Sprawozdanie Zarządu za 2017 rok

W 2017 roku Zarząd Osiedla Stare Miasto spotykał się 12 razy, tj. 18 stycznia; 15 lutego; 22 marca; 19 kwietnia; 17 maja; 21 czerwca; 12 lipca; 23 sierpnia; 20 września; 18 października; 22 listopada; 28 listopada (Zielony Poznań); 13 grudnia roku. Zarząd również uczestniczył w posiedzeniu komisji konkursowej Staromiejskie Inicjatywy Osiedlowe. Obecność członków Zarządu podczas spotkań wynosiła 94 %.

25 stycznia Rada podjęła uchwałę która określiła strukturę Zarządu Osiedla i tak składa się on z przewodniczącego, 2 zastępców i 4 członków. Na tej samej sesji uzupełniono skład o radnego Tomasza Dworka, który został członkiem Zarządu upoważnionym do kontaktów z mediami.

Skład Zarządu: Zbigniew Burkietowicz – przewodniczący, Maria Sokolnicka – Guzek – wiceprzewodnicząca, Natalia Chojara – wiceprzewodnicząca, Mirosława Halilović – członkini Zarządu, Marcin Liminowicz – członek Zarządu, Kornelia Piotrowska – członkini Zarządu, Tomasz Dworek, członek Zarządu

Podczas posiedzeń Zarząd podjął 27 uchwał i przygotował 58 projektów uchwał, które w większości uzyskały akceptację Rady Osiedla. Zarząd przygotował do akceptacji Rady plan spotkań rady oraz wykaz dyżurów w siedzibie.

Zarząd podczas spotkań pomiędzy sesjami podjął z upoważnienia Rady Osiedla następujące uchwały:

1. 21 marca 41/II/2017 – zaopiniowanie lokalizacji nowych miejsc na zieleń w pasach drogowych
2. 21 marca 42/II/2017 – objęcie patronatem przedsięwzięcia o nazwie „Festyn rodzinno-zawodowy z okazji Dnia Drukarza”
3. 21 marca 43/II/2017 – zaopiniowanie projektu muralu na Chwaliszewie
4. 8 maja 44/II/2017 – wyrażenie zgody na prowadzenie ogródków gastronomicznych
5. 8 maja 45/II/2017 – zaopiniowanie lokalizacji lokalu gastronomicznego Cafe Bimba
6. 8 maja 46/II/2017-  zaopiniowanie projektu regulaminu konkursu „Dobry Sąsiad”
7. 17 maja 47/II/2017 – zaopiniowanie najmu pomieszczenia szkolnego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2
8. 17 maja 48/II/2017 – zaopiniowanie lokalizacji nowych miejsc na zieleń w pasach drogowych
9. 5 czerwca 49/II/2017 – zaopiniowanie wynajmu pomieszczenia szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
10. 21 czerwca 50/II/2017 – zaopiniowanie wniosków o dofinansowanie Organizacji wydarzeń i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla
11. 21 czerwca 51/II/2017 – wskazanie lokalizacji punktu głosowania na projekty zgłoszone do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018
12. 21 czerwca 52/II/2017 – zaopiniowanie wynajmu powierzchni boiska w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
13. 21 czerwca 53/II/2017 – objęcie patronatem konkursu poetyckiego o nazwie „Moje piękne chwile-piękny jest świat”
14. 12 lipca 54/II/2017 – zaopiniowanie lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu Gen. Andersa 3
15. 12 lipca 55/II/2017 – zaopiniowanie sprzedaży alkoholu w lokalu przy ul. Ratajczaka 37
16. 12 lipca 56/II/2017 – zaopiniowanie wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
17. 12 lipca 57/II/2017 – zaopiniowania projektu organizacji ruchu przy ul. Spornej i ul. Cichej
18. 12 lipca 58/II/2017 – zaopiniowania projektu wprowadzenia zieleni na terenie Osiedla
19. 28 września 59/II/2017 – stanowisko w sprawie poparcia dla projektu pn. „Budowa systemu parkingów P&R – etap III”, w rejonie pętli tramwajowej Miłostowo oraz pętli autobusowej Górczyn (do uchylenia)
20. 28 września 60/II/2017 – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia programu „Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017- 2021”
21. 28 września 61/II/2017 – zaopiniowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki
22. 28 września 62/II/2017 – zaopiniowanie projektu rewitalizacji wraz z koncepcją architektoniczną budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową oraz dwupoziomowym parkingiem podziemnym przy ul. Za Bramką 8
23. 28 września 63/II/2017 – zaopiniowanie zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Masztalerskiej i 23 Lutego
24. 28 września 64/II/2017 – podsumowanie pierwszej edycji konkursu Dobry Sąsiad
25. 18 października 65/II/2017 – uchylenie uchwały w sprawie stanowiska w sprawie poparcia dla projektu pn. „Budowa systemu parkingów P&R – etap III”, w rejonie pętli tramwajowej Miłostowo oraz pętli autobusowej Górczyn
26. 18 października 66/II/2017 – zaopiniowanie wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 75
27. 13 grudnia 67/II/2017 – rekomendacja dla Stowarzyszenia Wolontariat Wielkopolski w zakresie realizacji zadania „Organizacja zajęć dla Seniorów – Klub Seniora 82”

