Straż Miejska nie ma problemów kadrowych?

Radny Andrzej Rataj wystosował interpelację w sprawie stanu osobowego w Straży Miejskiej. To m.in. efekt skarg mieszkańców wskazujących na problemy z dodzwonieniem się do Straży Miejskiej i długim oczekiwaniem na reakcję – patrol. W odpowiedzi na interpelację zastępca prezydenta Poznania poinformował o stanie służb pozwalających realizować skutecznie zadania miejskiej służby.

W budżecie Miasta na 2022 rok zabezpieczono środki na utrzymanie 325 etatów strażników i pracowników cywilnych i jest to liczba optymalna dla realizacji zadań. W Straży jest zatrudnionych 309 osób na 306,25 etatów. Należy zaznaczyć, że fluktuacja kadr na poziomie kilku procent jest zjawiskiem normalnym i rzadko jest tak, że wszystkie etaty są wypełnione

Zgodnie z przepisami o strażach gminnych Straż Miejska Miasta Poznania działa jako samorządowa umundurowana formacja do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Poznania. Straż Miejska spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

Do realizacji licznych i odpowiedzialnych zadań Straży Miejskiej niezbędny jest odpowiedni stan osobowy, odpowiednia organizacja i godziwe wynagrodzenie za trudną i często niewdzięczną pracę w warunkach stresujących i konfliktowych. Z informacji otrzymywanych od mieszkańców, a także z własnych doświadczeń wynika, że zdarzają się sytuacje dłuższego oczekiwania na interwencje strażników, co może być związane w szczególności z brakami
kadrowymi lub intensywnością zdarzeń w niektóre dni.

Jaki jest zamierzony, docelowy i optymalny stan osobowy Straży Miejskiej Miasta Poznania, z podziałem na poszczególne referaty i poszczególne stanowiska strażnicze?

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania w sprawie określenia liczby etatów Straży Miejskiej Miasta Poznania , zamierzonym stanem osobowym Straży Miejskiej Miasta Poznania jest 337 etatów. W budżecie Miasta na 2022 rok zabezpieczono środki na utrzymanie 325 etatów strażników i pracowników cywilnych i jest to liczba optymalna dla realizacji zadań Straży. W Straży Miejskiej Miasta Poznania jest zatrudnionych 309 osób na 306,25 etatów. Należy zaznaczyć, że fluktuacja kadr na poziomie kilku procent jest zjawiskiem normalnym i rzadko jest tak, że wszystkie etaty są wypełnione. Biorąc pod uwagę zmiany przepisów prawa, rozwój aglomeracji poznańskiej oraz zmieniające się uwarunkowania lokalne, precyzyjne planowanie liczby funkcjonariuszy Straży Miejskiej do poszczególnych referatów jest niecelowe. Bez względu na przydział, każdy strażnik realizuje swoje zadania na terenie całego Poznania i może być zaangażowany do pracy w innej dzielnicy niż referat, do którego został przydzielony. Dzieje się tak w przypadku zintensyfikowania działań w określonych miejscach, w określonym czasie, np. podczas zabezpieczania imprez masowych. Mając na uwadze powyższe, preferowanym stylem zarządzania jest aktywny nadzór nad wykonywaniem poszczególnych zadań w dzielnicach przez referaty Straży Miejskiej.

Jaki jest aktualny stan osobowy Straży Miejskiej Miasta Poznania, z podziałem na poszczególne referaty i poszczególne stanowiska strażnicze?

Jaki jest aktualny stan wakatów w Straży Miejskiej Miasta Poznania, z podziałem na poszczególne referaty i poszczególne stanowiska strażnicze?

Aktualnie liczba wakatów wynosi 18,75 etatu, liczonego od limitu przyznanych środków finansowych na 325 etatów, bez podziału na stanowiska cywilne i strażnicze.

Jakie są przyczyny istnienia wakatów w Straży Miejskiej Miasta Poznania, pomimo kolejnych regularnych rekrutacji na stanowiska strażnicze?

