Zapraszamy na XLII Sesję Rady Starego Miasta

Przewodniczący Rady Osiedla zawiadomienia o zwołaniu XLII sesji, która odbędzie się w czwartek 27 września 2018 roku,o godz. 18:00, przy ulicy Młyńskiej 11 [Internat Zespołu Szkół Sportowych]. Wszystkie sesje i posiedzenia komisji są zawsze otwarte dla mieszkańców.

Porządek obrad XLII sesji Rady Osiedla Stare Miasto

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rozwiązań geometrycznych dla przebudowy wyspy kanalizacyjnej na skrzyżowaniu Niepodległości-Libelta
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wielowariantowej koncepcji prowadzenia infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Pułaskiego.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania korekty stałej organizacji ruchu w ulicy Paderewskiego i Szkolnej.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”
8. Projekt uchwały w sprawie podsumowania drugiej edycji konkursu Dobry Sąsiad
9. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla
10. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami
11. Wolne głosy i wnioski;
12. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również