Jaki powinien być skwer Wilhelmiego przy Masztalarskiej?

Skwer Wilhelmiego przy ulicy Masztalarskiej ma w najbliższym czasie zostać poddany rewitalizacji. Estrada Poznańska wraz z Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK prowadzą badania społeczne, które doprowadzą do wypracowania koncepcji na takie jego zagospodarowanie, które będzie odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Należy przypomnieć, że w grudniu 2017 roku Rada Osiedla na wniosek radnego Tomasza Dworka przyjęła uchwałę – wniosek do prezydenta Poznania dotyczący stworzenia nowej koncepcji Skweru Wilhelmiego, zgodnej z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [Uchwała Rady Miasta Poznania nr L/763/VI/2013 z 26 maja 2013 roku], przeprowadzając konsultacje, których efektem powinno być wskazanie aktualnych potrzeb staromiejskiej społeczności.

Pretekstem do podjęcia uchwały był wniosek o likwidację pawilonu warzywniczego przy ul. Masztalarskiej. Radni zwrócili uwagę, że pomimo sąsiedztwa Placu Wielkopolskiego oferta warzywniaka spotyka się z dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców i osób odwiedzających Stare Miasto. Postulowali także, wpisanie do katalogu miejskich mebli oczekiwanych parametrów kiosków w przestrzeni miejskiej.

Działania rewitalizacyjne powinny być spójne z celami Strategii Rozwoju Miasta Poznania – Cel strategiczny nr 3 – poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta. Najistotniejsze w tym obszarze jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz uporządkowanie elementów przestrzeni wymagającej zmiany funkcji lub optymalizacji użytkowania, w tym także wyeksponowania elementów wartościowych w strukturze miasta.

To o tyle ważne, że krytykowana jest tu rozbudowa budynku Archiwum Państwowego. [75% zabudowy działki, 17% na cele publiczne – przejście na Pl. Wielopolski], której budowa znacząco wpłynie na charakter przestrzeni, której elementami są tereny zielone i nieliczne pozostałości miejskich fortyfikacji, dziś niestety zaniedbane i eksponowane w niewłaściwy sposób.

Co więcej w opinii Stowarzyszenia My Poznaniacy, zgłoszonej jako wniosek [nie uwzględniony] do przyjętego mpzp – powierzchnia zabudowy ujęta w planie gwałci sąsiedztwo z zabytkową basztą, niweczy ideę ochrony zabytków. Należy zwrócić uwagę na wiele krytycznych uwag organizacji społecznych co do przyjętego planu, który m.in. w opinii Towarzystwa Opieki nad Zabytkami podporządkowany został interesowi jednego podmiotu, którym jest Archiwum Państwowe.

Od dnia przyjęcia planu w przestrzeni tej zaszły także istotne zmiany, jak postawienie popiersia Romana Wilhelmiego [w sąsiedztwie Sceny na Piętrze], pomnika Klemensa Janickiego czy otwarcie historycznej ścieżki turystycznej wzdłuż murów miejskich. Dziś niestety wymagającej rewaloryzacji. Uszkodzone są tu lampy, a przestrzeń wykorzystywana jest często jaki psia toaleta. A przecież taka znajduje się przy Masztalarskiej (sic!) Pytanie, dlaczego psiarze nie chcą z nie korzystać? Wpływ na organizację ruchu w tej przestrzeni ma także stacja rowerowa.

Informacje Estrady Poznańskiej dotyczące konsultacji

Jak informuje Estrada Poznańska w ramach konsultacji odbędą się spotkania z architektami podczas których, wypracowane zostaną propozycje projektów rewitalizacji skweru uwzględniających potrzeby mieszkańców i użytkowników przestrzeni.

Konsultacje odbędą się podczas dwóch spotkań z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi, on-line, a także animacyjnych metod ewaluacji.

Prezentacja raportu podsumowującego całość działań badawczych będzie miała miejsce podczas otwartego spotkania. Zaprezentowany zostanie wtedy raport, a głosy obecnych na nim mieszkańców i wszystkich zainteresowanych osób posłużą jako krytyczny wkład w jego treść. Uzupełniony raport w ostatecznej formie zostanie zamieszczony na stronie Estrady Poznańskiej.

Jaki jest cel prowadzonych działań?

Celem prowadzonych badań jest przygotowanie propozycji dotyczących zagospodarowania przestrzeni skweru Wilhelmiego oraz działań, które mogłyby być realizowane na jego obszarze. Najważniejsze w badaniach jest by wziąć pod uwagę potrzeby, pomysły i obawy mieszkańców oraz wszystkich lokalnych instytucji i zainteresowanych osób. Badania mają pozwolić na zbudowanie przestrzeni, która będzie miejscem dla nich wspólnym.

Kto weźmie udział w badaniach?

Badania zostały pomyślane tak, by pracować z jak najszerszą grupą osób i instytucji, które związane są z okolicą skweru Wilhelmiego. Do działań zapraszamy mieszkańców okolicznych kamienic, przedstawicieli organizacji pozarządowych, działaczy kultury i przedsiębiorców mających swoją siedzibę lub działających niedaleko skweru, przedstawicieli samorządu, a także wszystkich zainteresowanych Poznaniaków i Poznanianki.

Jakie działania są planowane podczas badań?

Spotkania w formie warsztatów z pracownikami Estrady Poznańskiej, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, działaczami kultury, przedstawicielami samorządu, przedsiębiorcami oraz wszystkimi zainteresowanymi osobami.

Daty

2 kwietnia (wtorek) godz. 17:00 – warsztat wydobywczy dla mieszkańców
Galeria OKO UCHO, ul Masztalarska 8
Prowadzący: Katarzyna Chajbos, Bogumiła Mateja-Jaworska

4  kwietnia (czwartek) godz. 14:00 – warsztat wydobywczy dla organizacji pozarządowych, kulturotwórców i przedsiębiorców
Fundacja Mały Dom Kultury w Dragon Social Club ul. Zamkowa ¾
Prowadzący: Bartek Lis, Jakub Walczyk

9  kwietnia (wtorek) godz. 17:00 – warsztat wydobywczy dla przedstawicieli samorządu i wszystkich zainteresowanych
Galeria OKO UCHO, ul Masztalarska 8
Prowadzący: Katarzyna Chajbos, Jakub Walczyk

Opis dalszych działań i więcej informacji na: http://www.estrada.poznan.pl/posts/nowa-masztalarska-skwer-wilhelmiego

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/2264517393632878/

Więcej o Warzywniaku

Share

Zobacz również