Historyczne płyty chodnikowe pojawią się przy Ratuszu i Wadze Miejskiej

Pierwsze fragmentu chodnika ułożono na Starym Rynku. Na koniec prac czekają wszyscy! Nie jest moją rolą bycie pr’owcem Urzędu Miasta ale warto przypomnieć, że wymiana nawierzchni to tylko jeden z elementów prac rewaloryzacyjnych, to także wymiana podziemnej infrastruktury po 60 latach, kiedy to trwały m.in. prace brukarskie po usunięciu torów tramwajowych ze Starego Rynku.

Jednym z nowych założeń Starego Rynku będzie pas wokół Ratusza i Wagi Miejskiej, domków budniczych i Arsenału. Tam pojawi się pierwsza po wojnie zieleń a także nowe oświetlenie. Co ważne, jak zapowiada w piśmie Biuro Koordynacji Projektów, do aranżacji tej przestrzeni wykorzystany będzie historyczny materiał brukarski i charakterystyczne płyty granitowe.

[z pisma BNPiR] W ramach pierwotnej koncepcji planowano wykorzystanie w odtworzonej nawierzchni wyłącznie materiału staro-użytecznego. Dokonano inwentaryzacji materiału kamiennego i wykonano próbkę takiej nawierzchni we wspomnianej technologii. Wyniki inwentaryzacji wskazały na niewystarczającą ilość potrzebnego do odtworzenia nawierzchni – materiału (część bruku nie spełnia standardów jakości w zakresie rozmiaru, koloru, stanu technicznego), a uzyskany efekt z próbki ułożonej nawierzchni okazał się niesatysfakcjonujący w kontekście równości i wygody w szczególności w kontekście użytkowym dla osób z niepełnosprawnościami i mam z wózkami dziecięcymi.

W obliczu tych okoliczności postanowiono o potrzebie podziału przestrzeni rynku w zakresie użytej nawierzchni.
Zgodnie z przywołanym założeniem podziału przestrzeni postanowiono, że w bloku śród-rynkowym wbudowania zostanie wyselekcjonowana, najwyższej jakości kostka staro-użyteczna, wraz ze staro-użytecznymi płytami granitowymi i krawężnikami. Pozostała część płyty rynku wykonana zostanie z nowej, wielobarwnej, wysokiej jakości kostki granitowej, zbliżonej kolorystycznie i jakościowo do nawierzchni starej a chodniki z nowych płyt kamiennych.

Stara kostka w magazynie ZDM

Odnosząc się do zagadnień demontażu i przechowywania historycznego materiału kamiennego pragnę poinformować, że sama rozbiórka, transport i składowanie kamiennej kostki brukowej odbywało się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków – informuje w piśmie do RO Stare Miasto, Katarzyna Parysek z Biura Koordynacji Projektów.

Po dokonaniu skrupulatnej inwentaryzacji materiału, ocenie stanu technicznego, dokonano selekcji i pogrupowano kostkę kamienną zgodnie z jej gatunkiem, kolorystyką i przydatnością (stanem technicznym, wymiarem). Miejsce magazynowania zostało wybrane z uwzględnieniem ochrony materiału kamiennego oraz logistyki. Jako miejsce składowania najcenniejszego granitu wskazano magazyn ZDM na ulicy Pułaskiego. Kostka o niższej wartości składowana jest w magazynie ZDM przy ulicy Energetycznej. Pod ścisłym nadzorem MKZ dokonywano też rozbiórki, załadunku oraz transportu materiału kamiennego.

Zgodnie ze standardami opracowanymi przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytków, innymi przepisami dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniach oraz zapisami decyzji MKZ nr 153/2021 z dnia 17.08.2021r., wszelkie prace związane z nawierzchnią kamienną (w tym rozbiórka, transport, magazynowanie kostki kamiennej) prowadzone są pod ścisłym nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Share

Zobacz również