Zabytkowy magazyn przy Szyperskiej, co dalej…?

Radny Andrzej Rataj zapytał prezydenta Poznania o konsekwencje wynikające ze zburzenia historycznego magazynu portowego przy ulicy Szyperskiej. Radni pytają także o dalsze plany związane z zabudową tej działki. Poniżej streszczenie odpowiedzi udzielonej przez zastępcę prezydenta pana Mariusza Wiśniewskiego.

Staromiejscy radni domagać się będą dodatkowo precyzyjnej informacji na temat jakości materiału z rozbiórki dokonywanej za pomocą ciężkiego sprzętu budowlanego, zarówno w zakresie składowania cegieł i ich selekcji. Pytanie, jaką można mieć pewność, że jest to materiał ze zburzonego nielegalnie magazynu.

Kolejne pytanie dotyczy projektu budynku. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że skala inwestycji i istniejąca struktura urbanistyczna wpływać będą na pasożytniczy charakter budynku, którego obsługa odbywać się będzie kosztem sąsiadów z naruszaniem przepisów ruchu drogowego – informuje radny Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący RO Stare Miasto.

Tak dzieje się przy sąsiedniej inwestycji Echo Investment Esencja i Garbary 100. Auta parkują na chodniku. Nie można mieć także zaufania do inwestora, spółka zburzyła magazyn, ale nie kwapi się do usunięcia zawalidrogi, przy pasywnym działaniu urzędników Zarządu Dróg Miejskich.

Konsekwencją zburzenia historycznego budynku magazynu portowego, w wyniku niezgodnych z pozwoleniem konserwatorskim działań, było wstrzymanie prac przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w październiku 2020 r. i wydanie decyzji uchylającej pozwolenie konserwatorskie na budowę (grudzień 2020 r.). Inwestor został zobowiązany do uzyskania nowego pozwolenia.

Niezależnie od działań MKZ, postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych na podstawie przepisów Prawa budowlanego , w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego, wydał także Powiatowy Inspektor Prawa Budowlanego dla Miasta Poznania.

1 grudnia 2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia i przedstawienia, w terminie trzech miesięcy, projektu budowlanego zamiennego, przewidującego rozwiązania zgodne z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

W tej sytuacji konieczne stało się uzyskanie przez Inwestora nowej decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wymagany przez MKZ projekt budowlany uwzględnia rekonstrukcję południowej ściany magazynu z wykorzystaniem zabezpieczonego materiału rozbiórkowego.

15 marca br. Inwestor uzyskał nowe pozwolenie konserwatorskie, zgodne z wymogami nałożonymi przez MKZ, jednak w dalszym ciągu nie posiada pozwolenia na budowę. PINB zakończy prowadzone postępowanie po dostarczeniu przez Inwestora projektu budowlanego zamiennego poprzez wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych . W przypadku niedostarczenia projektu budowlanego zamiennego, wydana zostanie decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych .

„Jakie sankcje zostały ostatecznie i prawomocnie zastosowane wobec podmiotu, który dokonał zburzenia historycznego budynku magazynu portowego przy ulicy Szyperskiej (na przykład uchylenie pozwolenia na budowę, kara finansowa) oraz czy sankcje te zostały wyegzekwowane w całości?”

Najdotkliwszą konsekwencją dla Inwestora było wstrzymanie budowy w październiku 2020 r., uchylenie pozwolenia konserwatorskiego w grudniu 2020 r., a także pozwolenia na budowę w czerwcu 2021 r

Po wstrzymaniu budowy Miejski Konserwator Zabytków wydał decyzję nakładającą obowiązek podjęcia określonych czynności, w celu doprowadzenia wykonywanych prac i robót do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności. W konsekwencji Inwestor został zobowiązany do wykonania prac konserwatorskich zabytkowego budynku biurowo – administracyjnego, oraz odtworzenia południowej elewacji magazynu z wykorzystaniem materiału ceglanego z rozbiórki budynku.

Postępowanie w sprawie nałożenia kary administracyjnej wszczęte na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zakończono już w grudniu 2020 r.

Na spółkę odpowiedzialną za prowadzenie działań niezgodnie z zakresem i warunkami pozwolenia, nałożona została kara administracyjna w wysokości 50 000 zł. Spółka zapłaciła karę w styczniu 2021 r.

„Wobec jakiego podmiotu zostały zastosowane sankcje za zburzenie historycznego budynku magazynu portowego przy ulicy Szyperskiej (proszę o wskazanie konkretnych danych tego podmiotu)?”

Wszystkie decyzje administracyjne zostały nałożone na spółkę Agena Nieruchomości sp. z o.o.

„Czy doszło do zawiadomienia prokuratury o zburzeniu historycznego budynku magazynu portowego przy ulicy Szyperskiej, a jeśli tak, to jaki jest stan postępowania, w tym czy doszło do wydania odpowiednich postanowień i czy właściwa jednostka miejska uczestniczy w postępowaniu i ewentualnie stosowała środki odwoławcze?”

W październiku 2020 r. Miejski Konserwator Zabytków skierował zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury. Zawiadomienie zostało przekazane Policji, która przeprowadziła czynności wyjaśniające.

W lutym 2021 r. Policja zawiadomiła Miejskiego Konserwatora Zabytków o niewniesieniu wniosku o ukaranie do sądu, ponieważ czyn nie zawierał znamion wykroczenia. Od zawiadomienia Policji nie było możliwości odwołania się.

„Czy byłoby możliwe, kiedy byłoby możliwe, w jaki sposób byłoby możliwe odtworzenie zburzonego historycznego budynku magazynu portowego przy ulicy Szyperskiej, w tym kto miałby dokonać tego odtworzenia, na czyj koszt miałoby to nastąpić i jakie materiały budowlane miałyby ostać zastosowane (w tym czy pozostałości budynku zostały zabezpieczone i czy mogą być użyte do odtworzenia budynku?)”

Na spółkę Agena Nieruchomości sp. z o.o. nałożono decyzję zobowiązującą podjęcie określonych czynności, w tym m.in. odtworzenie elewacji południowej dawnego magazynu z wykorzystaniem odzyskanych z rozbiórki, wyselekcjonowanych i poddanych konserwacji cegieł, zgodnie z inwentaryzacją, w terminie do 31 marca 2023 r.
Inwestor przekazał do Biura MKZ dokumentację inwentaryzacyjno-zdjęciową odzyskanego materiału ceglanego, który zostanie wykorzystany przy rekonstrukcji muru.

„Jaka będzie przyszłość terenu po zburzonym historycznym budynku magazynu portowego przy ulicy Szyperskiej?”

Miejski Konserwator Zabytków 15 marca 2022 r. wydał pozwolenie obejmujące: konserwację i renowację wraz z remontem zabytkowego budynku biurowo-administracyjnego przy ul. Garbary 102 w Poznaniu, odtworzenie elewacji południowej dawnego magazynu zgodnie z inwentaryzacją, z wykorzystaniem odzyskanych z rozbiórki, wyselekcjonowanych i poddanych konserwacji cegieł, oraz budowę budynku mieszkalno-biurowego z funkcją usługową i handlową wraz z podziemną halą garażową.

Jednocześnie wskazuję, że budowa będzie mogła być kontynuowana dopiero po dostarczeniu przez Inwestora oraz zatwierdzeniu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania zamiennego projektu budowlanego.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *