koralewska, przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RO Stare Miasto.

Skwer Romana Wilhelmiego oraz zbieg ulic: Rynkowej, Masztalarskiej i Kramarskiej wraz z terenem przyległym do pomnika Klemensa Janickiego – spożywanie alkoholu we wszystkie dni tygodnia z nasileniem w okresie weekendów w godzinach od 18:00-0:00.

W miejscu tym obowiązuje zakaz spożywania alkoholu a niewielka odległość d Starego Rynku oraz bliskość sklepów z alkoholem a także sam charakter miejsca, w postaci ławek i obszarów zielonych sprzyja występowaniu tego typu procederu.

Skutkiem występowania tego zjawiska jest pogarszający się obraz Starego Miasta, negatywnie wpływający na społeczność lokalną oraz odwiedzających gości.

Społeczność lokalna oczekuje iż teren wskazany będzie objęty szczególnym nadzorem w okresie wiosennym i letnim, w czasie, gdy następuje intensyfikacja zachowań negatywnych.

sierż. szt. Jarosław Woszczalski, tel. 786 936 040

Stary Rynek oraz ulica Wrocławska – nieprzestrzeganie przepisów Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXXVI/614/VII/2016 w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Poznania oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr LXII/115/VII/2018 w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Poznaniu, co w konsekwencji powoduje zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego okolicznych mieszkańców.

Do negatywnego zjawiska dochodzi w każdy dzień tygodnia w godz. 20:00 – 02:00. Przyczyną jest duża liczba lokali gastronomiczno – rozrywkowych, w których sprzedawany jest alkohol, a także duża liczba osób odwiedzających teren Starego Miasta, z czego usiłują korzystać uliczni grajkowie celem zarobku.

Skutkiem tego procederu jest pogorszenie wizerunku miasta oraz zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa obywateli.
Oczekiwaniami mieszkańców są : poprawa bezpieczeństwa w rejonie ulicy Wrocławskiej oraz Starego Rynku, a także ograniczenie do minimum w/w procederu.

sierż. szt. Robert Pieczko, tel. 786 936 082

Mostowa 2, klatka schodowa budynku mieszkalnego, gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń polegających na naruszaniu przepisów w zakresie zakazu spożywanie alkoholu.

Występowanie procederu ma miejsce od poniedziałku do niedzieli w godz. 16.00-22.00. Powodem naruszeń porządku publicznego jest ustronność miejsca oraz zlokalizowany po drugiej stronie ulicy sklep oferujący do sprzedaży w swym asortymencie między innymi alkohol. Skutkiem powyższego procederu jest, zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaniżenie walorów estetycznych wskazanego rejonu.

mł. asp. Wojciech Augustyniak, tel. 786 936 046

Strzelecka 2/6 ( przy Urzędzie Skarbowym ) a ul. Półwiejska – żebractwo przez osoby z tzw. „marginesu społecznego”, które przesiadują na ławkach przy Urzędzie Skarbowym w każdy dzień tygodnia w godz. 14.00 – 22.00.

Przyczyną jest usytuowanie ławek w pobliżu jednego z głównych ciągów komunikacyjnych, gdzie przemieszcza się wiele osób, które są notorycznie zaczepiane przez przesiadujących na ławkach i proszeni o pieniądze na alkohol.

Skutkiem tego procederu jest spożywanie alkoholu przez osoby żebrzące, a w konsekwencji pogorszenie wizerunku miasta oraz zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

sierż. szt. Robert Pieczko, tel. 786 936 041

Marii Magdaleny na odcinku od ul. Garbary (Szpital Onkologiczny) do ul. H. Cegielskiego – żebranie przez osoby bezdomne w postaci bezprawnego pobierania opłat za udostępnienie miejsc parkingowych na w/w ulicy. Uzyskane pieniądze osoby te przeznaczają głównie na alkohol.

Kierowcy / pacjenci przyjeżdżający do Szpitala Onkologicznego często nie mając gdzie zaparkować i przekazują drobne pieniądze za tzw. wskazanie miejsca parkingowego czy też za pilnowanie samochodu w obawie by nie doszło do uszkodzenia ich pojazdów.

Społeczeństwo, mieszkańcy w/w ulicy oraz osoby dojeżdżający do Szpitala nie chcą być zaczepiani przez w/w osoby.

sierż. szt. Paweł Wojciechowski, tel. 786 936 044

Rybaki 31 – skwer Bohdana Smolenia – spożywanie alkoholu wbrew obowiązującemu tam zakazowi. Występowanie procederu w godzinach 8.00 – 24.00 we wszystkie dni tygodnia.

Skwer im Bohdana Smolenia przy ul. Rybaki 31 jest jedną głównych atrakcji turystycznych w tym rejonie a obecność osób spożywających alkohol w tym miejscu nie jest pożądana gdyż negatywnie wpływa na wizerunek miasta.

