Plany priorytetowe staromiejskich policjantów

Komisariat Policji Poznań Stare Miasto wspólnie z Radą Osiedla Stare Miasto zaprasza mieszkańców Starego Miasta do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących bezpieczeństwa.

Spotkanie odbędzie się w środę 11 stycznia 2023r. godz. 17:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim.

Radni regularnie spotykają się z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej. Niestety nie zawsze zgłaszane postulaty i prośby o interwencję są szybko realizowane. W sierpniu 2022 r RO Stare Miasto przyjęła uchwałę, w której radni zastawiają się nad sensownością organizacji tego typu spotkań, których efektywność jest dyskusyjna i proponuje stworzenie szerszej formuły pozwalającej na skuteczne – realne rozwiązywanie problemów. Taką płaszczyzną dyskusji może być spotkanie z dzielnicowymi na które Rada Osiedla zaprasza mieszkańców i wszystkich zainteresowanych porządkiem i bezpieczeństwem w centrum Poznania.

Poniżej przedstawiamy plany priorytetowe poszczególnych dzielnicowych w zakresie problemów w danym fyrtlu w okresie 16 lipca 2022 – 15 stycznia 2023.

[Rejon1] Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym Poznań, Skwer Romana Wilhelmiego oraz zbieg ulic: Rynkowej, Masztalarskiej i Kramarskiej wraz z terenem przyległym do pomnika Klemensa Janickiego – spożywanie alkoholu we wszystkie dni tygodnia z nasileniem w okresie weekendów w godzinach od 18:00-0:00.

W miejscu tym obowiązuje zakaz spożywania alkoholu a niewielka odległość od Starego Rynku oraz bliskość sklepów z alkoholem a także sam charakter miejsca, w postaci ławek i obszarów zielonych sprzyja występowaniu tego typu procederu. Skutkiem występowania tego zjawiska jest pogarszający się obraz Starego Miasta, negatywnie wpływający na społeczność lokalną oraz odwiedzających gości. Społeczność lokalna oczekuje iż teren wskazany będzie objęty szczególnym nadzorem w okresie wiosennym i letnim, w czasie, gdy następuje intensyfikacja zachowań negatywnych.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie procederu w 50% występowania wykroczeń o charakterze porządkowym. Poprawa wizerunku Skweru Romana Wilhelmiego oraz Poznania w oczach turystów spacerujących okolicami Starego Rynku.

Dzielnicowy: sierż. szt. Jarosław Woszczalski, tel. 786 936 040

[Rejon 2] Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym ulica Paderewskiego – rejon przyległy do lokalu „Pod Filarem”– spożywanie alkoholu na ulicy poza granicami lokalu, co w konsekwencji powoduje zakłócanie ładu i porządku publicznego, w każdy dzień tygodnia w godz. 22.00 – 06.00.

Przyczyną jest bliskość lokali, w których sprzedawany jest alkohol, a także brak ruchu pojazdów na ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Sierocej do ul. Stary Rynek. Skutkiem tego procederu jest pogorszenie wizerunku miasta oraz zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa obywateli. Oczekiwaniami mieszkańców są: poprawa bezpieczeństwa w rejonie ulicy Paderewskiego, a także ograniczenie do minimum w/w procederu.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie ww. procederu o 50% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców pobliskich kamienic – poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń.

Dzielnicowy: sierż. szt. Robert Pieczko, tel. 786 936 082

[Rejon 3] Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym ul. Mostowa, przystanek tramwajowy „Most Św. Rocha”.

Dochodzi tu do popełniania wykroczeń polegających na naruszaniu przepisów poprzez zanieczyszczanie i zaśmiecanie. Występowanie procederu od poniedziałku do niedzieli w godz. 09.00-20.00. Powodem naruszeń porządku publicznego jest ustronność miejsca oraz zlokalizowane w pobliżu Tereny Zielone nad rzeką Wartą. Skutkiem powyższego procederu jest, zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz zaniżenie walorów estetycznych i kulturowych wskazanego rejonu.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie procederu o 75% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ulic przyległych oraz osób poruszających się ulicą Mostową oraz komunikacja publiczną .

Dzielnicowy: mł. asp. Wojciech Augustyniak, tel. 786 936 046

zdjęcie: facebook

[Rejon 4] Ulica Strzelecka 2/6 ( przy Urzędzie Skarbowym ) a ul. Półwiejska – żebractwo przez osoby z tzw. „marginesu społecznego”, które przesiadują na ławkach przy Urzędzie Skarbowym w każdy dzień tygodnia w godz. 14.00 – 22.00.

Przyczyną jest usytuowanie ławek w pobliżu jednego z głównych ciągów komunikacyjnych, gdzie przemieszcza się wiele osób, które są notorycznie zaczepiane przez przesiadujących na ławkach i proszeni o pieniądze na alkohol. Skutkiem tego procederu jest spożywanie alkoholu przez osoby żebrzące, a w konsekwencji pogorszenie wizerunku miasta oraz zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Zakładany cel do osiągnięcia. Zmniejszenie ww. procederu o 50% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców pobliskich kamienic, a także przechodniów – poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń.

