30.05.2016 – Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Miejsce: Sala Błękitna (numer 106) Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17
Data: 30.05.2016
Czas: 17.00 – 19.30

Uprzejmie zapraszamy na VI posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Osiedla Stare Miasto: w poniedziałek 30 maja 2016 roku o godz. 17:00 w Sali Błękitnej (numer 106) w budynku Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17.

Posiedzenie dotyczy działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania na Starym Mieście. Celem posiedzenia jest w szczególności: podsumowanie działalności Straży Miejskiej, wymiana informacji i wzajemnych doświadczeń, a także dokonanie ustaleń odnośnie dalszych działań.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, powitanie uczestników, wyznaczenie protokolanta i przyjęcie porządku obrad,
 1. Podsumowanie działalności Straży Miejskiej na Starym Mieście w 2015 roku,
 1. Reforma Straży Miejskiej wdrażana od 1 stycznia 2016 roku – znaczenie i efekty dla Starego Miasta w okresie styczeń – maj 2016 roku i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,
 1. Podsumowanie działalności strażników osiedlowych na Starym Mieście w okresie wrzesień 2015 roku – maj 2016 roku i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,
 1. Podsumowanie spotkań w ramach programu Bezpieczna Dzielnica – Bezpieczny Mieszkaniec w okresie kwiecień 2015 – maj 2016 roku i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,
 1. Podsumowanie i ocena dyżurów osiedlowych z udziałem strażników miejskich w okresie kwiecień 2015 roku – maj 2016 roku (zgłoszenia, podjęte interwencje i efekty działań) i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,
 1. System wspomagania dowodzeniem i organizacji pracy Straży Miejskiej – przyczyny, cel, koszty, stan realizacji, planowane efekty i skutki,
 1. Porządek publiczny (w tym zakłócenia spokoju, ciszy nocnej, hałasy, brak utrzymania czystości i porządku i inne wykroczenia) na Starym Rynku i na ulicach: Wrocławskiej, Gołębiej, Koziej, Jaskółczej, Szkolnej, Murnej, Sierocej, Rynkowej, Zamkowej, Wielkiej, Woźnej i Wodnej w 2015 i 2016 roku – interwencje Straży Miejskiej na poszczególnych ulicach w dzień i w nocy (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, szczególnie problematyczne miejsca, statystyki interwencji i zastosowanych konkretnych sankcji, ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku
 1. Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (na Starym Rynku i na ulicach: Wrocławskiej, Gołębiej, Koziej, Jaskółczej, Szkolnej, Murnej, Sierocej, Rynkowej, Zamkowej, Wielkiej, Woźnej i Wodnej) – interwencje Straży Miejskiej w 2015 i 2016 roku na poszczególnych ulicach (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, sposób i częstotliwość sprawdzania, szczególnie problematyczne miejsca, statystyki interwencji i zastosowanych konkretnych sankcji (w tym: czy sankcje są stosowane tylko wobec właścicieli nieruchomości czy także wobec osób pracujących na zlecenie np. ZKZL? Jakie sankcje zastosowano wobec zarządców kamienicy przy ul. Wrocławskiej 20? Konkretnie, kto i ile razy został ukarany w okresie od początku 2015 do dnia dzisiejszego? Jakie konkretnie sankcje i wobec kogo zostały nałożone w podanym wyżej okresie na innych zarządców kamienic ZKZL?),
 1. Porządek publiczny (w tym zakłócenia spokoju, ciszy nocnej, hałasy, brak utrzymania czystości i porządku i inne wykroczenia) w Parku Chopina, na Skwerze Zielone Ogródki, na skwerze Rybaki/Strzałowa, na ulicy Półwiejskiej i na ulicy Mostowej w 2015 i 2016 roku – interwencje Straży Miejskiej w poszczególnych miejscach w dzień i w nocy (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, szczególnie problematyczne miejsca, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,
 1. Porządek publiczny (w tym zakłócenia spokoju, ciszy nocnej, hałasy, brak utrzymania czystości i porządku i inne wykroczenia) w parku w starym korycie Warty i na terenach nad Wartą na Starym Mieście (od Mostu Bolesława Chrobrego do Mostu Królowej Jadwigi, w tym nad brzegiem Warty i na Wartostradzie) w 2015 i 2016 roku – interwencje Straży Miejskiej na poszczególnych odcinkach (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, szczególnie problematyczne miejsca, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,
