Jak mieszkańcy oceniają Straż Miejską? Zapraszamy na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Zapraszamy na VI posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Osiedla Stare Miasto: w poniedziałek 30 maja 2016 roku o godz. 17:00 w Sali Błękitnej (numer 106) w budynku Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17.

Straż MiejskaPosiedzenie dotyczy działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania na Starym Mieście. Celem posiedzenia jest w szczególności: podsumowanie działalności Straży Miejskiej, wymiana informacji i wzajemnych doświadczeń, a także dokonanie ustaleń odnośnie dalszych działań.

Poprosiliśmy wcześniej miejskich urzędników zaproszonych na posiedzenie Komisji, aby przy rozważaniu punktów 8-11 i 14-20 przygotowali informacje jakie działania zostały dotychczas podjęte w celu zmiany niekorzystnych regulacji prawnych i jakie działania są planowane w celu zmiany niekorzystnych regulacji prawnych (w tym czy Straż Miejska przewiduje wnioski o inicjatywy legislacyjne w tym zakresie).

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, powitanie uczestników, wyznaczenie protokolanta i przyjęcie porządku obrad,

2. Podsumowanie działalności Straży Miejskiej na Starym Mieście w 2015 roku,

3. Reforma Straży Miejskiej wdrażana od 1 stycznia 2016 roku – znaczenie i efekty dla Starego Miasta w okresie styczeń – maj 2016 roku i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,

4. Podsumowanie działalności strażników osiedlowych na Starym Mieście w okresie wrzesień 2015 roku – maj 2016 roku i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,

5. Podsumowanie spotkań w ramach programu Bezpieczna Dzielnica – Bezpieczny Mieszkaniec w okresie kwiecień 2015 – maj 2016 roku i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,

6. Podsumowanie i ocena dyżurów osiedlowych z udziałem strażników miejskich w okresie kwiecień 2015 roku – maj 2016 roku (zgłoszenia, podjęte interwencje i efekty działań) i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,

7. System wspomagania dowodzeniem i organizacji pracy Straży Miejskiej – przyczyny, cel, koszty, stan realizacji, planowane efekty i skutki,

8. Porządek publiczny (w tym zakłócenia spokoju, ciszy nocnej, hałasy, brak utrzymania czystości i porządku i inne wykroczenia) na Starym Rynku i na ulicach: Wrocławskiej, Gołębiej, Koziej, Jaskółczej, Szkolnej, Murnej, Sierocej, Rynkowej, Zamkowej, Wielkiej, Woźnej i Wodnej w 2015 i 2016 roku – interwencje Straży Miejskiej na poszczególnych ulicach w dzień i w nocy (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, szczególnie problematyczne miejsca, statystyki interwencji i zastosowanych konkretnych sankcji, ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku

9. Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (na Starym Rynku i na ulicach: Wrocławskiej, Gołębiej, Koziej, Jaskółczej, Szkolnej, Murnej, Sierocej, Rynkowej, Zamkowej, Wielkiej, Woźnej i Wodnej) – interwencje Straży Miejskiej w 2015 i 2016 roku na poszczególnych ulicach (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, sposób i częstotliwość sprawdzania, szczególnie problematyczne miejsca, statystyki interwencji i zastosowanych konkretnych sankcji (w tym: czy sankcje są stosowane tylko wobec właścicieli nieruchomości czy także wobec osób pracujących na zlecenie np. ZKZL? Jakie sankcje zastosowano wobec zarządców kamienicy przy ul. Wrocławskiej 20? Konkretnie, kto i ile razy został ukarany w okresie od początku 2015 do dnia dzisiejszego? Jakie konkretnie sankcje i wobec kogo zostały nałożone w podanym wyżej okresie na innych zarządców kamienic ZKZL?),

10. Porządek publiczny (w tym zakłócenia spokoju, ciszy nocnej, hałasy, brak utrzymania czystości i porządku i inne wykroczenia) w Parku Chopina, na Skwerze Zielone Ogródki, na skwerze Rybaki/Strzałowa, na ulicy Półwiejskiej i na ulicy Mostowej w 2015 i 2016 roku – interwencje Straży Miejskiej w poszczególnych miejscach w dzień i w nocy (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, szczególnie problematyczne miejsca, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,

11. Porządek publiczny (w tym zakłócenia spokoju, ciszy nocnej, hałasy, brak utrzymania czystości i porządku i inne wykroczenia) w parku w starym korycie Warty i na terenach nad Wartą na Starym Mieście (od Mostu Bolesława Chrobrego do Mostu Królowej Jadwigi, w tym nad brzegiem Warty i na Wartostradzie) w 2015 i 2016 roku – interwencje Straży Miejskiej na poszczególnych odcinkach (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, szczególnie problematyczne miejsca, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,