Główną przyczyną istnienia wakatów w Straży Miejskiej Miasta Poznania jest fakt, że potencjalni kandydaci zainteresowani pracą w formacji mundurowej wybierają instytucje takie jak Wojsko Polskie lub Policja. Wpływa na to wiele czynników, między innymi szybsza ścieżka awansu stanowiskowego lub w grupach zaszeregowania, wyższe zarobki na początku służby, możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Mimo, że strażnicy miejscy wykonują pracę o charakterze podobnym do innych służb mundurowych, na emeryturę przechodzą na warunkach ogólnych, tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ponadto, rezygnujący z pracy strażnicy, jako przyczyny wskazują uciążliwości związane z pracą zmianową, pracą w niedziele i święta, w zmiennych warunkach atmosferycznych, wymagającą przyswojenia dużego zasobu wiedzy teoretycznej i praktycznej, co sprawdzane jest egzaminem po szkoleniu podstawowym. Praca strażnika miejskiego jest postrzegana w społeczeństwie jako mniej prestiżowa, niż w przypadku pozostałych służb mundurowych, będąc jednocześnie stresującą i odpowiedzialną. By zostać strażnikiem, należy uzyskać orzeczenie o posiadaniu predyspozycji psychologicznych do wykonywania tego typu pracy, co stanowi dodatkową przeszkodę dla niektórych kandydatów, pomimo pozytywnej rekomendacji komisji rekrutacyjnej. Podczas rekrutacji sprawdzana jest motywacja do pracy, autoprezentacja, wiedza i umiejętności komunikacyjne – ich niski poziom także skutkuje odrzuceniem potencjalnego kandydata. Prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego jest bardzo istotne, ze względu na konieczność oceny predyspozycji kandydatów do przyswojenia dużego zasobu wiedzy z zakresu funkcjonowania straży gminnych, samorządu terytorialnego, prawa wykroczeń, kodeksu karnego, ustaw i rozporządzeń oraz uchwał Rady Miasta Poznania, na podstawie których strażnicy upoważnieni są do prowadzenia czynności i nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym.

Ze względu na wymienione czynniki oraz z uwagi na fakt, iż w Straży Miejskiej, mimo trudnego i wymagającego charakteru pracy, zarobki pozostają na niższym poziomie niż w innych służbach mundurowych, występują trudności bądź ze znalezieniem odpowiednich kandydatów, bądź z utrzymaniem ich na stanowiskach pracy w dłuższej perspektywie czasowej.

Jakie działania były podejmowane w ostatnich latach, by zachęcić do pracy w Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz jakie są efekty tych działań?

W ostatnich latach prowadzono w środkach masowego przekazu kampanie reklamowe, polegające na promowaniu zatrudnienia w Straży Miejskiej Miasta Poznania. Informacje o możliwości i zaletach pracy w Straży Miejskiej umieszczane były w środkach komunikacji miejskiej, na miejskich stronach internetowych i social mediach, ulotkach i plakatach. Efektem podjętych działań było częściowe uzupełnienie wakatów w 2019 roku – zatrudniono wtedy 31 osób.

Jakie działania będą podejmowane w kolejnych latach, by zachęcić do pracy w Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz jakie mogą być efekty tych działań?

Straż Miejska planuje kontynuację prowadzenia kampanii informacyjnych, polegających na dotarciu z ofertami pracy do szerokiego grona odbiorców. Na zainteresowanie pracą w Straży Miejskiej Miasta Poznania ma także wpływ obecność jej przedstawicieli na różnego rodzaju wydarzeniach, targach, czy festynach. Obecnie prowadzona jest, i będzie kontynuowana, współpraca z poznańskimi uczelniami wyższymi. Studenci mają możliwość odbycia staży i praktyk studenckich, co w kilku przypadkach przełożyło się bezpośrednio na zatrudnienie osób, po zakończonej praktyce.

Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego; kontrola publicznego transportu zbiorowego; współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia; ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych; doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym albo zagrażają życiu i zdrowiu swojemu lub innych osób.

Share

Zobacz również

1 odpowiedź

  1. MJ pisze:

    Ta odpowiedź tylko pokazuje, że w SM potrzebna jest gruntowna zmiana. Zadowolona z siebie, swojej nieskuteczności i indolencji dryfująca od lat w miejscu służba, gdzie nie zmienia się nic na plus. SM nastawiona jets na wieczne trwanie a nie na rozwiązywanie problemów mieszkańców i miasta.