VIII Sesja RO Stare Miasto – zapraszamy

Zapraszamy na VIII Sesje Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 28 listopada 2019 roku o godz. 17:30, w siedzibie Internatu Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Młyńskiej 11. Obrady są zawsze otwarte dla mieszkańców.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady oraz harmonogramu dyżurów radnych osiedlowych w roku 2020,
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w projekcie planu wydatków na 2020 r.,
 6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania i Prezydenta Miasta Poznania o uwzględnienie w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok opracowania dokumentu pod nazwą „System zieleni ogólnodostępnej dla miasta Poznania”,
 7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania, Prezydenta Miasta Poznania i Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania o uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji dla Osiedla Stare Miasto, jako części obszaru rewitalizacji,
 8. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie projektów i planów dotyczących rozwiązań komunikacyjnych w północnej części Osiedla Stare Miasto,
 9. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie przyszłej organizacji ruchu i rozwiązań komunikacyjnych na ulicy Garbary,
 10. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do udziału w pracach nad opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej,
 11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Wysokiej,
 12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o zmianę zarządcy terenów zieleni wzdłuż al. Karola Marcinkowskiego oraz al. Niepodległości,
 13. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Rady Miasta Poznania o ustanowienie drzew pomnikami przyrody,
 14. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o włączenie miejsc parkingowych przed budynkiem i obok budynku Urzędu Miasta przy ul. Libelta 16/20 do Strefy Płatnego Parkowania,
 15. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie rewitalizacji kompleksu po dawnym szpitalu przy ul. Szkolnej,
 16. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań w celu wyznaczenia koordynatora ds. rewitalizacji oraz zagospodarowania terenów nadwarciańskich,
 17. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Miejskiego Konserwatora Zabytków o dołożenie wszelkich starań, aby planowane do realizacji obiekty przy ul. Zielonej zachowywały wysokie standardy architektoniczne, stosowne dla eksponowanego usytuowania działek w historycznym centrum,
 18. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu modernizacji Ogrodu Jordanowskiego nr 1,
 19. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania przyznania choinek i lampek świątecznych,
 20. Projekt uchwały w sprawie objęcia honorowym patronatem przedsięwzięcia o nazwie „Bożonarodzeniowy Koncert Charytatywny”,
 21. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Wolontariat Wielkopolski w zakresie realizacji zadania „Organizacja zajęć dla Seniorów – Klub Seniora 82” w 2020 roku,
 22. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Fundacji Rarytas w zakresie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego” na 2020 rok,
 23. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania terminu wydarzenia „Świętomarcińskie kolędowanie”,
 24. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
 25. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 26. Wolne głosy i wnioski,
 27. Zamknięcie sesji.
Share

Zobacz również