12. Projekt uchwały Rady Osiedla w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i do Rady Miasta Poznania o wprowadzenie na terenach nad Wartą wyznaczonych stref, w których dopuszczalne byłoby spożywanie alkoholu (w oddaleniu od budynków mieszkalnych) oraz stref, w których zakazane byłoby spożywanie alkoholu (w pobliżu budynków mieszkalnych) – opinia Straży Miejskiej,

13. Nocne patrole Straży Miejskiej (samodzielne i we współpracy z Policją) – częstotliwość, godziny działania, efekty działań i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,

14. Ochrona mieszkańców przed hałasem na Starym Mieście – interwencje Straży Miejskiej na 10 najbardziej problematycznych ulicach w dzień i w nocy (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,

15. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób – interwencje Straży Miejskiej w 2015 i 2016 roku na poszczególnych ulicach w dzień i w nocy (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, szczególnie problematyczne miejsca, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji (czas pracy pojazdu przewożącego osoby nietrzeźwe – 24h/7 czy inny?) i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,

16. Problemy z niewłaściwie parkującymi pojazdami na Starym Mieście w 2015 i 2016 roku – interwencje Straży Miejskiej w 10 najbardziej problematycznych miejscach w dzień i w nocy (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji (w tym blokady i usunięcie pojazdu) i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,

17. Współpraca Straży Miejskiej i kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania w zakresie podejmowania interwencji dotyczących niewłaściwie zaparkowanych pojazdów (poza wyznaczonymi miejscami) – możliwości, potrzeba regulacji, wzajemne wsparcie i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,

18. Samowolne wystawienia stolików, krzeseł, stojaków reklamowych („potykaczy”) i innych obiektów na Starym Mieście – możliwości działania Straży Miejskiej, potrzeba nadzoru i weryfikacji i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,

19. Problem osób wyłudzających pieniądze od kierowców parkujących pojazdy w Strefie Płatnego Parkowania – możliwość podejmowania interwencji przez Straż Miejską (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,

20. Problem pojazdów ustawionych jako reklamy na Starym Mieście – możliwość podejmowania interwencji przez Straż Miejską (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,

21. Akcja umieszczania na pojazdach przez Straż Miejską ulotek (bez daty) z informacją o konieczności usuwania pojazdów w dniach obchodów jubileuszu 1050 rocznicy Państwa Polskiego i Chrztu Polski – wyjaśnienie sytuacji, przyczyny, sens, logika i charakter działań, czy planowane jest prowadzenie takich akcji w przyszłości?,

22. Wykroczenie w weekend 6-7 lutego 2016 roku na ulicy Zamkowej (wandal graficiarz niszczący ścianę budynku ujęty przez służby porządkowe) – aktualna sytuacja, zastosowane sankcje, możliwość poniesienia przez sprawcę kosztów usunięcia uszkodzenia i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku w celu ograniczenia takich zachowań w przyszłości

23. Sprawa interwencji Straży Miejskiej odnośnie zdarzenia w dniu 28 kwietnia 2016 roku około godziny 10:15 na ulicy Szkolnej,

24. Problemy ze sprzątaniem po psach na Starym Mieście w 2015 i 2016 roku – interwencje Straży Miejskiej (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, szczególnie problematyczne miejsca, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji (w tym liczba mandatów w poszczególnych kwotach sankcji) i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,

25. Problemy z zaniechaniem przez właścicieli psów wszczepiania mikroczipów psom w latach 2012-2016 – interwencje Straży Miejskiej, ogólna ocena, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,

26. Wolne głosy i wnioski,

27. Zamkniecie posiedzenia.

Planowany czas trwania posiedzenia: 2,5 godziny

Przewodniczący Komisji:

/-/ Sławomir Cichocki

Zaproszenie otrzymują:
– Pan Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania,
– Pan Waldemar Matuszewski – Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania,
– Pani Lidia Dudziak – Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania,
– Pan insp. Roman Kuster – Komendant Miejski Policji w Poznaniu,
– Pan Hieronim Węclewski – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania,
– Pan Leszek Kurek – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania,
– Pani Katarzyna Bolimowska – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich,
– Pan Łukasz Dondajewski – kierownik Oddziału Miejskiego Inżyniera Ruchu – Wydział Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania,
– Stowarzyszenie Kupców i Mieszkańców Placu Bernardyńskiego,
– Stowarzyszenie Plac Wolności,
– Stowarzyszenie Stary Rynek,
– Stowarzyszenie Tylne Chwaliszewo,
– Stowarzyszenie Ulepsz Poznań,
– Stowarzyszenie Ulica Wrocławska,
– Stowarzyszenie Ulica Żydowska.

Zaproszenie – plik PDF

Share

Zobacz również