Strefa Tempo: 64 pytania i pierwsze podsumowania

Przedstawiamy 64 pytania mieszkańców i odpowiedzi dotyczące powiększenia strefy uspokojonego ruchu o obszar wokół Starego Rynku, przygotowane przez panią Agatę Kaniewską, rzeczniczkę Zarządu Dróg Miejskich oraz pierwsze podsumowania konsultacji. 

Poniżej wyjaśniamy również najważniejsze założenia uspokojenia ruchu wokół Starego Rynku oraz przedstawiamy postulaty, które zostały uwzględnione w projekcie.

Projekt organizacji ruchu zmierzający do uspokojenia ruchu wokół Starego Rynku obecnie zakłada:

– zwiększenie strefy zamieszkania – nawet na ulicach piesi mają pierwszeństwo;
– uwolnienie części wybranych chodników od parkujących samochodów;
– uporządkowanie parkowania samochodów;
–  wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przez ul. Wielką w rejonie starego koryta Warty, aby ułatwić pieszym przemieszczanie się w kierunku Starego Rynku;
– wyłączenie sygnalizacji, aby umożliwić pieszym/kierowcom bardziej płynne przejście/przejechanie z pl. Bernardyńskiego w ul. Za Bramką;
– wykonanie ułatwień dla rowerzystów w postaci kontraruchu, kontrapasów i nowych stojaków rowerowych;
– ułatwienie dostaw towarów w obszarze staromiejskim;
– wyznaczenie nowych miejsc postojowych dla autokarów turystycznych (do 15 minut postój autokarów w dzień na ul. Stawnej, nowy parking przy Międzymościu, dodatkowe miejsca dla autokarów na Al. Marcinkowskiego);
– montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Garbary i Wszystkich Świętych, aby zapewnić bezpieczniejszy wyjazd z ul. Wszystkich Świętych oraz skrócić drogę do parkingu przy ul. Za Bramką;
– maty dla niewidomych i niedowidzących na przejściach dla pieszych;
– skrzyżowania równorzędne;

Zespół złożony z przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz projektanta zdecydował o uwzględnieniu następujących uwag mieszkańców:

• zrezygnowano z idei utworzenia deptaka na ul. Paderewskiego. Wjazd na ulicę będzie ograniczony znakiem B-1 – zakaz ruchu. Dojazdu pod znak B-1 na ul. Paderewskiego od Al. Marcinkowskiego będzie umożliwiony dla: mieszkańców,  dostaw w godz. 6-11, rowerów, taxi, pojazdów służb (straż miejska, policja, pogotowie, itp). Również dojazd do kościoła, hoteli i parkingów będzie możliwy przez ul. Paderewskiego. Dzięki takiemu rozwiązaniu ruch pojazdów nie będzie się odbywał tylko ulicami Zamkowa – Góra Przemysła – Franciszkańska – Sieroca.
• strefa zamieszkania zostanie wprowadzona na ul. Paderewskiego za skrzyżowaniem z ul. Ludgardy w stronę Starego Rynku;
• na ul. Ludgardy (od ul. Paderewskiego) wyznaczone zostanie 9 równoległych miejsc parkingowych. Osoby przyjeżdżające do kościoła Franciszkanów będą mogły zaparkować pojazdy;
• zmieniono sposób parkowania po wschodniej stronie ul. Szewskiej z równoległego na ukośnie. Dzięki temu przybyły 4 miejsca postojowe;
• wyznaczono dodatkowe 2 miejsca postojowe dla autokarów turystycznych na Al. Marcinkowskiego – po zachodniej stronie ulicy. Łącznie w obszarze staromiejskim funkcjonować będzie 17 miejsc dla autokarów – z tego 5 będzie przeznaczonych do postoju 15-minutowego. Do tej pory do dyspozycji turystów było 10 miejsc postojowych;
• zieleń i mała architektura – niska zieleń i ławki zostaną wprowadzone w trzech lokalizacjach: ul. 23 Lutego (przy pl. Wielkopolskim), ul. Wrocławska, ul. Masztalarska. Lokalizacja została ustalona z RO Stare Miasto;
• konsultacje w sprawie Al. Marcinkowskiego – konsultacje dotyczące zmiany zagospodarowania Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. 23 lutego do ul. Solnej planowane są na maj br.
• rekompensata utraconych miejsc postojowych wokół Starego Rynku – mieszkańcy będą mieli do swojej dyspozycji ok. 130 miejsc parkingowych na obecnym parkingu buforowym na Chwaliszewie. Parking posiada łącznie 250 miejsc. Korzystanie będzie możliwe na podstawie identyfikatorów, które mieszkańcy wykupują obecnie parkując w Strefie Płatnego Parkowania – koszt 10 zł/miesięcznie. Mieszkańcy otrzymają również karty umożliwiające wjazd i wyjazd z parkingu (parking jest ogrodzony) – konieczne będzie zapłacenie kaucji za kartę wjazdu. Nie przewiduje się dodatkowych opłat za korzystanie z tych miejsc postojowych;
• zrezygnowano wstępnie z wyznaczania kopert dla dostaw. Dostawy będą się odbywać w godz. 6.00-11.00.

