Stara Papiernia na Szyperskiej – czy powstanie sąsiedzka przestrzeń?

Uniwersytet Artystyczny wprowadza się do Starej Papierni i starego dworku na Szyperskiej – Rada Starego Miasta dba o kompromis i korzyści dla lokalnej społeczności.

W kompleksie zabytkowych budynków przy Piaskowej – Szyperskiej – Estkowskiego planowano siedzibę Straży Miejskiej. Niszczejąca Stara Papiernia i stary dworek miały później stać się zapleczem rzecznej mariny, a także wspólną społeczną przestrzenią dla majsterkowiczów. Obecnie ten teren z budynkami władze Poznania zamierzają przekazać Uniwersytetowi Artystycznemu. Rada Starego Miasta, dbając o kompromis i aspekty rewitalizacyjne, podjęła ważną decyzję dla lokalnej społeczności, z nadzieją uszanowania uchwały przez władze Miasta Poznania. Radni wskazują także zagrożenia związane z brakiem w tym rejonie miejscowego plan zagospodarowania, a tym samym kolejnymi dysfunkcyjnym inwestycjami.

Rada Starego Miasta od wielu lat negatywnie opiniuje zbywanie przez władze nieruchomości miejskich na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tym jednak przypadku zaopiniowała pozytywnie oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na 99 lat dla instytucji publicznej, tj. dla Uniwersytetu Artystycznego i przeznaczeniu jej na cele szkolnictwa wyższego i kultury, jednakże pod warunkiem zabezpieczenia ważnych interesów lokalnej społeczności.

W przypadku zbycia nieruchomości, w postaci oddania w użytkowanie wieczyste, zagrożenie wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem jest mniejsze. Zdaniem radnych konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie interesów Miasta i lokalnej społeczności, zwłaszcza w przypadku zamierzonego udzielenia maksymalnej 99% bonifikaty w cenie – mówi Tomasz Dworek, Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto i dodaje, że w ostatnich latach zdarzały się negatywne przypadki sprzedaży przez uczelnie działek przekazanych przez miasto za symboliczną złotówkę, m.in. przy Parku Wilsona.

W przypadku decyzji o zbyciu Starej Papierni i dworku, Rada już od kilku lat wnioskowała o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania w tym rejonie z odpowiednim zabezpieczeniem przestrzeni wspólnej dla mieszkańców oraz uniknięcia wielkiego zagęszczenia i kumulacji nowych obiektów tworzących konflikty społeczne. Ponadto staromiejscy radni wskazywali, że najlepsze byłoby zachowanie tych nieruchomości w zasobie miejskim i zlokalizowanie tam jednostek miejskich, które obecnie korzystają z najmowanych komercyjnych obiektów, płacąc za to co miesiąc dziesiątki tysięcy złotych. Skoro jednak władze nie uznały tych argumentów, to dla ratowania obiektów Rada Osiedla przystała na przekazanie ich artystom.

Radni zaznaczyli w uchwale, by w umowie pomiędzy stronami znalazły się również zapisy gwarantujące likwidację barier i ograniczeń dostępności do zmodernizowanych obiektów dla mieszkańców, poprzez otwarcie dziedzińca na wydarzenia kulturalne, a także stworzenie otwartej przestrzeni publicznej na dziedzińcu i ogrodzie „dworku” – mówi radny Jacek Maleszka, Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji.

Radni wnioskowali także o indywidualny wpis budynku Starej Papierni do rejestru zabytków oraz utrzymanie wpisu budynku Dworku przy ulicy Szyperskiej 9 w rejestrze.

W umowie Miasta z Uniwersytetem Artystycznym powinny znaleźć się także zobowiązania związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej, w tym: przeznaczenie części budynku, obejmującej ok. 10% – 15% powierzchni użytkowej, na potrzeby lokalnej społeczności (miejsce spotkań) poprzez użyczenie na rzecz Miasta pomieszczeń, z odpowiednim zapleczem sanitarnym w zmodernizowanym budynku Starej Papierni, jedynie za zwrotem kosztów eksploatacyjnych a także utworzenie ogólnodostępnych otwartych przestrzeni na terenie zbywanych nieruchomości – otwartego dziedzińca.

Rada wskazuje także na konieczny nakaz nie tylko zachowania zieleni ale jej zwiększenia i zagęszczenia, w tym nasadzenia nowych drzew, a także wprowadzenie zakazu udostępnienia publicznych przestrzeni otwartych na cele parkingowe.

Warto również zwrócić uwagę na ochronę istniejącej zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem terenu przed „dworkiem”. To prawdziwy azyl w betonowej przestrzeni tego fyrtla. Należy ją zatem w sposób szczególny zabezpieczyć i dążyć do zwiększenia jej ilości. Rozwiązania, które należy rozważyć na etapie projektowania to ogrody wertykalne czy zieleń na dachach. O ile będzie to możliwe pożądane są również nowe nasadzenia zieleni wysokiej – drzew – zaznacza radny Jacek Maleszka

Społeczność staromiejska po przeprowadzonych rozmowach i ustaleniach z władzami Poznania i Uniwersytetu Artystycznego ufa przekazanym zapewnieniom, że uczelni artystycznej uda się uratować i pięknie wyremontować wyjątkowe zabytkowe budynki Starej Papierni i starego dworku z XVIII wieku przy ulicy Szyperskiej. Liczymy również na dobre kompromisowe rozwiązana – przyjazne dla studentów, naukowców, artystów i lokalnej społeczności w trudnej i silnie zurbanizowanej przestrzeni staromiejskiej – podsumowuje Andrzej Rataj, radny miejski i Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

Share

Zobacz również