XXXVI Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na XXXVI sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 23 czerwca 2022 roku o godz. 17:00 za pomocą komunikatora zoom.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Oświadczenia,
5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli na 2023 rok,
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2022 r.,
7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia listy zadań priorytetowych w zakresie przebudowy i remontów ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania na 2022 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania i Prezydenta Miasta Poznania o obniżenie podatku od nieruchomości dla właścicieli i użytkowników nieruchomości zlokalizowanych w przestrzeni inwestycyjnej Projektu Centrum oraz Starego Rynku,

9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o analizę stanu prawnego paczkomatów istniejących na terenie Osiedla Stare Miasto oraz podjęcie działań zmierzających do uporządkowania sytuacji z nielegalnie ustawionymi urządzeniami,

10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o nieodpłatne udostępnienie słupów lub innych form reklamowych znajdujących się w miejskiej przestrzeni na terenie Osiedla Stare Miasto,
11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o rewitalizację placu przed Centrum Kultury Zamek,

https://ckzamek.pl/artykuly/5325-wyniki-konkursu/

12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o objęcie honorowym patronatem konkursu Dobry Sąsiad,
13. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
14. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
15. Wolne głosy i wnioski,
16. Zamknięcie sesji.

Andrzej Rataj, Przewodniczący Rady Osiedla

Link do Zooma:

https://poznan-pl.zoom.us/j/85440906533

Share

Zobacz również