Centrum. Co się stanie ze starymi ławkami i słupkami?

Na terenie modernizowanego projektu Centrum znajdowała się miejska infrastruktura, m.in. słupki, kosze ławki czy stojaki na rowery. To zawsze istotny element budżetu, którym zarządza Zarząd Dróg Miejskich lub rady osiedli.

RO Stare Miasto tym samym zwróciła się z pytaniem dotyczący składowania i dalszego wykorzystania mebli miejskich. A to o tyle ważne, że jeden słupek wraz z montażem kosztuje 250 – 500 zł!

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że wszystkie elementy pasa drogowego, w tym elementy małej architektury, znajdują się w dokumentacji projektowej. Wykonawca robót budowlanych – w ramach realizacji prac Programu Centrum – jest zobowiązany do rozliczenia się z obiektów małej architektury, które funkcjonowały przed rozpoczęciem inwestycji.

Zgodnie z zapisami projektów wykonawczych elementy małej architektury powinny zostać zdemontowane i przekazane do magazynu ZDM oraz innych jednostek miejskich, których stanowią własność. Przedmiotowe projekty nie wskazują jednak terminu ich przekazania.

Na starych zdjęciach sprzed remontu widać setki jeżeli nie tysiące słupków, stojaków, koszy, ławek, ZDM odpowiada trochę rozważnie, trochę romantycznie, że nie zamierza tej infrastruktury wykorzystać, bo katalog mebli miejskich nie dopuszcza, ale może jednak to rozważyć w innych lokalizacjach. To paradoksalnie dobra wiadomość dla społeczników i rad osiedli, którzy wnioskują o nowe ławki czy stojaki. To zawsze spore koszty, a osiedlowe budżety skromne, mam nadzieję, że uda się dla pożytku publicznego i publicznych finansów dobrze to wykorzystać. Liczę, że ZDM umieści na stronie internetowej wykaz mebli miejskich, które będą nadawały się do dalszego wykorzystania – informuje radny Tomasz Dworek

Jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.: „do zapisanych w umowie obowiązków Generalnego Wykonawcy z zakresów 2.3 i 2.4 Programu Centrum należy m.in. zwiezienie z terenu objętego przebudową obiektów małej architektury do ZDM. Zgodnie z informacjami od Generalnego Wykonawcy są one przechowywane na jego placu składowym przy CH Avenida i zostaną przekazane zbiorczo. Wykonawca robót na ul. Święty Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego informuje, że przed przystąpieniem do prac budowlanych zinwentaryzował elementy małej architektury na placu budowy. Część elementów pasa drogowego, w tym elementy małej architektury, trafiła do właścicieli (ZTM, ZDM, MTP), a rozliczenie z zarządcą drogi i innymi administratorami nastąpi po zakończeniu inwestycji”.

ZDM wyjaśnia, że z uwagi na umiejscowienie placu budowy (w centrum miasta), występuje konieczność zachowania ciągów komunikacyjnych, głównie pieszych. Zasadnym jest więc zachowanie niektórych elementów małej architektury, takich jak kosze na śmieci, a także ławki.

Zarząd informuje, że przed rozliczeniem się z wykonawcą robót budowlanych niemożliwe jest podanie bilansu strat oraz kwot, którymi zostanie obciążony. Zgodnie z zapisami umów demontaż, dostarczenie, składowanie elementów małej architektury oraz związane z tym koszty należą do wykonawcy robót budowlanych.

Zgodnie z projektem, większość ze zdementowanych elementów małej architektury, nie będzie już wykorzystywana w przestrzeni miejskiej. Dotyczy to tych elementów, które nie spełniają wymogów zawartych w Katalogu mebli miejskich, jak np. stojaki rowerowe. Niemniej ZDM może rozważyć ich ponowne wykorzystanie w innych lokalizacjach po zasięgnięciu opinii Rad Osiedli.

Ponadto Zarząd informuje, że szacunkowy koszt jednego słupka ozdobnego wynosi około 500 zł, a słupka typu U-12c około 250 zł, wraz z ich montażem.

Interwencje podjął radny Tomasz Dworek

fot. TD, Poznaniator

Share

Zobacz również