Z troską o zabytki – zapraszamy na spotkanie z MKZ

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji oraz Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji oraz Promocji Starego Miasta Rady Osiedla Stare Miasto: we środę 15 czerwca 2016 roku o godzinie 16:30 w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Młyńskiej 11.

Posiedzenie dotyczy spraw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami na Starym Mieście.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, powitanie uczestników, wyznaczenie protokolanta i przyjęcie porządku obrad,

2. Stan zabytkowych obiektów na terenie Osiedla Stare Miasto:
a) w rejonie ulic: Szyperskiej i Piaskowej: dworek przy ulicy Szyperskiej 9, Pawilon Krzyżanowskiego przy ulicy Garbary, budynek Starej Papierni, Kapitanat i sąsiednie budynki – magazyny hurtowni elektrotechnicznej,
b) Stara Gazownia – stan i plany MKZ, dotyczące rewitalizacji tej przestrzeni,
c) Stara Rzeźnia – informacja dotycząca planów rewitalizacyjnych w porównaniu z obecną sytuacją dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Gajowej,
d) maszynownia przedwojennego Kina Słońce przy Placu Wolności – pytania o stan i ewentualne plany ekspozycji,
e) budynki i magazyny Herbapolu przy ulicach Towarowej i Składowej – pytanie o powód wyburzenia dawnego magazynu spółki Hartwig przez dewelopera,
f) zabytkowa waga przy Alejach Marcinkowskiego, w pobliżu Galerii MM,
g) zgodnie z sugestiami ZKZL pytanie o możliwość podświetlenia budynku Arkadii przy Placu Wolności,
h) rekonstrukcja Bramy Wronieckiej,

3. Informacja o zabytkach na Starym Mieście (będących własnością publiczną albo prywatną), będących w złym stanie i wymagających pilnych prac rewaloryzacyjnych,

4. Informacja o znajdujących się na terenie Osiedla Stare Miasto nieruchomościach, ich częściach lub zespołach, niewpisanych dotychczas do rejestru zabytków a godnych wpisu do rejestru zabytków,

5. Możliwości dyscyplinowania właścicieli lub zarządców do dbania o zabytkowe nieruchomości, ich części lub zespoły – w tym przykłady zaniedbanych obiektów, podejmowane działania, perspektywy na przyszłość (na przykład: Pałac Mielżyńskich, kamienica „żelazko” u zbiegu ulicy Krysiewicza i Ogrodowej),

6. Planowane inwestycje w rejonie ulic: Szyperskiej i Piaskowej – planowana rozbudowa osiedla mieszkaniowego (w szczególności na działkach numer 3/11, 3/15, 3/14, 3/18, 3/19, 3/21, 3/22, 3/23 arkusz mapy 05, obręb 0051 Poznań) – uwarunkowania konserwatorskie, uwarunkowania konserwatorskie, linia zabudowy, wygląd, wysokość, powierzchnia zabudowy, kondygnacje nowego obiektu, kompozycja zabytkowej przestrzeni, unikalna oś widokowa,

7. Zabytkowy mur oporowy nad Wartą przy Starym Porcie – uwarunkowania konserwatorskie, stan muru oporowego, groźba rozpadu,

8. Planowana inwestycja w rejonie ulicy: Chwaliszewo i Tylne Chwaliszewo (na działkach numer: 42/2, 43, 44/2, 45, 46, 47/2, 48, 49/2, 50, 51 i 52, arkusz mapy 16, obręb Śródka) -uwarunkowania konserwatorskie, uwarunkowania konserwatorskie, linia zabudowy, wygląd, wysokość, powierzchnia zabudowy, kondygnacje nowego obiektu, kompozycja zabytkowej przestrzeni, unikalna oś widokowa,

9. Wiata rowerowa i obiekt widokowy w parku w starym korycie Warty – uwarunkowania konserwatorskie, unikalna oś widokowa, kompozycja zabytkowej przestrzeni,

10. Prace ziemne i wymiana nawierzchni ulicy Wrocławskiej – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,

11. Estetyka na Osiedlu Stare Miasto (w tym w obrębie średniowiecznych murów miejskich) – możliwości usuwania szyldów, banerów i innych reklam naruszających estetykę zabytkowych budynków (w tym problem reklamowych banerów na zabytkowych kościołach),

12. Dawna Osada Świętego Gotarda – plany dotyczące przywrócenia pamięci historycznej tego miejsca, w tym rewitalizacji zaniedbanej przestrzeni dawnego dziedzińca klasztoru Dominikanów (pomiędzy fragmentami budynków dawnego Arsenału) i rewaloryzacji Kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia (Kościół Ojców Jezuitów),

13. Możliwość przywrócenia historycznych nawierzchni na Starym Mieście (w tym trzy problematyczne ulice: Dominikańska, Wroniecka i Żydowska) – podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość,

14. Stan chodników i jezdni o zabytkowych charakterze na Starym Mieście (w tym ulica Ogrodowa, ulica Łazienna) – zgodnością planowanych nawierzchni z Katalogiem Chodników Miejskich,

15. Tworzenie placów zabaw w parkach na terenie Osiedla Stare Miasto (w tym Park Moniuszki, Park Chopina),

16. Dokończenie rewaloryzacji Alei Karola Marcinkowskiego, w tym zmiana zasad parkowania i utworzenie nowego terenu zieleni w osi Alei Marcinkowskiego (na odcinku od ulicy 23 Lutego do ulicy Solnej), propozycja utworzenia ciągu popiersi (panteonu Wybitnych Wielkopolan), odbudowa przez Uniwersytet Artystyczny budynku dawnej Komendantury,

17. Możliwości zwiększenia finansowania opieki nad zabytkami w formie dotacji dla obiektów nie pozostających własnością gminy,

18. Praktyczne znaczenie uznania historycznego zespołu miasta Poznania za pomnik historii w 2008 roku,

19. Znaczenie proponowanych zmian przepisów ustawy ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla ochrony zabytków w Poznaniu,

20. Planowana nowa inwestycja przy Wzgórzu Świętego Wojciecha (ogród klasztorny),

21. Stan prac nad utworzeniem w Poznaniu parku kulturowego w kontekście znaczenia i funkcjonowania dotychczas utworzonych parków kulturowych w Polsce,

22. Wolne głosy i wnioski,

23. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji:

/-/ Jacek Maleszka /-/ Maria Sokolnicka-Guzek

Share

Zobacz również