Zapraszamy na konsultacje mpzp dla Placu Wiosny Ludów

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczący projektu „Plac Wiosny Ludów – ulica Wysoka” w Poznaniu, który odbędzie się w poniedziałek, 24 października 2016 r. o godzinie 17.00 w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, w sali sesyjnej nr 3 (na parterze) w Poznaniu.

567_zalPowierzchnia terenu, który objęty jest planem wynosi 1,09 ha i ograniczona jest ulicami: Św. Marcin, Podgórną, Szkolną, Strzelecką, Półwiejską, Krysiewicza i Szymańskiego.

Na obszarze proponowanym do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Plac Wiosny Ludów – ulica Wysoka” w Poznaniu sporządzany był projekt mpzp „Plac Wiosny Ludów”, do którego przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2005 r.

Projekt planu sporządzany był na podstawie założeń zwycięskiej pracy konkursowej. Przeprowadzona została procedura planistyczna i rozstrzygnięto uwagi złożone do projektu planu.

Decyzje wynikające z rozstrzygnięcia przez Prezydenta uwag zmieniały założenia koncepcji konkursowej, z czym nie zgadzali się autorzy zwycięskiej pracy, realizujący oparty na tych założeniach projekt planu.

Mając na uwadze konieczność sformułowania na obszarze obejmującym plac Wiosny Ludów nowych, szczegółowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, oraz stworzenia spójnego rozwiązania urbanistycznego, zasadne jest uchylenie obowiązującej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przystąpienie na nowo do prac planistycznych, które uwzględniać będą uwarunkowania własnościowe, przestrzenne i prawne.

W celu usprawnienia prowadzonej procedury planistycznej dopuszcza możliwość podzielenia obszaru objętego planem na części.

Informacje na stronie Urzędu Miasta Poznania:

http://www.poznan.pl/mim/main/plac-wiosny-ludow-ulica-wysoka,p,15574,21703,35635.html

Plac Wiosny Ludów

fot. Tomasz Dworek

Share

Zobacz również