Kilkadziesiąt mieszkań przy Towarowej użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem?

W czerwcu 2020 roku do Rady Osiedla Stare Miasto trafił wniosek mieszkańców budynków przy ul. Towarowej 37 oraz Towarowej 41 z prośbą o podjęcie działań wynikających ze zmiany sposobu użytkowania części lokali. Część mieszkań wykorzystywana jest na cele najmu krótkoterminowego – jako hotel.

Mieszkańcy skarżyli się na hałasy i inne uciążliwości wynikające z najmu mieszkań w systemie bookingu. Dla osób w rodzinami problemem było sąsiedztwo, w którym na porządku dziennym było głośne imprezowanie czy brak poczucie bezpieczeństwa. Ale zwracano także uwagę na kwestie opłat za śmieci, w sytuacji gdy de facto zgłoszone są dwie osoby prowadzące gospodarstwo domowe, a w rzeczywistości mieszkanie ma charakter hotelowy z lokatorami zmieniającymi się co kilka dni.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował Radę w piśmie z marca 2021 o wszczęciu postępowań administracyjnych w sprawie użytkowanie mieszkań niezgodnie z przeznaczeniem.

Na parterze w lokalu usługowym zlokalizowana została recepcja, a pokoje wynajmowane są już od jednej doby hotelowej. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwość takiego sąsiedztwa. Jednakże z punktu widzenia obowiązujących przepisów przy wykorzystywaniu lokali mieszkalnych jak pokoi hotelowych wydaje się koniecznym przeprowadzenie procedury zmiany sposobu użytkowania mieszkań.

Z otrzymanych od mieszkańców informacji wynika, że w aktach notarialnych podpisanych przy zakupie mieszkań, (dla budynku przy ul. Towarowej 41) w § 7 ust. 2 znalazł się zapis: „Strony zgodnie oświadczają, że lokale od drugiego do dziesiątego piętra mają charakter wyłącznie mieszkalny, wobec czego X zobowiązuje się do wykorzystania nabytego niniejszym aktem notarialnym mieszkania wyłącznie do celów mieszkalnych, wynajmowania go na cele mieszkalne oraz zapewnia, że nie będzie występować o zmianę sposobu użytkowania”

Łącznie wskazano 43 mieszkania.

Taka ilość mieszkań, które można traktować jako pokoje jedno- i dwuosobowe, pozwala zakwalifikować na podstawie art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017 poz. 2361 z późn. zm.) jako hotel, co z całą pewnością wymaga zmiany sposobu użytkowania, ze względu na zmianę w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych i innych. Pokoje te są wynajmowane przez jedną wspólną recepcję, co dodatkowo potwierdza, że należy traktować je jako obiekt hotelowy.

Niezależnie od ilości mieszkań, krótkoterminowy wynajem mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub jego części może nosić cechy zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane. Podjęcie tego typu działalności w obiekcie budowlanym, z uwagi na wspomniane odmienne normy, powodować może zmianę w zakresie warunków: bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotnych lub higieniczno-sanitarnych. Zmianie ulec może też wielkość lub układ obciążeń.

W związku z powyższym w opinii Rady Osiedla wszczęcie postępowania legalizacyjnego ze względu na podejrzenie zmiany sposobu użytkowania jest zasadne. Pozwoli na uporządkowanie problemu i może przyczynić się również do ewentualnego zwiększenia dochodów Miasta ze względu na inne stawki podatku od nieruchomości.

Share

Zobacz również