Konsultacje ws. przebudowy ulicy Św. Marcin do 10 kwietnia

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. informuje, iż działając zgodnie z  zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 537/2013/P z dnia 06 sierpnia 2013r., w sprawie sposobu opiniowania projektów przebudowy układu drogowego, na wniosek Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania, przywrócona zostaje do opiniowania koncepcja „Przebudowy układu komunikacyjnego ulicy Św. Marcin na odcinku od ul. Kościuszki do al. K Marcinkowskiego oraz al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do ul. Podgórnej w Poznaniu”.  Opinie do koncepcji można składać do dnia 10.04.2015 r.

http://www.pozim.pl/inwestycje/w-trakcie-realizacji/program-centrum-etap-i-przebudowa-ul-sw-marcin

Celem opracowania są rozwiązania drogowo – torowe, mające na celu ograniczenie funkcji tranzytowych, wraz z wprowadzeniem zieleni zwiększającej atrakcyjności jak i poprawę wizerunku ulicy Św. Marcin. Koncepcja zakłada ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego- wprowadzenie strefy „tempo 30”, oraz zwiększenie i odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni dla pieszych poprzez wzbogacenie zielenią oraz małą architekturą.

Rozwiązania koncepcyjne  uwzględniają  również przyszłościowy przebieg torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Ratajczaka (zaznaczone kolorem czerwonym w obu wariantach).

Podstawowe założenia projektowe dla obu przedstawionych koncepcji:

a)  zmiana przekroju ul. Św. Marcin (od ul. Kościuszki do ul. Ratajczaka) z układu dwujezdniowego dwupasowego (2×2)  na  dwujezdniowy jednopasowy (2×1).Jezdnie ul. św. Marcin  zaprojektowano o szerokości 4,5 m na odcinku dwujezdniowym (od ul. Kościuszki do ul. Ratajczaka), oraz o szerokości 3,5 m na odcinku od ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego,

b)  maksymalnie zawężono pas rozdziału i przybliżono obie jezdnie ul. Św. Marcin do torowiska (na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Ratajczaka).

c)   poszerzono chodniki i wygospodarowano maksymalną przestrzeń dla pieszych po obu stronach ulicy. Przestrzeń ta, po północnej stronie ul. Św. Marcin wykorzystana będzie m. in.  pod zieleń, małą architekturę, stacje roweru miejskiego, letnie ogródki.

d)  zaprojektowano w pasie rozdziału ul. Św. Marcin wydzielone, brukowane torowisko tramwajowe, oddzielone od jezdni wyniesionym krawężnikiem.

e)  dostosowano rozwiązania sytuacyjno- drogowe jak i torowe do przyszłościowego przebiegu linii tramwajowej w ul. Ratajczaka.

f) jednokierunkowa droga rowerowa w ul. Ratajczaka zaprojektowana została w układzie drogowym istniejącym, bez uwzględnienia przyszłościowego przebiegu trasy tramwajowej Ratajczaka.

g) zmieniono organizację ruchu na skrzyżowaniu ul. Św. Marcin z ul. Kościuszki wynikającą z zaprojektowanego układu dwujezdniowego jednopasowego (2×1)

h)  nastąpiła zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Św. Marcin z ul. Ratajczaka poprzez wykluczenie relacji na wprost w ciągu ul .Ratajczaka.

i) wyłączono z ruchu samochodowego odcinka al. Marcinkowskiego (od. ul. Św. Marcin do ul.  Podgórnej).

j) wprowadzono strefę ograniczonej prędkości „tempo 30” wraz z elementami geometrycznymi, fizycznie wymuszającymi redukcje prędkości – wyniesiona powierzchnia skrzyżowania ul. Św. Marcin – Gancarska –  Kantaka, oraz  wyniesione przejścia dla pieszych.

k)  zaprojektowano równoległe miejsca postojowe po obu stronach ul. Św. Marcin (od. ul. Kościuszki do ul. Ratajczaka) w liczbie 55 szt.

l) zaprojektowano przystanek tramwajowy wyniesiony typu wiedeńskiego przy skrzyżowaniu ul. Św. Marcin z ul. Ratajczaka.

m) zaproponowano lokalizację słupów oświetleniowych bezpośrednio przy torowisku. W celu zminimalizowania ilości słupów trakcja tramwajowa podwieszona będzie do słupów oświetleniowych. Chodniki po obu stronach ul. Św. Marcin zostaną w miarę potrzeb doświetlone dodatkowym oświetleniem odpowiednio wkomponowanym w przestrzeń ciągów pieszych. Słupy oraz elementy małej architektury zostaną przyjęte zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich Poznania.

n) nasadzenia drzew wysokich po zewnętrznej stronie jezdni północnej ul. Św. Marcin w miejscach niekolidujących z uzbrojeniem podziemnym.

o) poprzez wprowadzenie strefy „tempo 30” ruch rowerowy odbywał będzie się na zasadach ogólnych ruchu drogowego.

p) zrezygnowano z sygnalizacji świetlnych na całym projektowanym odcinku ulicy św. Marcin  w związku z wprowadzeniem strefy „tempo 30” jak i planowanym uspokojeniem ruchu samochodowego.

Prezentowane warianty koncepcji różnią się następującymi rozwiązaniami projektowymi ul. Św. Marcin na odcinku od. ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego:

  • wariant I

W wariancie I po północnej stronie ul. Św. Marcina zaprojektowano dodatkowe 4 miejsca postojowe wyłącznie dla pojazdów zaopatrzenia na czas rozładunku dostawy w określonych godzinach.

  • wariant II

Wariant II zakłada budowę wydzielonych ciągów rowerowych. W al. Marcinkowskiego zaprojektowano dwukierunkową ścieżkę szerokości 2,5 m, a na ul. św. Marcin (kosztem miejsc dla pojazdów zaopatrzenia z wariantu I), zaprojektowano jednokierunkową ścieżkę rowerową szerokości 1,5 m pozwalającą pokonać odcinek od al. Marcinkowskiego do ul. Ratajczaka w kierunku przeciwnym do odbywającego się ruchu samochodowego i tramwajowego.

Analizowano również rozwiązanie alternatywne dla ul. Św. Marcin na odcinku od. ul. Ratajczaka do Al. Marcinkowskiego tak, aby można było pogodzić ze sobą prezentowany wariant I z wariantem II:

W celu jednoczesnego zachowania miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzenia oraz umożliwienia ruchu rowerowego mając na uwadze wpisanie się w istniejącą zabudowę ulicy analizowano zaprojektowanie kontrapasa rowerowego w jezdni ul. Św. Marcin na przedmiotowym odcinku.

Jednakże mając na uwadze bezpieczeństwo poruszających się rowerzystów (ruch rowerowy prowadzony byłby „pod prąd” pomiędzy samochodami i tramwajami) zadecydowano o rezygnacji z tego rozwiązania.

szczegóły dotyczące projektów: http://www.pozim.pl/tagi/sw-marcin

Share

Zobacz również

1 odpowiedź

  1. Michał Biegański pisze:

    Kto może złożyć opinię?
    Gdzie może ją złożyć?
    Dlaczego link podany w artykule nie działa?