Uciążliwe remonty na Starym Mieście. Magistrat nie planuje obniżenia podatków

Rada Osiedla Stare Miasto zwróciła się z wnioskiem o maksymalne obniżenie podatku od nieruchomości położonych w remontowanych obszarach Starego Miasta wraz z rejonami przyległymi, na których trwające remonty oddziaływają w sposób utrudniający normalne funkcjonowanie mieszkańców oraz osób korzystających z tych nieruchomości. Radni uznali, że obniżenie podatku od nieruchomości powinno dotyczyć całych nieruchomości bez względu na prowadzoną w nich działalność czy zamieszkanie i być wprowadzone systemowo.

Rada Osiedla wnioskowała o udzielenie obniżki w podatkach od nieruchomości dzięki czemu właściciele nieruchomości i osoby korzystające z tych lokali uzyskają wsparcie, które jest im potrzebne i o które wnioskowali.

Poniżej odpowiedź Urzędu Miasta

wszelkie przypadki zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości zostały zawarte w art. 7 ustawy o Podatkach i Opłatach Lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (dalej jako u.p.o.l.), który stanowi katalog zamknięty i nie zawiera okoliczności wskazanych w Państwa wniosku.

Poniżej wskazuję obowiązujące uchwały Rady Miasta Poznania podjęte na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 7 ust. 3 u.p.o.l., a wprowadzające inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w art. w art. 7 ust. 1 u.p.o.l. oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, stanowiące jednocześnie pomoc de minimis:

1) uchwała LXVI/1210/VII/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano roboty budowlane ze zm.,
2) uchwała LXV/1032/VI/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, znajdujących się na obszarze jednostek pomocniczych – Osiedla Stare Miasto, Osiedla Jeżyce, Osiedla Sołacz, Osiedla Św. Łazarz, Osiedla Wilda oraz Osiedla Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komadoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których wykonano remont elewacji ze zm.,
3) uchwała LXV/1031/VI/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów sportowych ze zm.,
4) uchwała LXIV/1008/VI/2014 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych ze zm.

Z uwagi na sytuację budżetową Miasta Poznania, obecnie nie planuje się wprowadzania kolejnych preferencji przedmiotowych w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Jeśli zachodzi taka konieczność, Podatnik podatku od nieruchomości może skorzystać z instrumentów dotyczących udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, zawartych
w art. 67a § 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej jako o.p.), np. złożyć wniosek o:
1) odroczenie terminu płatności podatku/zapłaty zaległości podatkowej z odsetkami,
2) rozłożenie na raty zapłaty podatku/zaległości podatkowej z odsetkami,
3) umorzenie wyłącznie zaległości podatkowej (czyli podatku niezapłaconego w terminie) i/lub odsetek za zwłokę – w całości lub w części.

Zaznacza się, że zaległość objęta wnioskiem o umorzenie musi istnieć w dniu złożenia wniosku o ulgę (o czym mówi art. 51 § 1 o.p.) i zarazem w tej dacie nie może dojść do wygaśnięcia tego zobowiązania wskutek zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w art. 59 § 1 o.p., np. poprzez dokonanie zapłaty podatku.
Powyższe ulgi przyznawane są na indywidualny wniosek Podatnika podatku od nieruchomości skierowany do Prezydenta Miasta Poznania, który można złożyć:
• korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Podatków i Opłat, ul. Słowackiego 22, 60-823 Poznań (wymagany własnoręczny podpis – Podatnika/osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentacji),
• elektronicznie przez platformę e-PUAP na adres skrytki: /UMPoznan/SkrytkaESP (wymagany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP – Podatnika/osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentacji).

Szczegółowe informacje na temat ulg możliwych do udzielenia przez organ podatkowy znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Poznania: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-podatkow-i-oplat,73/ulgi-w-splacie-podatkow,787/, gdzie wymieniono wymagane dokumenty.

Share

Zobacz również