[działania koordynuje radna Maria Sokolnicka – Guzek]

Pytania zadane podczas konsultacji i odpowiedzi przygotowane przez Zarząd Dróg Miejskich

1. Brak zgody na ograniczanie miejsc postojowych.

Miejsca postojowe są likwidowane z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu dostosowania parkowania do obowiązujących przepisów prawa (zakaz parkowania w odległości do 10 metrów od skrzyżowań i przejść dla pieszych). Na drugim miejscu jest uwolnienie chodników od parkujących samochodów. Miejsca postojowe będą zrekompensowane możliwością parkowania na Chwaliszewie.

2. Miejsce, które zajmuje  parking buforowy jest przeznaczone pod park – takie zdanie wyrazili uczestnicy  warsztatów na Chwaliszewie.

Celem warsztatów „RE-WITA STARE KORYTO WARTY 3″, organizowanych przez Fundację Made in Art. w partnerstwie z Miastem Poznań było wypracowanie wspólnej wizji rozwoju północnego fragmentu Starego Koryta jako ważnej przestrzeni publicznej zlokalizowanej w samym sercu Poznania.

Uczestnicy warsztatów zastanawiali się jak powinien w przyszłości wyglądać ten teren, aby mógł wszystkich cieszyć swoim pięknem i funkcjonalnością. Na warsztatach powstały mini projekty zagospodarowania skweru przy boisku sportowym od strony ul. Estkowskiego, jako terenu, który intensywnie użytkowany przez lokalną społeczność oraz szkołę, wymaga niezbędnych przekształceń i doinwestowania.

Podczas warsztatów zaznaczono że projekt jest przyszłościowy, w perspektywie 10 lat i nie ma na celu likwidowania teraz istniejących na tym terenie parkingów buforowych a jedynie zainicjować myślenie o zmianie sposobu zagospodarowania północnej części analogicznie jak stało się to z południową częścią, na terenie której obecnie funkcjonuje park miejski. /informacja pochodzi z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.

3. Jak klienci sklepów dojadą na ul. Szkolną?

Obszar objęty zostanie znakiem B-1 (zakaz ruchu). Dojazd będzie możliwy dla mieszkańców, przedsiębiorców, dostawców. Dostawy mają odbywać się w godzinach od 6.00 do 11.00.

4. Jak kierowcy dojadą do parkingu na ul. Wrocławskiej?

Dojazd do parkingu będzie możliwy od ul. Paderewskiego lub 23 Lutego do ul. Szkolnej i następnie ul. Gołębią, a wyjazd Jaskółczą.

