„Rejon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej” – konsultacje

Miejska Pracownia Urbanistyczna informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Szkolnej, Jaskółczej, Wrocławskiej i Podgórnej” w Poznaniu, plan do wglądu jest w dniach od 10 kwietnia 2015 r. do 12 maja 2015 r., w siedzibie Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, w godz. od 9.00 do 13.00.

Równocześnie osoby zainteresowane szczegółami zapraszamy na dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, spotkanie odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 r. w sali nr 207 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, o godz. 15.30.

Osoby chcące złożyć uwagi winny składać je na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2015 r.

Granice opracowania

 

Share

Zobacz również