Zapraszamy na XXIV Sesję Rady Osiedla

Zapraszamy na XXIV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 23 lutego o godzinie 17:00, w siedzibie Internatu Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Młyńskiej 11.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu przebudowy ul. Półwiejskiej,
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania koncepcji wprowadzenia uspokojonego ruchu Tempo 30 w Poznaniu – strefa VII,
6. Projekt uchwały w sprawie listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 rok,
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wolne Tory” w Poznaniu,
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji stoiska handlowego przy ul. Północnej,
9. Projekt uchwały w sprawie wskazania lokalizacji parkingów dla rowerów.
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla za rok 2016,
11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania
o podjęcie dalszych działań związanych z realizacją koncepcji strefy Tempo
30 i strefy uspokojonego ruchu wokół Starego Rynku
12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę lokalizacji stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego
13. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
14. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
15. Wolne głosy i wnioski,
16. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również