5. Postulat o wprowadzenie zakazu parkowania w całym obszarze z wyjątkiem mieszkańców.

Postulat niemożliwy do wprowadzenia z racji obowiązujących przepisów, które mówią, że miejsc postojowych na drogach publicznych nie można dedykować tylko określonej grupie mieszkańców. W przypadku ulic wokół Starego Rynku będzie zakaz ruchu za wyjątkiem m.in. mieszkańców. ZDM zlecił wykonanie ekspertyzy, która ma zbadać możliwość zastosowania postulowanych rozwiązań.

6. Postulat o przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu Garbary/Woźna

Przez to skrzyżowanie można przechodzić na zasadach ogólnych, czyli jeżeli skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu mimo braku wymalowanego przejścia.

7. Postulat o zieleń i małą architekturę.

Ustalono z Radą Osiedla Stare Miasto, że niska zieleń i ławki zostaną wprowadzone w lokalizacjach: ul. 23 Lutego (przy pl. Wielkopolskim), ul. Wrocławska, ul. Masztalarska. Szczegóły są ustalane z lokalnym samorządem.

8. Postulat o poprawę nawierzchni chodników.

Chodniki i ulice wokół Starego Rynku będą naprawiane punktowo w kwietniu i maju tego roku.

9. Czy będzie możliwy dojazd do Banku WBK przy ul. Koziej?

Możliwy będzie dojazd do parkingu, zezwolenie pod znak B-1.

10. Postulat o włączenie ul. Grobli w Strefę 30.

Ulica Grobla jest obecnie poza obszarem projektu.

11. Czy ul. Wolnica będzie objęta Strefą 30?

Nie będzie objęta.

12. Postulat o remont dróg i miejsc parkingowych na ul. Działowej, Wolnicy, Św. Wojciech.

Ulice te znajdują się poza zakresem projektu.

13. Postulat o dojazd do PAN i Muzeum Narodowego od ul. Paderewskiego.

Od strony ul. Paderewskiego przewidujemy możliwość dojazdu do parkingów na podstawie wydanych zezwoleń na wjazd pod zakaz (B-1).

14. Czy parking do 15 min na ul. Stawnej dla autokarów będzie płatny?

Naszym zamierzeniem jest wprowadzenie możliwości bezpłatnego postoju autobusów do 15 minut na ul. Stawnej.

15. Postulat o zainicjowanie rozmów z właścicielami parkingów komercyjnych w celu preferencyjnych cen dla mieszkańców Starego Miasta.

Rozpoczęliśmy rozmowy z operatorami parkingów w Śródmieściu celem udostępnienia miejsc dla mieszkańców (na preferencyjnych warunkach) oraz stworzenia systemu informacji o wolnych miejscach postojowych.

16. Postulat o zmianę znaku B-36 na B-35 z tab. do 15 min na  ul. Stawnej przy Puro hotel.

Brak zgody. Pure hotel posiada kopertę na ul. Żydowskiej oraz wjazd na parking. Zmiana stanowiłaby utrudnienie dla ruchu na ul. Stawnej.

17. Dojazd do kościoła Franciszkanów i możliwość parkowania.

Dojazd możliwy od ul. Paderewskiego z możliwością parkowania na ul. Ludgardy (w godzinach 18.00 do 8.00 i w dni wolne od pracy).

18. Brak konsultacji z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami turystycznymi.

Konsultacje z poszczególnymi grupami odbywały się od 2016 roku. W bieżącym roku prowadzono je miedzy innymi z radą osiedla, mieszkańcami, przedsiębiorcami, taksówkarzami.

19. Postulat o utrzymanie sygnalizacji świetlnej na ul. Podgórna/Za bramką.

W celu upłynnienia ruchu pieszych i pojazdów przewiduje się likwidację sygnalizacji.

20. Parkowanie na ul. Wielkiej – zostawić skośne.

Z południowej strony ul. Wielkiej będzie całodobowy postój dla taksówek. Z tego powodu po drugiej stronie ulicy trzeba wprowadzić parkowanie równoległe, aby zachować pole manewrowe dla pojazdów. Z uwagi na postulaty mieszkańców temat będzie jeszcze analizowany.

