Konsultacje społeczne rejonu ulic Bóżniczej i Północnej

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Bóżniczej i Północnej” w Poznaniu.

Bożnicza - Północna granice planu Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektów planów oraz zebranie sugestii dot. ww. obszarów, odbędzie się we wtorek, 29 listopada 2016 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40, przy ul. Garbary 82 w Poznaniu.

Składowe elementy tego terenu stanowią:

a) tereny poprzemysłowe Rzeźni Poznańskiej i Polmosu;
b) wzgórze św. Wojciecha z zabytkowym kościołem św. Wojciecha;
c) historyczna zabudowa kamienicami w rejonie ul. Działowej i ul. Św. Wojciech.

Sporządzenie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej” pozwoli na:

a) stworzenie rozwiązania urbanistycznego, którego wartościowe elementy składowe, zachowując swoją autonomię, wykreują spójną kompozycję;
b) sformułowanie dla tego obszaru szczegółowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych;
c) zgodną z wytycznymi konserwatorskimi ochronę wartości kulturowych;
d) zachowanie ważnej dla miasta przestrzeni publicznej ze szczególnym uwzględnieniem istniejących terenów w rejonie kościoła św. Wojciecha;
e) uporządkowanie terenów poprzemysłowych Rzeźni Poznańskiej i Polmosu.

Informacja na stronie Urzędu Miasta

Bożnicza – projekt uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – PDF

Bożnicza – prognoza skutków finansowych – PDF

Share

Zobacz również