 1. Projekt uchwały Rady Osiedla w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i do Rady Miasta Poznania o wprowadzenie na terenach nad Wartą wyznaczonych stref, w których dopuszczalne byłoby spożywanie alkoholu (w oddaleniu od budynków mieszkalnych) oraz stref, w których zakazane byłoby spożywanie alkoholu (w pobliżu budynków mieszkalnych) – opinia Straży Miejskiej,
 1. Nocne patrole Straży Miejskiej (samodzielne i we współpracy z Policją) – częstotliwość, godziny działania, efekty działań i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,
 1. Ochrona mieszkańców przed hałasem na Starym Mieście – interwencje Straży Miejskiej na 10 najbardziej problematycznych ulicach w dzień i w nocy (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,
 1. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób – interwencje Straży Miejskiej w 2015 i 2016 roku na poszczególnych ulicach w dzień i w nocy (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, szczególnie problematyczne miejsca, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji (czas pracy pojazdu przewożącego osoby nietrzeźwe – 24h/7 czy inny?) i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,
 1. Problemy z niewłaściwie parkującymi pojazdami na Starym Mieście w 2015 i 2016 roku – interwencje Straży Miejskiej w 10 najbardziej problematycznych miejscach w dzień i w nocy (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji (w tym blokady i usunięcie pojazdu) i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,
 1. Współpraca Straży Miejskiej i kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania w zakresie podejmowania interwencji dotyczących niewłaściwie zaparkowanych pojazdów (poza wyznaczonymi miejscami) – możliwości, potrzeba regulacji, wzajemne wsparcie i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,
 1. Samowolne wystawienia stolików, krzeseł, stojaków reklamowych („potykaczy”) i innych obiektów na Starym Mieście – możliwości działania Straży Miejskiej, potrzeba nadzoru i weryfikacji i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,
 1. Problem osób wyłudzających pieniądze od kierowców parkujących pojazdy w Strefie Płatnego Parkowania – możliwość podejmowania interwencji przez Straż Miejską (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,
 1. Problem pojazdów ustawionych jako reklamy na Starym Mieście – możliwość podejmowania interwencji przez Straż Miejską (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,
 1. Akcja umieszczania na pojazdach przez Straż Miejską ulotek (bez daty) z informacją o konieczności usuwania pojazdów w dniach obchodów jubileuszu 1050 rocznicy Państwa Polskiego i Chrztu Polski – wyjaśnienie sytuacji, przyczyny, sens, logika i charakter działań, czy planowane jest prowadzenie takich akcji w przyszłości?,
 1. Wykroczenie w weekend 6-7 lutego 2016 roku na ulicy Zamkowej (wandal graficiarz niszczący ścianę budynku ujęty przez służby porządkowe) – aktualna sytuacja, zastosowane sankcje, możliwość poniesienia przez sprawcę kosztów usunięcia uszkodzenia i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku w celu ograniczenia takich zachowań w przyszłości
 1. Sprawa interwencji Straży Miejskiej odnośnie zdarzenia w dniu 28 kwietnia 2016 roku około godziny 10:15 na ulicy Szkolnej,
 1. Problemy ze sprzątaniem po psach na Starym Mieście w 2015 i 2016 roku – interwencje Straży Miejskiej (z urzędu i na wezwanie), ogólna ocena, szczególnie problematyczne miejsca, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji (w tym liczba mandatów w poszczególnych kwotach sankcji) i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,
 1. Problemy z zaniechaniem przez właścicieli psów wszczepiania mikroczipów psom w latach 2012-2016 – interwencje Straży Miejskiej, ogólna ocena, statystyki interwencji i zastosowanych sankcji i ustalenia odnośnie dalszych działań w okresie czerwiec – wrzesień 2016 roku,
 1. Wolne głosy i wnioski,
 1. Zamkniecie posiedzenia.

 

Planowany czas trwania posiedzenia: 2,5 godziny

Share