21. Zostawienie miejsc do skośnego parkowania na ul. Szewskiej na odcinku od Dominikańskiej do Stawnej.

Na tym odcinku po stronie wschodniej będzie pozostawiona możliwość parkowania skośnego. Dzięki temu uzyskaliśmy cztery miejsca postojowe więcej w stosunku do pierwotnego projektu.

22. Jaki będzie koszt parkowania dla mieszkańców na parkingu na Chwaliszewie?

Cena będzie preferencyjna, czyli możliwość parkowania na podstawie identyfikatora mieszkańca, który teraz upoważnia do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania za 10 zł/miesięcznie.

23. Zbyt szybko jeżdżące tramwaje na ul. Podgórnej.

Uwagi zostaną przekazane do Zarządu Transportu Miejskiego i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

24.Które miejsca postojowe zostaną zlikwidowane na ul. Szkolnej.

Na ul. Szkolnej nie będzie miejsc parkingowych przy skrzyżowaniach (do 10 metrów – wynika to z przepisów prawa) oraz po zachodniej stronie przez wjazdem w ul. Podgórną.
Zdecydowano, że nie będą likwidowane 3 miejsca w zatoce postojowej na wysokości wejścia do dawnego szpitala (bliżej ul. Koziej).

25. Parking na Stawnej w nocy dla mieszańców.

Miejsca, które w dzień są udostępniane autokarom będą wieczorami i w nocy ogólnodostępne.

26. Wąski przejazd na ul. Wronieckiej dla autokarów.

Przewiduje się zapewnienie odpowiedniego toru dla przejazdu autokarów.

27. Udogodnienia dla rowerzystów i kontraruch.

Kontraruch wprowadzany jest w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz usprawnienia przejazdów dla rowerzystów.

28. Nowa nawierzchnia dla rowerzystów.

Okolice Starego Rynku są obszarem zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Pilotażowo, na części ul. Gołębiej będzie wymieniona część nawierzchni na drodze dla rowerów. Prace te będą się odbywać pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

29. Hałas od tramwajów.

Uwagi zostają przekazane do MPK i Zarządu Transportu Miejskiego.

30. Brak dodatkowego przejścia na skrzyżowaniu Wielka – Garbary.

Taka inwestycja wymaga przebudowania całego skrzyżowania. Nie będzie realizowana w tym roku.

31. Brak kontrapasa na ul. Wielkiej.

Na tej ulicy nie ma kontrapasa, gdyż konieczne byłoby  przebudowanie skrzyżowania ulic Wielka i Garbary.

32. Dlaczego ul. Paderewskiego ma być deptakiem.

Ulica Wielka oraz Paderewskiego nie będą deptakiem. Uwagę dotyczącą skrętu z Al. Marcinkowskiego w ul. Paderewskiego będziemy jeszcze analizować. Wjazd w ul. Paderewskiego będzie „zamknięty” znakiem B-1 (oprócz pojazdów upoważnionych).

33. Jak osoby mają przechodzić, tam gdzie zostaną uwolnione chodniki i będą ogródki gastronomiczne.

Informujemy, że ogródki powinny być tak wyznaczane, by zostawić przepisową odległość dla ruchu pieszego (1,5 m). Każdy przypadek jest przez nas indywidualnie rozpatrywany. Nie można rozkładać ogródków na całej szerokości chodników.

34. Jaki jest cel wprowadzenia zmian.

Naszym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, atrakcyjność tego rejonu Poznania oraz komfort życia mieszkańców.

35. Likwidacja nielegalnego parkowania.

Pracujemy nad uszczelnieniem strefy płatnego parkowania. W sprawie nielegalnego parkowania działa także straż miejska.

