Komisja Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska – sprawozdanie za 2016 rok

W 2016 roku w Radzie Osiedla Stare Miasto działało 5 problemowych komisji. Poniżej przedstawiamy sprawozdanie roczne z prac Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska.

W 2016 roku w ramach Komisji odbyły się 4 posiedzenia w ramach których były omawiane następujące tematy:

1. Budowa oświetlenia i monitoringu na terenach nadwarciańskich (w ramach planu wydatków Osiedla, budżetu Miasta i budżetu obywatelskiego),
2. Budowa oświetlenia i monitoringu w parku imienia Tadeusza Mazowieckiego,
3. Projekt kładki dla pieszych i rowerzystów nad Wartą i Cybiną (z Chwaliszewa przez Ostrów Tumski na Berdychowo),

4. Wartofrajda – plac zabaw w parku w starym korycie Warty – aktualny stan przygotowań i opinia o zmienionym projekcie,
5. Park w starym korycie Warty – aktualny stan sprawy,

6. Koncepcja zagospodarowania rejonu ulicy Ewangelickiej i ulicy Łaziennej (uregulowanie niekontrolowanego parkowania pojazdów),
7. Plac zabaw w parku imienia Tadeusza Mazowieckiego – aktualny stan przygotowań,
8. Inwestycja budowlana na nieruchomości między ulicą Chwaliszewo a ulicą Tylne Chwaliszewo,
9. Sytuacja zabudowanej nieruchomości przy ulicy Czartoria 5,
10. Mural na budynku na Chwaliszewie,
11. Stan muru oporowego nad Wartą w rejonie ulicy Szyperskiej,
12. Utworzenie bulwaru nad Wartą w rejonie ulicy Szyperskiej,
13. Pochylnia na nabrzeżu Warty do wyciągania lub wodowania mniejszych jednostek pływających (slip),
14. Rozbiórka zdewastowanych schodów nad Wartą i budowa nowych schodów nad Wartą (zadanie z 2015 roku),
15. Ocena wykonania remontu schodów na Chwaliszewie (przy filii Biblioteki Raczyńskich),
16. Działania zmierzające do wykrycia i ukarania sprawców zatrucia rzeki Warty oraz zabezpieczenie rzeki Warty przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości,

17. Problem sprzątania po psach i propozycja sankcji za zaniechania,
18. Konkurs Zielony Poznań w 2016 roku – propozycja wskazania członków komisji,
19. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych w 2016 roku,
20. Wycinka drzew w pasach drogowych oraz spis drzew przeznaczonych do wycinki w 2016 roku na terenie Starego Miasta ;
21. Sprawa usunięcia zieleni sprzed budynku PGNIG przy ul. Grobla 15
w Poznaniu;
22. Propozycje działań komisji w ramach zadań na rok 2016;
23. Udział mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych w pracach Komisji;
26. Budowa parku w starym korycie Warty – aktualna sytuacja,
27. Budowa placu zabaw w starym korycie Warty – aktualna sytuacja,
28. Monitoring w parku w starym korycie Warty i w rejonie ulic Czartoria i Tylne Chwaliszewo – ustalenia odnośnie dalszych działań,
29. Problematyka bezpieczeństwa, porządku publicznego i spożywania alkoholu na terenach nadwarciańskich, problematyka sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie Chwaliszewa oraz działania właściwych jednostek w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,

30. Rozbiórka zdewastowanych schodów nad Wartą i w to miejsce budowa nowych schodów Wartą – aktualna sytuacja,
31. Regulacja terenowo-prawna linii brzegowej Warty i terenów nad Wartą – aktualna sytuacja,
32. Projekt budowy oświetlenia i monitoringu na terenach nadwarciańskich (w ramach planu wydatków Osiedla, budżetu Miasta i budżetu obywatelskiego) – aktualna sytuacja,

33. Sytuacja na Wartostradzie (dalszy rozwój, nielegalny ruch pojazdów, działania prewencyjne),
34. Problem nielegalnego parkowania w rejonie ulic Czartoria i Tylne Chwaliszewo – dz. 76 (dawna ulica Bednarska), dz. 84, dz. 92/1 i dz. 92/2 – ustalenia odnośnie dalszych działań,
35. Powalone drzewo przy skrzyżowaniu alei Niepodległości z ulicą Solną – ustalenia odnośnie dalszych działań,
36. Wzrost zagrożenia smogiem w Poznaniu – ustalenia odnośnie dalszych działań
37. Inwestycja budowlana na nieruchomości między ulicą Chwaliszewo a ulicą Tylne Chwaliszewo – ustalenia odnośnie dalszych działań,

38. Sytuacja zabudowanej nieruchomości przy ulicy Czartoria 5 – ustalenia odnośnie dalszych działań,
39. Wniosek o ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa na nieruchomości przy pl. Wolności 40. Kolejne posiedzenie Komisji dotyczące parku imienia Tadeusza Mazowieckiego – ustalenia,
40. Rewaloryzacja parku imienia Tadeusza Mazowieckiego – podsumowanie działań w poprzednich latach i aktualna sytuacja,
41. Projekt trasy nadwarciańskiej dla pojazdów w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (postulat Rady Osiedla zmiany planów i zaniechania budowy trasy nadwarciańskiej) – aktualna sytuacja,
42. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w parku imienia Tadeusza Mazowieckiego i na terenach nadwarciańskich między Mostem Królowej Jadwigi a Mostem Świętego Rocha – podsumowanie sytuacji w poprzednich latach i aktualna sytuacja,
43. Projekt budowy oświetlenia i monitoringu w parku imienia Tadeusza Mazowieckiego i na terenach nadwarciańskich między Mostem Królowej Jadwigi a Mostem Świętego Rocha – aktualna sytuacja,
44. Projekt budowy placu zabaw w parku imienia Tadeusza Mazowieckiego – aktualna sytuacja,
45. Plac zabaw na skwerze imienia Ignacego Łukasiewicza – podsumowanie sytuacji w poprzednich latach i aktualna sytuacja,
46. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie pilnych działań dotyczących organizacji ruchu w rejonie Chwaliszewa (w tym problem planowanego deptaku w ulicy Chwaliszewo),
47. Projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie nowej organizacji ruchu na ul. Czartoria i ul. Tylne Chwaliszewo (utworzenie strefy zamieszkania),
48. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu odnośnie proponowanego ogromnego zwiększenia ruchu na ul. Czartoria i ul. Tylne Chwaliszewo,
49. Inwestycja budowlana na nieruchomości między ulicą Chwaliszewo a ulicą Tylne Chwaliszewo – ustalenia odnośnie dalszych działań,
50. Stan realizacji zwycięskiego projektu „budowla oświetlenia nad Wartą” w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok,
51. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i do Rady Miasta Poznania o podjęcie pilnych działań dotyczących ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko,

W ramach Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Osiedla Stare Miasto odbyły się również spotkania z mieszkańcami oraz pomiotami działającymi na terenach nadrzecznych w ramach współpracy oraz konsultacji.

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Sroczyński

Członkowie Komisji: Jacek Maleszka, Andrzej Rataj, Tomasz Dworek

 

Share

Zobacz również