Zapraszamy na XVIII Sesję z udziałem prezydenta M. Wiśniewskiego

Zapraszamy na XVIII Sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się we wtorek 31 maja o godzinie 17:00 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 (alternatywnie, w przypadku złej pogody w Sali Błękitnej (numer 106) w budynku UMP).

W pierwszej części posiedzenia, poświęconej tematom rewitalizacji weźmie udział pan Mariusz Wiśniewski, pierwszy zastępca prezydenta Miasta Poznania.

Otwarta Sesja Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Osiedla Stare Miasto oraz ustalenia ich składu i zakresu działania,
5. Projekt uchwały w sprawie wskazania lokalizacji małej architektury na terenie Osiedla,
6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań w celu wyeliminowania nielegalnego parkowania na chodniku przy ulicy Fredry,
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania ulicy nazwy zaułek Ślepego Antka,
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zmiany nazwy części ulicy Tadeusza Kościuszki na Janusza Kulasa
9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania i do Prezydenta Miasta Poznania o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie ulicy Szyperskiej”,
10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania i do Prezydenta Miasta Poznania o wprowadzenie stref spożywania alkoholu nad rzeką Wartą,
11. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016,
12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji toalety publicznej,
13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Paderewskiego-Szkolna”

14. Powitanie Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego i pozostałych gości,
15.  Aktualny stan realizacji Programu dla Śródmieścia – informacja wstępna odnośnie działań rewitalizacyjnych na Starym Mieście,
16. Rewaloryzacja nawierzchni Starego Rynku – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
17.  Dokończenie rewaloryzacji Alei Karola Marcinkowskiego, w tym zmiana zasad parkowania i  utworzenie nowego terenu zieleni w osi Alei Marcinkowskiego (na odcinku od ulicy 23 Lutego do ulicy Solnej) – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
18. Zagospodarowanie budynku Starej Papierni, zabytkowego dworku i placu przy ulicy Szyperskiej, możliwość zlokalizowania inicjatywy Zakład (sytuacja prawna, możliwości rozwoju, organizacja, finansowanie, estetyka infrastruktury, samowolne parkowanie pojazdów) – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
19. Zagospodarowanie dawnego portu przy ulicy Szyperskiej i stworzenie mariny nad Wartą (sytuacja prawna, możliwości rozwoju, organizacja, finansowanie, estetyka infrastruktury, samowolne parkowanie pojazdów) – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
20.Działania rewitalizacyjne dotyczącej dawnej Osady Świętego Gotarda i dawnej dzielnicy żydowskiej – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
21. Przywrócenie historycznych nawierzchni na Starym Mieście (w tym trzy problematyczne ulice: Dominikańska, Wroniecka i Żydowska) – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
22.  Trakt Świętego Wojciecha – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
23.Rewaloryzacja i rewitalizacja terenów nadwarciańskich na Starym Mieście (w tym sytuacja prawna, infrastruktura, tworzenie bulwarów, oświetlenie, monitoring, sprzątanie, terminy, finansowanie, projektowanie, nowe funkcje) – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
24. Park w starym korycie Warty – plany na działania rewitalizacyjne (społeczne i kulturalne) po zakończeniu budowy parku,
25. Stara Gazownia i Hala Filtrów – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
26. Możliwość zagospodarowania terenu starego koryta Warty w perspektywie długoterminowej (w tym plany na odkopanie i przywrócenie rzeki lub utworzenie namiastki rzeki, możliwości finansowania) – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
27. Możliwość wykorzystania nieruchomości miejskich do działań rewitalizacyjnych na Starym Mieście – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
28. Dawne mury miejskie (w tym analiza historyczna, rewaloryzacja, oczyszczenie i prezentacja pozostałości, wyeksponowanie ukrytych fragmentów, upamiętnienie dawnych murów miejskich wraz z basztami i bramami, w tym z Bramą Wroniecką, Bramą Wielką, Bramą Wrocławską, propozycja nowej trasy turystycznej) – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
29. Opieka nad zabytkami na Starym Mieście (w tym wydatki z budżetu Miasta na zabytki miejskie i na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach) – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
30. Preferencje podatkowe i inne ulgi dla właścicieli remontujących zabytkowe nieruchomości – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
31. Skwery po stacjach benzynowych u zbiegu ulic Nowowiejskiego i 23 Lutego oraz ulic Kościuszki, Taczaka i Taylora – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
32.Program Centrum OD NOWA, w tym przebudowa ulicy Święty Marcin – harmonogram, terminy, stan zaawansowania projektowego, etapy prac – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
33.  Wizja zagospodarowania Placu Wiosny Ludów – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
34. Konkursy rewitalizacyjne miejskie i osiedlowe: Centrum Warte Poznania, Coolturalny Stary Rynek, Staromiejskiej Inicjatywy Lokalne – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,
35. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
36. Sprawozdanie Zarządu i sprawozdania komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
37.  Wolne głosy i wnioski,
38. Zamknięcie sesji.

Dodatkowe informacje – do udziału w sesji zaproszeni zostali:
– Pan Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania,
– Pani Małgorzata Woźniak – Przewodnicząca Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania,
– Pan dr Łukasz Mikuła – Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania,
– Pan Piotr Wiśniewski – Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania,
– Pan Piotr Libicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw Estetyki Wizerunku Miasta.

Otwarta Sesja na Dziedzińcu Urzędu Miasta, fot. Tomasz Dworek

Share

Zobacz również