Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

Sprawy komisji:

− ład przestrzenny, system informacji przestrzennej, gospodarowania gruntami oraz inwestycji,
− rewitalizacja śródmieścia: opiniowanie i wnioskowania zmian w MPR dla Miasta Poznania i ZPOiRŚ na lata 2014-2030 oraz działania na rzecz koordynacji wdrażania programów rewitalizacji i odnowy śródmieścia,
− działania związane z planowaniem przestrzennym (plany miejscowe, dwz), konkursami architektonicznymi, dotyczącymi obszaru Starego Miasta, tematyka ruchu pieszego, parkowania i ruchu rowerowego, działania na rzecz poprawienia estetyki Starego Miasta, koordynacja i opieka nad programami pomocowymi na rzecz rewaloryzacji budynków, podwórek, dbałość o rozwój i utrzymanie infrastruktury technicznej,
− proponowanie projektów odnowy i rozwoju śródmieścia oraz działań towarzyszących według właściwości i ram prawnych

Przewodniczący komisji:

Członkowie komisji:

Share