Wycinka drzew na Starym Mieście. Uratujmy ponad 100 letniego platana!

Mieszkańcy ulicy Solnej i Nowowiejskiego przecierają oczy ze zdumienia, poddając w wątpliwość legalność wycinki rosnących w tym miejscu od kilkudziesięciu lat drzew. W minionym tygodniu intensywną wycinkę drzew w centrum Poznania prowadził deweloper, który pod koniec zeszłego roku zakupił od Agencji Mienia Wojskowego małą działkę pomiędzy blokiem mieszkalnym przy Solnej 15, a budynkiem prokuratury wojskowej.

Na działce pozostają już tylko cztery drzewa, w tym bardzo stary, ponad 100-letni platan o obwodzie powyżej 3 metrów, którego za wszelką cenę należy uratować przed ścięciem. Mieszkańcy okolicznych bloków proszą o pomoc, choć ich wołanie pozostaje na razie bez odzewu.

Jesienią 2016 Agencja Mienia Wojskowego nagle zdecydowała o sprzedaży działki, na której przez dziesiątki lat rosły drzewa. Zaskakująca była decyzja AMW o sprzedaży wąskiej działki na której znajduje się skwer, dziwiło również zainteresowanie dewelopera tak problemową działką, na której jakiekolwiek inwestycje byłyby utrudnione przez rosnące tam wiekowe drzewa. Szczęśliwie dla nowego właściciela nieruchomości, krótko po sprzedaży działki przez AMW uchwalono nowelizację ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, ułatwiające wycinkę drzew na terenach prywatnych.

Co ważne, tak cenne w centrum miasta drzewa wycięte przez dewelopera stanowiły miejsce odpoczynku dla ptaków, na drzewach znajdowały się również gniazda, które przy okazji wycinki zostały zniszczone. Z dużym prawdopodobieństwem można więc stwierdzić, że naruszone zostały w tym przypadku przepisy dotyczące ochrony siedlisk ptaków podczas okresu lęgowego ptaków, który trwa od 1 marca do połowy października – mówi radny Marcin Liminowicz

Wycinka drzew będących ostoją i miejscem gniazdowania ptaków, również na działkach prywatnych, nie jest możliwa bez specjalnego pozwolenia wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Mieszkańcy kontaktowali się w tej sprawie z komendą miejską policji, niestety policjanci po przybyciu na miejsce rozkładali ręce, twierdząc, że nie są w stanie podjąć interwencji, jeśli wycinka odbywa się na terenie prywatnym.

Na działce pozostają już tylko cztery drzewa, w tym bardzo stary zabytkowy platan o obwodzie ponad 3 metrów, którego za wszelką cenę należy uratować przed ścięciem – podkreśla radny Michał Kondella

Mieszkańcy okolicznych bloków proszą o pomoc, choć ich wołanie pozostaje na razie bez odzewu. Jeszcze przed sprzedażą mieszkańcy zebrali podpisy pod sprzeciwem wobec sprzedaży działki przez Agencję Mienia Wojskowego, licząc na to, że teren zielony pozostanie w rękach Skarbu Państwa, lub też zostanie przekazany w ręce Miasta Poznań, aby zapewnić zachowanie istniejącego w tym miejscu od dziesiątek lat skweru. Niestety dyrekcja Agencji Mienia Wojskowego pozostała niewrażliwa na te prośby, uznając, że zysk ze sprzedaży działki jest ważniejszy od dobra okolicznych mieszkańców.

Czy uda się powstrzymać dalszą wycinkę drzew, którą deweloper zapewne będzie kontynuował w kolejnym tygodniu? Rada Osiedla Stare Miasto apeluje do właściciela działki o rozwagę, a także zwraca się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Poznaniu z prośbą o pilną interwencję.

Przypominamy także, że Rada Osiedla w listopadzie 216 roku podjęła uchwałę do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie pilnych działań zapobiegawczych prowadzących do nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Poznania i przeznaczenia jej na tereny zielone i rekreacyjne. Zdaniem radnych i mieszkańców, działka przy ul. Solnej 17 powinna zostać uporządkowana i pełnić rolę skweru.

Dodatkowe informacje:

Sprawa dotyczy działki przy ulicy Solnej 17, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Poznań, ark. 11, dz. 3/28. Działka położona na terenie, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” działka 3/28 oznaczona jest symbolem MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej.

Share

Zobacz również