36. Dojazd do różnych oddziałów muzealnych.

Zapewniony zostanie dojazd do parkingów muzeów. W przypadku dowozu eksponatów – odbywać się to będzie na takich samych zasadach jak obecnie, czyli konieczność wystąpienia o zgodę na wjazd za znak B-1.

37. Przejazd ulicami: Zamkową, Sierocą, Franciszkańską – czy się nie zakorkują.

By zmniejszyć ruch na tych ulicach ul. Paderewskiego nie będzie deptakiem. Na wszystkich tych ulicach ruch będzie ograniczony poprzez znak B-1 zakaz ruchu. Teraz również przejeżdżają przez nie samochody i to w znacznie większej liczbie.

38. Udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących.

Informujemy, że wprowadzając zmiany organizacji ruchu stosujemy elementy przewidziane dla osób niedowidzących i niewidomych. Już wcześniej ustalono z organizacjami zrzeszającymi osoby niedowidzące, by na łukach nie stosować takich elementów, by nie powodowały one pomylenia toru przejścia przez jezdnie. Nie stosujemy prowadnic, a jedynie maty.

39. Przesunięcie terminu wprowadzenia zmian, szczególnie dotyczy ruchu turystycznego.

Jeszcze przed rozpoczęciem prac będziemy o szczegółach informować zainteresowanych. Możliwe jest wprowadzenie dodatkowego, tymczasowego oznakowania.

40. Co z ul. Garbary?

Dla ul. Garbary przygotowywany jest osobny plan. Ma tam zostać wydzielony buspas.

41. Przez zmiany na ul. Święty Marcin teraz znacznie dłużej dojeżdża się do szpitala Krysiewicza.

Z naszych obserwacji wynika, że przejazd przez całą ulicę Święty Marcin jest obecnie szybszy niż przed wprowadzeniem zmian. Problem dotyczy jedynie miejsca tuż przy placu Wiosny Ludów. Będzie to wzięte pod uwagę podczas prac nad kolejnymi obszarami strefy uspokojonego ruchu. Zaprosiliśmy przedstawicieli szpitala na spotkanie dotyczące III i IV obszaru.

42. Dlaczego nie montuje się stojaków rowerowych na jezdniach?

Lokalizacja stojaków rowerowych w jezdni w rejonie wprowadzanej strefy ograniczonej prędkości obszar II musiałaby się odbywać kosztem miejsc postojowych dla samochodów, których już w tej chwili brakuje, stąd decyzja o lokowaniu stojaków w innych miejscach. Oczywiście kwestia nowych lokalizacji będzie analizowana w przyszłości i w uzasadnionych przypadkach będą pojawiać się stojaki, także w jezdniach. Przy lokalizacji stojaków w jezdni należy jednak pamiętać o zachowaniu przepisów prawa o ruchu drogowym dotyczących postoju pojazdów.

43. Fizyczne zabezpieczenie wjazdów i chodników.

Nie można fizycznie zabezpieczyć wjazdów i chodników z uwagi na konieczność przejazdu pojazdów służb ratowniczych.

44. Dlaczego wprowadzany jest przejazd od ul. 23 Lutego poprzez ulica Zamkową i Rynkową.

Zrezygnowaliśmy z pomysłu udostępnienia przejazdu przez ul. Rynkową. Będzie tam ruch ograniczony znakiem B-1.

45. Gdzie będą znajdowały się koperty dla dostaw?

Zamiast kopert dla dostaw wprowadzone będą godziny dla dostaw (od 6.00 do 11.00).

46.Legalne zawracanie na ul. Wolnica.

Nie wchodzi to w zakres prac.

47. Zmiany na placu Kolegiackim i zmniejszenie ruchu na ul. Wodnej.

Już wkrótce rozpoczną się prace na pl. Kolegiackim, na który będzie ograniczony wjazd. Dzięki temu zmniejszy się także ruch na ul. Wodnej.

48. Montaż świateł Garbary – Wszystkich Świętych.

Sygnalizacja świetlna jest niezbędna by zapewnić komunikację do parkingu przy ul. Za Bramką.

