Solna – Działowa. Nowe inwestycja deweloperska. Prace nad mpzp

W rejonie ulicy Działowej i Solnej, w sąsiedztwie Ogrody Jordanowskiego planowana jest kolejna inwestycja deweloperska. Na działce, będącej dawnym ogrodem klasztornym sprzedanym deweloperowi przez Zakon Karmelitów powstaną dwa budynki na około 100 – 120 mieszkań.

Miejska pracowania Urbanistyczna przeprowadza konsultacje, których celem jest zmiana istniejącego planu [zakładał przede wszystkim funkcję hotelowo – usługową] na preferowaną funkcję mieszkaniową.

Wizualizacja przedstawiona przez spółkę OKRE, przygotowana przez Jems Architekci pokazuje dwa budynki dobrze wkomponowane w przestrzeń, usytuowane tak, by nie trzeba było wycinać istniejących starych drzew. Podziemny parking również nie będzie naruszał drzewostanu. To podkreślają przedstawiciele dewelopera. Za to drzewa trzeba będzie wyciąć, żeby zaplanować dojazd do budynków – ale to już na miejskiej działce!

Edit: 31.03.2021 – wycinka drzew

luty 2022

Ważne z punktu widzenia przestrzennego jest dbałość o zachowanie osi widokowych od strony Alei Marcinkowskiego. Widzieć tu będziemy budynek Uniwersytetu Artystycznego, będący częścią dawnego kompleksu Komendantury, dach nowej inwestycji dalej dobrze widoczny Kościół Karmelitów na Wzgórzu Św. Wojciecha.

Plan porządkował będzie także sprawy własnościowe Uniwersytet Artystycznego. Zakładana jest budowa nowego podobnego w skali do istniejącego.

Niepokoją natomiast kwestie komunikacyjne. Podczas konsultacji w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej podkreślano konieczność sprawnego dojazdu do podziemnego garażu [liczna miejsc odpowiadać będzie liczbie mieszkań] ale odbywać się to ma kosztem dojścia do Ogrodu Jordanowskiego.

Planiści chcą by dojazd do parkingu odbywał się drogą przy budynku prokuratury [prostopadłą do Solnej] a wyjazd częścią skweru i traktem przy Ogrodzie Jordanowskim.

Na takie rozwiązanie zapewne nie zgodzą się zarówno Rada Osiedla Stare Miasto jak i mieszkańcy przyprowadzający tu swoje dzieci. Dziś droga ta prowadzi do budynku UAP i Ogrodu i dopuszcza ruch ograniczony do obsługi technicznej. Wykorzystywana jest także jako dziki parking, omijający SPP.

Wprowadzenie tu dojazdu / wyjazdu do nowej inwestycji spowoduje zwiększenie zagrożenie dla dzieci. Należy przypomnieć, że temat wywołuje spore społeczne zainteresowanie, gdzie integralności ogrody broniły dzieci i młodzież z okolicznych szkół.

Podczas konsultacji mogliśmy usłyszeć, że celem nowego mpzp jest ożywienie tej śródmiejskiej przestrzeni. Zakładam jednak, że to spokój i przestrzenna izolacja będą czynnikiem zachęcającym do mieszkania w tym miejscu.

Należy zaznaczyć, że negatywną opinię co do planu wydała Miejska Komisja Ubranistyczno – Architektoniczna, w której możemy przeczytać: proponowane rozwiązania nie umożliwiają wykształcenia na tym terenie wysokiej jakości przestrzeni śródmiejskiej.

Projekt planu jest wyłącznie zapisem wytycznych dewelopera, planującego realizację osiedla na terenie MW/U, nie wykorzystuje potencjału sąsiadujących terenów, a nawet wprowadza w stosunku do nich niekorzystne ustalenia. Zapisy planu dotyczące terenu MW/U (linie zabudowy) nie tworzą podstaw dla kształtowania terenów zieleni oraz przestrzeni wspólnej pomiędzy budynkami.

MKUA zwraca także uwagę na rozwiązanie komunikacji. Obsługująca osiedle droga prowadzi do znacznego zmniejszenia powierzchni terenów zieleni i budzi wątpliwości co do dalszego funkcjonowania istniejącego tam skweru. Przyjęte parametry techniczne drogi wewnętrznej KDW umożliwiają (prowokują) nielegalne parkowanie w tej strefie.

W Uchwale RO którą przygotował radny Jacek Maleszka, przewodniczący Komisji Rewitalizacji zaznaczono także kilka ważnych elementów mających wpływ na przestrzeń.

Zdaniem Komisji w projekcie planu należy uwzględnić obowiązek realizacji dachów zielonych na powierzchniach płaskich o powierzchni min. 30% dachu. Ponadto warto uwzględnić w zapisach planu ściany zielone – ogrody wertykalne.

Brak jest zapisów regulujących szyldy, reklamy i inne tego typu elementy. Jak należy się domyślać wynika to z zapisów uchwały krajobrazowej. W opinii Komisji w planie miejscowym również powinny zostać zawarte zapisy dot. elementów reklamowych. W przypadku uchylenia uchwały krajobrazowej lub braku jej uchwalenia znikną wszelkie ograniczenia w tym zakresie i trudne będzie egzekwowanie porządku.

Zdaniem Komisji należy uwzględnić w projekcie planu możliwość realizacji stałego ogrodzenia wzdłuż oraz lokalizacji nowych wejść na teren Ogrodu Jordanowskiego znajdującego się na terenie 1ZP.

W opinii Komisji należy dopuścić możliwość zabezpieczenia miejsc postojowych dla obsługi ogrodu Jordanowskiego na terenie 1ZP. W związku z powyższym należy szczegółowo rozważyć wymaganą liczbę miejsc postojowych dla powierzchni użytkowej w obiektach oświatowych i szkolnictwa, obiektach gastronomicznych. Sensownym wydaje się również określenie na planie dopuszczalnej lokalizacji miejsc postojowych w pobliżu terenu KDWpp.

Solna_Działowa_dyskusja publiczna_08.05.2019 – pobierz PDF

Uchwała Ro Stare Miasto- opinia dotycząca MPZP w rejonie Solna-Działowa – pobierz WORDShare

Zobacz również