VII edycja konkursu poetyckiego dla seniorów

Patroni – Rada Osiedla Stare Miasto oraz i Centrum Inicjatyw Senioralnych zapraszają seniorów do udziału w VII edycji konkursu poetyckiego „Moje piękne chwile – cieszmy się życiem”. Organizatorem wydarzenie jest Klub Seniora 82. Patronat medialny Gazeta 60+

Regulamin Konkursu

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu poetyckiego dla Seniorów jest autorski Klub Seniora 82, Dyrekcja
  Szkoły Podstawowej nr 82 i Rada Osiedla Stare Miasto
 2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do poznańskich Seniorów ze Starego Miasta i Seniorów z innych dzielnic Poznania
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
 5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów
 6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.
 7. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych publikacjach, w mediach.
 8. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 wiersze, napisane dowolną techniką.
 2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
 3. Dwa utwory w dwóch egzemplarzach każdy, należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4.
 4. Wszystkie utwory muszą być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
 5. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejona kopertę, opisaną tym samym godłem i danymi identyfikującymi autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy. Dane te nie będą dostępne tylko dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców. Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do organizator następująca klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora i poznańskiego konkursu poetyckiego dla Seniorów w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. Z 1997 r. nr
  133, poz.883 z późniejszymi zmianami/.

Poprzez wysyłanie wierszy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszone jest organizatora prawo do wykorzystania wierszy w publikacjach

 1. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
 2. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób trzecich.
 4. Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście, nadsyłać listem poleconym na adres siedziby organizatora: Klub Seniora 82 ul. Krakowska 10, 61-889 Poznań

Terminarz: Konkurs trwa od 15 czerwca do 15 września 2022

 1. Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 2. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy.

Jury decyduje o:

 • zakwalifikowaniu prac do konkursu,
 • umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,
 • przyznaniu nagród i wyróżnień
 1. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 20 września 2022 roku
 2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do 26 września 2022 roku na stronach Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
 4. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 29 września 2022

O terminie ogłoszenia wyników wszyscy laureaci zostaną powiadomieni osobiście

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury i organizator konkursu.

Share

Zobacz również