49. Gdzie będzie można dowiedzieć się o podsumowaniu konsultacji.

Podsumowanie dyskusji ukarze się na naszej stronie internetowej zdm.poznan.pl.

50. Czy będzie lewoskręt z Al. Marcinkowskiego w Paderewskiego.

W tym projekcie nie jest ujęte przywrócenie skrętu w lewo z Al. Marcinkowskiego w Paderewskiego.

51. Miejsca postojowe na ul. Koziej i Sierocej.

Miejsc postojowe w górnym odcinku ul. Koziej pozostaną. Na ul. Sierocej zostaną tylko koperty.

52. Czy będą zmiany na ul. Szyperskiej przy szkole?

Na ul. Szyperskiej możliwe jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Nie jest to jednak przedmiot obecnego projektu.

53. Jaki będzie bilans miejsc postojowych?

Bilans miejsc postojowych wyniesie maksymalnie minus 15 miejsc – uwzględniając parking na Chwaliszewie.

54. Lokalizacja kopert dla niepełnosprawnych, szczególnie na ul. Szkolnej.

W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie przesunięcie lokalizacji kopert.

55. Czy powstanie mapa parkingów w Centrum?

Przygotowujemy dokładną mapę parkingów w rejonie Śródmieścia. Jest na nich łącznie około 11 tysięcy miejsc postojowych. Docelowo naszym zamierzeniem jest, by informować kierowców o ilości wolnych miejsc na poszczególnych.

56. Kwestionowanie istnienia postojów TAXI.

W obszarze objętym projektem funkcjonować będą tylko 4 postoje dla taksówek – ul. Szkolna, Wielka, Paderewskiego i 23 Lutego. Ilość miejsc postojowych będzie ograniczona z 26 do 21.

57. Podnoszone kwestie hałasu i załatwianiu potrzeb fizjologicznych przez ludzi w obrębie Starego Rynku.

Temat ten leży poza kompetencjami ZDM. Przekażemy właściwym służbom.

58. Zabezpieczenia podwórzy przed kierowcami (dorabianie pilotów do bram wjazdowych – przykład ul. Masztalarskiej).

Niestety często kierowcy parkują na terenie podwórzy, które są poza sferą działania Zarządu Dróg Miejskich. ZDM prowadzi Strefę Płatnego Parkowania w pasie drogowym i tu prowadzi działania mające uszczelnić strefę i zmierzające do wyeliminowania nieuczciwych kierowców. Z tym pytaniem należy się udać do administratora lub właściciela nieruchomości, który zlecił zamontowanie bramy wjazdowej i dystrybuuje piloty wśród mieszkańców.

59. Postulat o konsultacje dot. Al. Marcinkowskiego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone. Mają rozpocząć się w maju.

60. Postulat o koperty dla dostaw przed każdym sklepem.

Niemożliwe do wprowadzenia. Działanie takie odbywałoby się kosztem ogólnodostępnych miejsc postojowych.

61. Postulat o zmianę organizacji ruchu przy dojeździe do parkingu Za Bramką.

Przy planowanym zamknięciu pl. Kolegiackiego dla ruchu postulat niemożliwy do wprowadzenia.

62. Postulat o jasny i prosty system wydawania zezwoleń dla mieszkańców, przedsiębiorców, klientów hoteli, itp.

Procedura wydawania zezwoleń jest opracowywana, będzie uregulowana zarządzeniem i upubliczniona.

63. Brak zgody przewoźników turystycznych na likwidację postoju autokarów na ul. Dominikańskiej.

Wyeliminowanie parkowania autokarów spowoduje odsłonięcie widoku kościoła, w miejsce parkowania autokarów będą miejsca postojowe dla pojazdów osobowych.

64. Postulat o możliwość dojazdu do parkingu na ul. Wrocławskiej.

Dojazd będzie możliwy od strony ul. Paderewskiego lub 23 Lutego.

 

Share

Zobacz również