Szkolna / Podgórna? Czy to naprawdę rewitalizacja?

Stanowisko w sprawie rewitalizacji kompleksu po dawnym szpitalu przy ul. Szkolnej.

Rada Osiedla Stare Miasto apeluje o realną rewitalizację kompleksu po dawnym szpitalu przy ul. Szkolnej, zgodną z pierwotnymi deklaracjami inwestora, który działki w centrum Miasta Poznań nabył na preferencyjnych warunkach.

Rada Osiedla wyraża swoje zaniepokojenie zmianami odbiegającymi od koncepcji rewitalizacji i otwarcia całej przestrzeni dla poznaniaków, a także zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących obecnego stanu prawnego oraz kwestii związanych z polityką przestrzenną.

Niższa kwota zbycia nieruchomości przy ul. Szkolnej/Podgórnej/Koziej (według pierwotnych szacunków o 50%) powiązana była z koniecznością rewitalizacji całości przestrzeni. Tymczasem jak wynika z doniesień medialnych oraz kolejnej wizualizacji inwestora sprzedana przez miasto publiczna przestrzeń została pomniejszona o 2 narożnikowe kamienice (Szkolna/Podgórna) stanowiące około 10% terenu.

Jak można przeczytać w informacjach prasowych, działki te kupione od Miasta po preferencyjnej cenie, zostały komercyjnie sprzedane przez inwestora za 10 mln zł, co stanowi ¼ ceny jaką Miasto uzyskało z transakcji.

Uprzejmie prosimy tym samym o odpowiedzi na następujące pytania:
1) Biorąc pod uwagę konieczną przy procesie rewitalizacji integralność sprzedanego terenu,
w jaki sposób Magistrat zabezpieczył tu interesy podatników (jakie są zapisy) i czy tym samym teoretycznie możemy spodziewać się zbycia kolejnych działek kupionych przez dewelopera na promocyjnych warunkach od Miasta, a tym samym zmiany ich funkcji?
2) czy w sprzedanych przez inwestora działkach może być prowadzona inna działalność niż zapowiadana przez kupującego, tzn. hotel i centrum senioralne?
3) Jakie są zapisy umowy związane z otwarciem przestrzeni dla mieszkańców?

Zastępca prezydenta Poznania, pan Mariusz Wiśniewski informował także o wyeksponowaniu baszty i fragmentów murów miejskich. Należy tu nadmienić, że baszta znajduje się na działkach nienależących do spółki Orphea, a ich właściciel jest w sporze w Miejskim Konserwatorem Zabytków, zarzucając mu publicznie nierówne traktowanie inwestorów.

Tym samym uprzejmie prosimy o precyzyjne informacje dotyczące podpisanego porozumienia z funduszem Structure Capital dotyczące udostępnienia należących do nich działek.

W jakiej formie zostanie udostępniona baszta? Należy tu przypomnieć, że Magistrat zlecił przygotowanie projektu udostępnienia fragmentów fortyfikacji poznaniakom i turystom. Koncepcję przygotowała Autorska Pracownia architekta Macieja Małachowicza z Wrocławia. Czy koncepcja ta zostanie zrealizowana?

Rada Osiedla Stare Miasto 12 lipca 2019 r. otrzymała pismo dotyczące przedłużenia ulicy Koziej w stronę ulicy Podgórnej, podpisane przez dyrektora ZDM. W treści znajduje się m.in. zapis, iż ZDM uzgodnił projekt drogowy odcinka ulicy Koziej na długości działki 23/8. Tym samym nie jest możliwe odtworzenie historycznego przebiegu ulicy, bo przedmiotowa działka znajduje się obok istniejącej drogi.

Tym samym Rada Osiedla Stare Miasto uprzejmie prosi o precyzyjne informacje, mapę dotyczącą przebiegu ulicy Koziej w stronę Podgórnej oraz informacje dotyczące realizacji tej inwestycji przez dewelopera.
Ponadto Prezydent Wiśniewski informował także o odtworzeniu Willi Cegielskiego, która znajduje się na tym terenie. Jakie działania konserwatorskie zostały tu pojęte i jakie zostaną elementy zachowane?

więcej tutaj :

Share

Zobacz również