NGO – lista inicjatyw społecznych

Przedstawiamy listę stowarzyszeń i inicjatyw obywatelskich ze Starego Miasta oraz działających na rzecz mieszkańców naszego osiedla.

Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS

Celem Fundacji jest rozwój kulturalno – oświatowy społeczeństwa miasta Poznania, a w szczególności dzieci i młodzieży. Do priorytetowych zadań należy m.in. kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych, edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych, ochrona dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.

www: http://www.ars.org.pl/, facebook: https://www.facebook.com/ars.fundacja

Gołębia inspiruje

Mieszkańcy i przedsiębiorcy – lokalna społeczność – wspólnie działają na rzecz ożywienia i promocji tego urokliwego fragmentu Starego Miasta.

facebook: https://www.facebook.com/golebiainspiruje/

Fundacja Jak Malowana

Celem działania fundacji jest podnoszenie jakości życia poprzez promocję i upowszechnianie dostępu do kultury i sztuki. Fundacja zrealizowała m.in. takie projekty jak Św. Marcin czyta dzieciom czy Biennale tkaniny artystycznej.

https://www.facebook.com/fundacjajakmalowana/

Stowarzyszenie Ulica Wrocławska

Społeczność tych wszystkich którzy chcą aby ta ulica i ta część miasta Poznania była jego chlubą i jedną z wizytówek. Ludzi którzy tu chcą bywać, bawić się, mieszkać i pracować. Po prostu ludzi, którym Poznań nie jest obojętny.

facebook: https://www.facebook.com/Ulica.Wroclawska.Poznan/

Fundacja Nie wykluczaj mnie

Celem Fundacji jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które zagrożone są m.in. wykluczeniem społecznym.

Fundacja wspiera osoby oraz rodziny, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów. Swoje działania realizuje poprzez: wspieranie aktywizacji zawodowej młodzieży, prowadzenie działalności mediacyjnej, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin, działalność charytatywną  promocję i organizację wolontariatu.

https://www.facebook.com/fundacjaniewykluczajmnie/

Ośrodek Kuratorski

Ośrodek kuratorski prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, zmierzającą do pozytywnej zmiany postaw dzieci i młodzieży.

W Ośrodku poza oddziaływaniami resocjalizacyjnymi młodzież ma możliwość odrabiania lekcji i kreatywnego spędzania wolnego czasu, równie istotnym elementem jest dożywianie.

Do Ośrodka przychodzi młodzież (w większości są to gimnazjaliści) po szkole, tu odrabiają lekcje, uczą się, rozwijają zainteresowania na różnych zajęciach organizowanych specjalnie dla nich (lepienie w glinie, zajęcia z  fotografii, jujitsu, gra na bębnach afrykańskich…) lub wspólnie przygotowują posiłki (czasami pieką ciasta, robią spaghetti, pizzę, tosty…). Czasami zwyczajnie spędzają w Ośrodku wolny czas – wychodzą do kina, na kręgle, bilard lub na pływalnię.

http://osrodekkuratorski.pl/

Stowarzyszenie Lepszy Świat

Stowarzyszenie działa w Poznaniu od 2005 roku. Zajmuje się pomocą społeczną, edukacją i promocją wolontariatu. Wspiera oddolne inicjatywy i angażuje społeczność lokalną do działania. Promuje międzynarodową i społeczną solidarność, prawa człowieka i zrównoważony rozwój.

www: http://lepszyswiat.org.pl/, facebook: https://www.facebook.com/LepszySwiat

Stowarzyszenie Stary Rynek

Stowarzyszenie pragnie zwrócić uwagę na zmieniającą się sytuację na Starym Rynku na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, problemy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, zakłócaniem ciszy i spokoju, wywozem odpadów, wizerunkiem rejonu Starego Rynku, a także na zagadnienia dotyczące organizacji imprez kulturalnych, planowanego remontu nawierzchni Starego Rynku, wykupem mieszkań komunalnych, sytuacji z osobami dysfunkcyjnymi społecznie.

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Stary-Rynek-1556779024613917/

Fundacja Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA

Fundacja powstała w 2010 roku aby wspierać różnego rodzaju wydarzenia służące ochronie i promocji zabytkowego charakteru zespołu klasztornego o.o Jezuitów przy ulicy Szewskiej i Dominikańskiej oraz promować rozwój indywidualny i społeczny poprzez działania Poradni psychologiczno -duchowej.

www.vinea.org.pl , facebook: https://www.facebook.com/fundacja.vinea/

 

Share