Oczekiwania mieszkańców ul. Rybaki to zmniejszenie rozmiaru występowania przedmiotowego zagrożenia a zarazem poprawa ich bezpieczeństwa.

sierż. szt. Łukasz Polus, tel. 786 936 043

Garncarska 2 – parkowanie pojazdów w strefie zamieszkania poza wyznaczonymi miejscami .

Zagrożenie występuje, od poniedziałku do niedzieli w godz. 15:00 – 0:00 i spowodowane jest faktem, że ul. Garncarska jest bardzo wąska i jest tam tylko kilka miejsc parkingowych a osoby przyjeżdżające po odbiór posiłków z usytuowanego tam lokalu gastronomicznego, parkują swoje pojazdy poza wyznaczonymi miejscami, często z włączonymi silnikami co w konsekwencji powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów i także generuje hałas.

Sytuacja ta negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jak i osób pieszo przemieszczających się tą ulicą. Oczekują oni spokoju i możliwości bezpiecznego przemieszczania się ul. Garncarską.

asp. Adam Jarosz, tel. 786 936 042

Św. Marcin 45-59 – zakłócenie ciszy nocnej przez osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, a także zażywające środki odurzające, osoby te także zaśmiecają okoliczne bramy i ulicę Do tych negatywnych zjawisk dochodzi od piątku do niedzieli w godz. 22:00-06:00.

Wpływ na powyższe zdarzenia mają znajdujące się we wskazanym rejonie gastronomiczno – rozrywkowe, które oferują swoim klientom alkoholu.

Społeczeństwo oczekuje bezpiecznej i przyjaznej okolicy swojego miejsca zamieszkania.

mł. asp. Sylwia Dura, tel. 786 936 048

Aleje Marcinkowskiego i 23 Lutego 25 – odpalanie wyrobów pirotechnicznych, skutkiem czego dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego

Zagrożenie występuje od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę ze wskazaniem godzin popołudniowo – wieczornych (19:00- 22:00). Proceder ten związany jest z lokalizacją budynku pobliskiego Aresztu Śledczego. Osoby chcące nawiązać kontakt z osadzonymi wykorzystują do tego wszelkie dostępne sposoby, kierując się przy tym często zasadą, że im głośniej, tym lepiej. Nagminne jest korzystanie z wyrobów pirotechnicznych, czy okrzyki, nierzadko wulgarne, swoją formą i treścią nieprzystające do norm społecznych.

Opisane zjawisko implikuje liczne niedogodności, których ofiarą padają przede wszystkim mieszkańcy – w tym wypadku rzecz tyczy się nie tylko lokatorów nieruchomości nr 25 przy ul. 23 Lutego, ale i pozostałych, znajdujących się w jej najbliższym sąsiedztwie, narażając na szwank wiele dóbr chronionych prawem. Powyższa sytuacja negatywnie wpływa na wizerunek miasta a także ma negatywny na poczucie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców, zarówno w zakresie zakłócenia spokoju, ładu i porządku publicznego czy spoczynku nocnego jak i troski o bezpieczeństwo ich mienia.

sierż. szt. Szymon Czetowicz, tel. 786 936 049

Nowowiejskiego 23 spożywanie alkoholu przed kamienicą, awantury oraz sprzedaż środków odurzających w dniach od poniedziałku do niedzieli w godz. 06:00-23:00.

W/w zjawisko jest spowodowane nadużywaniem alkoholu przez osoby, co prowadzi do naruszania art. 43 UWTiPA. W wyniku czego dochodzi także do niszczenia mienia. Skutkiem tego zagrożenia jest zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców oraz zniszczone mienie.

mł. asp. Daniel Luhm, tel. 786 936 045

Dworzec PKP Poznań – Garbary – grupowanie się osób bezdomnych, spożywanie przez nich alkoholu oraz zaśmiecanie. Do tego negatywnego zjawisko dochodzi przez całą dobę, we wszystkich dniach tygodnia w okresie zimowo – wiosennym. Istnieje ścisły związek grupowania się osób bezdomnych z takimi zagrożeniami jak: zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zanieczyszczanie miejsc dostępnych dla publiczności, niszczenie i uszkadzanie mienia.

Społeczeństwo pragnie i oczekuje by w przyjemny i bezpieczny sposób oczekiwać na pociąg w obrębie Dworca PKP Garbary.

mł. asp. Bartosz Grabowski, tel. 786 936 051

Piekary 8a – teren podwórza oraz bramy, gdzie występuje negatywne zjawisko spożywania alkoholu, we wszystkie dni tygodnia, w godz. 15: 00 – 00:00.

Do występowania zagrożenia przyczynia się fakt że miejsce położone jest w ścisłym centrum miasta oraz społeczność kamienicy 8a , która popełnia wskazane wykroczenie a z drugiej strony brak reakcji innych mieszkaniowców w związku z nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów.

Skutkami powyższego zagrożenia jest negatywny wizerunek Miasta Poznania, oraz brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Piekary

Oczekiwania społeczne to zmniejszenie rozmiaru występowania przedmiotowego zagrożenia w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

sierż. szt. Mateusz Kaczmarek, tel. 786 936 047

Share

Zobacz również