Zarząd Starego Miasta – podsumowanie [listopad 2017]

24 listopada 2017 roku przy ul. Młyńskiej 11 odbyło się posiedzenie Zarządu Osiedla. Poniżej przedstawiamy główne punkty porządku obrad.

1. Zarząd Osiedla Stare Miasto rekomenduje przyjęcie uchwały dotyczącej rozszerzenia składu Rady Osiedla Stare Miasto o osobę pani Mirosławy Halilović, w miejsce Dawida Nowaka, który złożył mandat

2. Zarząd proponuje przyjęcie uchwały dotyczącej harmonogramu pracy na rok 2018 (tabela dat zostanie przygotowana przez p. M. Halilović). Zarząd rekomenduje stały cykl spotkań – sesje w ostatnie czwartki miesiąca, spotkania Zarządu w środy w tygodniu poprzedzającym sesje Rady, dyżury we wtorki dwa razy w miesiącu.

Zarząd pozytywnie zaopiniował (jednogłośnie) przyjęcie wniosku WZKiB ws wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych w wysokości 40.000 zł z budżetu 2017 r do budżetu 2018r w WZKB na zadanie „Budowa infrastruktury technicznej ul. Rybaki – kanalizacja kablowa – na potrzeby rozbudowy systemu monitoringu miejskiego”.B.

4. Zarząd proponuje przyjęcie uchwały na sesji w sprawie przebudowy ul. Kwiatowej pozytywnie opiniującej przedstawioną dokumentację.

5. Zarząd podjął dyskusję ws. Wniosku o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji pawilonu handlowego u zbiegu ul. 23 Lutego oraz ul. Masztalarskiej. W opinii wszystkich członków Zarządu sytuacja wymaga rozmów i wyznaczenia alternatywnego miejsca handlu dla osób związanych z prowadzeniem pawilonu. Zauważono, że jest to miejsce często uczęszczane przez mieszkańców, gdzie znajdują świeże produkty w niższych niż na rynku cenach. Zarząd proponuje przyjęcie podczas sesji uchwały negatywnie odnoszącej się do likwidacji pawilonu. Uzasadnienie przygotuje Radny Dworek.

——————————————————————————————————————————


6. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia pozostałych w CK Zamek środków powierzonych: 2.000 zł zostanie przekazane na organizację koncertu z elementami baletu w Szkole Baletowej w dniu 11.01.2018 roku o g. 17.00 dla mieszkańców Osiedla oraz 3992 zł na zakup materiałów plastycznych na warsztaty w szkolnych świetlicach.

7. Parkowanie przed Teatrem Wielkim oraz przy Filharmonią – Zarząd przygotuje pismo w sprawie konieczności informowania osób korzystających z oferty kulturalnej o możliwościach parkingowych w okolicy – pismo przygotuje radny Tomasz Dworek.8. Święto ulicy Żydowskiej: gość posiedzenia pan Paweł Bajerlein ze Stowarzyszenia Krotochwile przedstawił wydarzenia, które w ubiegłym czasie przygotowywał w ramach Simchat Chajim Festival (ponad 50 koncertów, prelekcji, spotkań). W roku 2018 Stowarzyszenie chciałoby zorganizować Święto ulicy Żydowskiej, wydarzenia wstępnie  zaplanowano na 18-26 maja, program zostanie przesłany do Rady mailem wraz z wnioskiem o patronat nad wydarzeniem. Zarząd proponuje wsparcie w ramach Staromiejskich Inicjatyw Osiedlowych, pomoc w rozmowach z UM ws. możliwych dofinansowań. Zarząd zauważył, że jest to wydarzenie, które powinno być finansowane z miejskich środków, jest ciekawe i potrzebne w naszej społeczności, gdyż ukazuje ważne wartości nowoczesnego miasta: wielokulturowość, tolerancję i różnorodność.9. W związku z nieprzyjęciem zadania przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji „Staromiejskie Inicjatywy Osiedlowe” Zarząd podjął dyskusję na ten temat. Radni wypowiedzieli się, że to właśnie BKPiR jest odpowiednią miejską jednostką do realizacji inicjatywy. Z informacji od Przewodniczącego Zarządu wynika, że Miasto proponuje włączenie puli przeznaczonych na inicjatywy środków do puli konkursu Centrum Warte Poznania na zasadzie dodatkowych środków na realizację tylko i wyłącznie wniosków dotyczących rejony Startego Miasta. Wg. Opinii Zarządu w ten sposób z charakter wydarzenia zmieni się z lokalnej inicjatywy na projekt ogólnomiejski – dot. śródmieścia. Zarząd uważa, że BKPiR powinno odnieść się do odrzucenia zadania, wskazując uzasadnienie decyzji. Wg. P. Halilović można przeanalizować inny sposób realizacji zadania powierzając go jednej z poznańskich fundacji. Wg. opinii większości zarządu przedstawiona przez Estradę Poznańską oferta realizacji Staromiejskich Inicjatyw Osiedlowych jest zbyt droga w realizacji, utracone zostałyby w ten sposób środki na realizację projektów. Zarząd uważa, że nie jest odpowiednim, by podejmować na najbliższej sesji uchwałę w tej sprawie, wcześniej Zarząd wystosuje pismo do BKPiR w celu uzyskania uzasadnienie odrzucenia zadania, rozezna się w możliwościach realizacji zadania przez fundacje i stowarzyszenia.

10. PU ws. Zaopiniowania PURPM ws. nadania nazw (Antoniny Kaweckiej i Orderu Uśmiechu) – Zarząd rekomenduje przyjęcie uchwały podczas sesji pozytywnie opiniującej projekt uchwały RMR w sprawie nadania nazwy skwerowi im. A.Kaweckiej. Zarząd zapoznał się z informacją od GEOPOZ w sprawie przekazania do prac w komisji RMP sprawy nadania nazwy alejce w Parku w Starym Korycie Warty im. Orderu Uśmiechu.

11. Zarząd opiniuje pozytywnie sprawozdanie z realizacji Staromiejskiej Inicjatywy Osiedlowej: „Zakład po sąsiedzku”.

W posiedzeniu Zarządu Osiedla Stare Miasto uczestniczyli radni: Tomasz Dworek, Mirosława Halilović, Kornelia Piotrowska, Maria Sokolnicka – Guzek [zastępczyni przewodniczącego]

Share

Zobacz również