Równocześnie w trakcie roku wespół z Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta prowadzono korespondencję w imieniu rady i radnych przygotowano i wysłano do jednostek miejskich ponad 210 pism oraz odebrano i przekazano radnym ponad 320 pism z wnioskami mieszkańców oraz odpowiedziami od jednostek miejskich.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków zakładał budżet w wysokości 1 238 824,00 zł, czyli w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o ponad 160 000,00 zł, niestety nadal spadły wpływy obliczane proporcjonalnie do liczby mieszkańców czyli tendencja spadkowa utrzymuje się cały czas. z tego naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla kwota 197 881,00 zł oraz naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości 1 070 943,00 zł. Plan realizowano w trzech grupach zadań:

a. Diety radnych – kwota 24 780 ,00 zł
b. zadania inwestycyjne – kwota 1 070 943,00 zł
c. integracja środowiska lokalnego poprzez organizację imprez sportowych, kulturalnych i oświatowych – 173 000,00 zł

Nie zostały zrealizowane zadania przykazane do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 pod nazwą: Modernizacja infrastruktury sportowych wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2 oraz Ogród Jordanowski – zakup urządzeń zabawowych . Powyższe inwestycje zostaną zrealizowane w 2018 roku, środki te zostaną dołączone do środków z Budżetu Obywatelskiego i Grantów Osiedlowych. Również zadanie „Montaż kamer monitoringu miejskiego” realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa zostało przeniesione na 2018 r.

Największy wzrost środków nastąpił wobec placówek oświatowych, na ich remont przekazano ze środków rady 130 000,00 zł.

Spośród zadań społecznych na podkreślenie zasługuje kontynuacja Staromiejskich Inicjatywy Osiedlowych (60 000,00 zł) czy organizacja wydarzeń i wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla, projekty edukacyjne (16 000,00 zł) oraz zabezpieczenie środków w CK Zamek na Współorganizację imprez dla mieszkańców Osiedla (23 000,00 zł), we wszystkich przypadkach środki przekazywane były do organizacji i instytucji mających pomysł jak je wydać na ciekawe spędzenie czasu dla naszych mieszkańców.

Ważnym elementem działań prospołecznych było wsparcie świetlicy środowiskowej dla dzieci wymagających wsparcia prowadzonej przez Fundację ARS, na ten cel przeznaczamy 20 000,00 zł. Następną grupa która uzyskała wsparcie byli seniorzy, na organizację zajęć dla seniorów przeznaczamy 15 000,00 zł.

Zarządowi Dróg Miejskich przekazaliśmy środki na dofinansowanie remontu chodników i elementów bezpieczeństwa ruchu, m. in. na chodniki przy ul. Półwiejskiej, ul. Cichej, ul. Masztalarskiej czy ul. Składowej, (236 500,00 zł). Na zieleń i małą architekturę w pasach drogowych planujemy przekazać 140 000,00 zł.

Natomiast Zarząd Zieleni Miejskiej ze środków RO wykonał dokończenie rewaloryzacji parku im. K. Marcinkowskiego, łączne na te cele zaplanowano 20 000,00 zł

Nie zapominamy o sferze bezpieczeństwa dofinansowujemy wyposażenia dla Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej oraz zakup kamer monitoringu – 65 000,00 zł.

Zarząd Osiedla poza posiedzeniami przede wszystkim przygotowywał materiały do właściwej realizacji zleconych zadań z tzw. środków powierzonych. Bardzo wnikliwej analizy i wymagało przygotowanie uchwał dotyczących wskazania priorytetów remontowych dróg i chodników realizowanych ze środków powierzonych przez ZDM.
Członkowie Zarządu uczestniczyli w kilkunastu spotkaniach z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Zieleni Miejskiej, Wydziału Zdrowia poświęcone realizacji prac zleconych ze środków Osiedla.

Szczegółowe rozliczenie wydatków Osiedla- pobierz PDF

ZDM zadania powierzone:

1) ulica Masztalarska – remont nawierzchni chodnika po stronie kamienic,
2) ul. Składowa – kontynuacja remontu nawierzchni chodnika po stronie zachodniej, z wyłączeniem odcinka przy budowie ATANERA,
3) ul. Grobla – remont chodnika na odcinku ul. Garbary – ul. Mostowa

Sprawozdanie przygotował Zbigniew Burkietowicz, Przewodniczący Zarządu

Share

Zobacz również