LIII Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na LIII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 25 stycznia 2024 roku o godz. 17:00, w Urzędzie Miasta Poznania przy ulicy Libelta 16/20, sala 319.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Oświadczenia,
 5. Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego i uzupełnienia składu Rady,
 6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla na eksperta do opiniowania ofert składanych na realizację zadań publicznych w trybach wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach środków przekazanych przez Osiedle,
 7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2024 rok,
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miejskich o udział w programie „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy” na 2024 rok,
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nazwania skweru imieniem Stefana Piechockiego,
 10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania skwerowi nazwy Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania,
 11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji zagospodarowania al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. 23 lutego do ul. Solnej,
 12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania inicjatywy Stowarzyszenia Plac Wolności – KANTAKart,
 13. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o dostosowanie filii nr 11 Biblioteki Raczyńskich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 14. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Osiedla w zakresie wsparcia działań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 15. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 16. Wolne głosy i wnioski,
 17. Zamknięcie sesji.
Share

Zobacz również