Sprawozdanie Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji za rok 2016

W 2016 roku w ramach Komisji odbyło się 8 posiedzeń, w ramach których omawiano wiele różnorodnych bieżących zagadnień i problemów. Do najważniejszych z nich należały:

1. Omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie organizacji ruchu na ul 27 grudnia,
2. Omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie kładki pieszo-rowerowej nad Wartą i Cybiną

3. Opiniowanie koncepcji remontu ulicy Ewangelickiej i Łaziennej
4. Wybór propozycji lokalizacji stacji rowerów miejskich na terenie osiedla
5. Propozycje lokalizacji elementów małej architektury w ramach zadań powierzonych przez Radę Osiedla ZDM

6. Wniosek o przekazanie informacji odnośnie stanów magazynowych w ZDM
7. Problem uszkodzeń i koniecznych napraw nawierzchni na ul. Wrocławskiej po remoncie – w ramach działań gwarancyjnych

8. Przygotowanie propozycji wykorzystania donic i ławek z ulicy Wrocławskiej w nowych lokalizacjach

9. Stanowisko w sprawie opraw oświetleniowych w nawierzchni ulicy Półwiejskiej
10. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w Rejonie Pasażu Apollo

11. Dyskusja w sprawie realizacji projektu budowy tramwaju na Naramowice w kontekście terenu osiedla
12. Spotkanie z architektami w sprawie nowej zabudowy w rejonie Wzgórza św. Wojciecha

13. Podjęcie problemu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Starego Miasta
14. Wypracowanie postulatu wnioskującego o poszerzenie katalogu mebli miejskich o toalety automatyczne na wzór miast europejskich
15. Dyskusja i wypracowanie propozycji na temat miejsc postojowych dla przedsiębiorców w obszarze SPP
16. Podwórko – ulica Wolnica i św. Wojciech wypracowanie stanowiska Komisji;
17. Ulica Rybaki – zapoznanie z pierwotną koncepcją przebudowy, omówienie możliwości, odpowiedź na pismo dyr. ZSB nr 1 w sprawie remontu fragmentu chodnika.
18. Stanowisko w sprawie nadanie nazwy Zauek Ślepego Antka
19. Wydanie opinii w sprawie remont chodnika ulica Wieniawskiego

20. Stanowisko w sprawie MPZP w rejonie ul.Paderewskiego i Szkolnej w Poznaniu
21. Omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Plac Wiosny Ludów oraz Wzgórze św. Wojciecha;
22. Rozbudowa dzielnicy Sądowej na terenie Osiedla Stare Miasto i problemu dojazdu i parkowania interesantów;
23. Omówienie problemów i wypracowanie stanowiska w sprawie działań planistycznych, urbanistycznych i drogowych na terenie Chwaliszewa
24. Zapoznanie się z prezentacja koncepcji rewitalizacji ulicy Działyńskich przedstawioną przez Inwestora;
25. Zapoznanie się z prezentacją inwestora dotyczącą planowanej inwestycji Centrum Akademickiego Polonez
26. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w Rejonie Placu Bernardyńskiego,
27. Omówienie propozycji zamknięcia ulicy Ślusarskiej
28. Remont ul. Składowej – omówienie możliwości działania
29. Dyskusja i wypracowanie stanowiska na temat możliwości remontu chodników na ul. Królowej Jadwigi.

30. Omówienie problemów związanych z przejściami dla pieszych przy ul. Łąkowej, Al. Marcinkowskiego,
31. Omówienie sprawy wywołania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zielonej-Strzeleckiej-Podgórnej
32. Omówienie zagadnień związanych z pilnymi remontami chodników.
33. Omówienie sprawy kontroli stanu torowiska przy pl Wolności
34. Omówienie możliwych działań związanych z kontrolą i egzekwowaniem zakazu postoju i parkowania w miejscach niedozwolonych, w tym w bramach.
35. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w „rejonie ul Szyperskiej”,
36. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w „rejonie pl.Wiosny Ludów – Wysoka”,

W ramach posiedzeń Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji odbyły się również spotkania z mieszkańcami oraz podmiotami działającymi na terenach nadrzecznych w ramach współpracy oraz konsultacji.

Stanowiska i projekty uchwał w roku 2016

Efektem posiedzeń Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji było wydanie 18 stanowisk w omawianych sprawach, które były podstawą dla działań Zarządu Osiedla, w tym opracowania projektów uchwał. W wyniku dyskusji i głosowań w ramach Komisji, Przewodniczący Komisji przygotował 6 projektów uchwał na sesję Rady Osiedla. Stanowiska i projekty uchwał dotyczyły m.in.
1. Realizacji kładki pieszo-rowerowej i wniosku o ogłoszenie międzynarodowego konkursu architektonicznego w tej sprawie,
2. Stanowiska w sprawach wywołania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
3. Opiniowania projektów związanych z inwestycjami realizowanymi przez Zarząd Dróg Miejskich
4. Stanowiska w sprawach związanych z parkowaniem na terenie Starego Miasta

Spotkania i dyskusje

W ramach działań Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji zorganizowała spotkanie w sprawie rewitalizacji pasa zieleni na Alejach Marcinkowskiego, w którym wzięli udział m.in. mieszkańcy ulicy i osiedla, przedstawiciele Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Sądu Rejonowego, Sądu Okręgowego, Policji, Prokuratury, Miejski Konserwator Zabytków, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni Miejskiej.

Członkowie Komisji wzięli udział w licznych spotkaniach w Zarządzie Dróg Miejskich i Zarządzie Zieleni miejskiej, w związku z realizacją inwestycji na terenie osiedla, w tym m.in. w sprawie realizacji kolejnych etapów Strefy Tempo 30, remontu ulicy Rybaki, realizacji projektu placu zabaw w Starym Korycie Warty – Wartofrajda.

Członkowie Komisji brali udział w odbiorach zakończonych inwestycji, w tym budowy parku w Starym Korycie Warty.

(-) Jacek Maleszka Przewodniczący Komisji

Share

Zobacz również