Zapraszamy na XXVI Sesję Rady Osiedla

Zapraszamy na XXVI sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 30 marca 2017 roku o godz. 17:00, przy ulicy Młyńskiej 11 [Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego]. Wszystkie posiedzenia i sesje są zawsze otwarte dla mieszkańców.

Przedstawiamy następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2.    Przyjęcie porządku obrad,
3.    Komunikaty,
4.    Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej i uzupełnienia składu Rady,
5.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych na rok 2017 znajdujących się w planie finansowym Przedszkola nr 98,
6.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych na rok 2017 znajdujących się w planie finansowym Przedszkola nr 66,
7.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych na rok 2017 znajdujących się w planie finansowym Przedszkola nr 23 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4),
8.    Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017
9.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie przebudowy ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania,
10.    Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania podwórza nieruchomości przy ul. Młyńskiej 11,
11.    Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprzedaży alkoholu w lokalu przy ul. Św. Marcin 34,
12.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie stoiska promocyjnego przy ul. Sierocej 10,
13.    Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Klasztornej”,
14.    Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przedstawienie mieszkańcom informacji dotyczących działań na rzecz rewitalizacji przestrzeni ścisłego centrum miasta,
15.    Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o utworzenie mapy instytucji kultury i sztuki na terenie Osiedla Stare Miasto,
16.    Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o utworzenie skrzyżowania równorzędnego u zbiegu ulicy Mostowej i ulicy Wielkiej (plac Międzymoście)
17.    Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o rozszerzenie zakresu preferencyjnego parkowania dla mieszkańców Starego Miasta na parkingu wielopoziomowym w budynku znajdującym się przy ulicy Wszystkich Świętych,
18.    Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę zasad funkcjonowania przedsiębiorców zajmujących się działalnością taksówkarską na Starym Mieście z jednoczesnym poszanowaniem interesów mieszkańców, właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców ze Starego Miasta,
19.    Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przedstawienie ostatecznego projektu strefy Tempo 30 (etap II) i strefy uspokojonego ruchu w rejonie Starego Rynku do zatwierdzenia przez Radę Osiedla Stare Miasto,
20.    Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania
o przedstawienie do zaopiniowania projektu Programu Rowerowego Miasta Poznania na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2025,
21.    Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
22.    Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
23.    Wolne głosy i wnioski,
24.    Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również