Dzielnicowy: sierż. szt. Robert Pieczko, tel. 786 936 041

[Rejon 5] ul. Marii Magdaleny na odcinku od ul. Garbary (Szpital Onkologiczny) do ul. H. Cegielskiego – żebranie przez osoby bezdomne w postaci bezprawnego pobierania opłat za udostępnienie miejsc parkingowych na w/w ulicy. Uzyskane pieniądze osoby te przeznaczają głównie na alkohol.

Kierowcy / pacjenci przyjeżdżający do Szpitala Onkologicznego często nie mając gdzie zaparkować i przekazują drobne pieniądze za tzw. wskazanie miejsca parkingowego czy też za pilnowanie samochodu w obawie by nie doszło do uszkodzenia ich pojazdów. Społeczeństwo, mieszkańcy w/w ulicy oraz osoby dojeżdżający do Szpitala nie chcą być zaczepiani przez w/w osoby.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie procederu o 50% w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Marii Magdaleny jak i swobodne poruszanie się po chodnikach w/w ulicy.

Dzielnicowy: sierż. szt. Paweł Wojciechowski, tel. 786 936 044

[Rejon 6] Ul. Półwiejska 28 – ogródek przy lokalu Stonewall – działalność poza obowiązującymi godzinami.

Pozwolenie na działalność ogródków zgodnie z zarządzeniem nr 158/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2022r. określa godziny: poniedziałek – czwartek oraz niedzielę 6.00-24.00 (+0,30 min na posprzątanie ogródka) oraz piątek – sobota 6.00 – 2.00 (+0,30 min na posprzątanie ogródka). Zakłócanie porządku i ciszy nocnej powoduje że obszar ul. Półwiejskiej staje się nieprzyjazny nie tylko dla mieszkańców ale także dla turystów zainteresowanych nocnym zwiedzaniem miasta.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie procederu w 50% poprzez kontrolowanie godzin urzędowania ogródków gastronomicznych przy lokalach handlowych oraz wyciąganie konsekwencji wobec właścicieli lokali w przypadkach niestosowania się do w/w zarządzenia.

Dzielnicowy: sierż. szt. Łukasz Polus, tel. 786 936 043

[Rejon 7] Ul. Wysoka – ogródki gastronomiczne – działalność poza obowiązującymi godzinami.

Pozwolenie na działalność ogródków zgodnie z zarządzeniem nr 158/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2022r. określa godziny: poniedziałek – czwartek oraz niedzielę 6.00-24.00 (+0,30 min na posprzątanie ogródka) oraz piątek – sobota 6.00 – 2.00 (+0,30 min na posprzątanie ogródka).

Na ul Wysokiej oprócz lokali gastronomicznych znajdują się także lokale mieszkalne ich lokatorzy oczekują ciszy i spokoju w godzinach nocnych. Zakłócanie porządku i ciszy nocnej powoduje że obszar ul. Wysokiej staje się nieprzyjazny nie tylko dla mieszkańców ale także dla turystów zainteresowanych nocnym zwiedzaniem miasta.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie procederu w 50% poprzez kontrolowanie godzin urzędowania ogródków gastronomicznych przy lokalach handlowych oraz wyciąganie konsekwencji wobec właścicieli lokali w przypadkach niestosowania się do w/w zarządzenia.

Dzielnicowy: asp. Adam Jarosz, tel. 786 936 047

[Rejon 8] Ul. Taczaka 3,4 – spożywanie alkoholu przez osoby, które przesiadują na ławkach w podwórzu posesji nr 3 i 4. Zagrożenie występuje od poniedziałku do niedzieli w godz. 14.00-22.00.

Spowodowane jest faktem, iż przedmiotowe ławki usytuowane są w ustronnym miejscu w rejonie przyległym do ulic Taczaka, Ratajczaka, Powstańców Wlkp, a także mieszczących się na wymienionych ulicach sklepów monopolowych. Skutkiem powyższego osoby spożywające alkohol, żebrzą o pieniądze od mieszkańców, przechodniów, co w konsekwencji prowadzi do spadku poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz przechodniów. Mieszkańcy oraz osoby przebywające w wymienionym miejscu oczekują spędzać czas, przemieszczać się bez oglądania nietrzeźwych osób które ich zaczepiają.

Zakładany cel do osiągnięcia: ograniczenie procederu o 50% poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń dostępnymi środkami prawnymi.

Dzielnicowy: asp. Adam Jarosz tel. 786 936 042

[Rejon nr 9] Brama oraz podwórze przy ul. Św. Marcin 28 (okolice Kociaka / Kina Muza) – spożywanie alkoholu przez osoby grupujące się w bramie oraz podwórzu kamienicy.

Zjawisko występuje we wszystkie dni tygodnia w godzinach 16 – 22. Skutkiem powyższego jest załatwianie potrzeb fizjologicznych oraz zaśmiecanie przez osoby grupujące się, zaczepianie przechodniów. w godzinach 16 – 22. Wpływ na powyższy proceder mają znajdujące się w pobliżu sklepy, które w swym asortymencie posiadają alkohol. Społeczeństwo sąsiedzkie oczekuje bezpiecznej i przyjaznej okolicy swojego miejsca zamieszkania.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie procederu o 50% w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców kamienicy przy ul. Św. Marcin 28 oraz zapobieżenie spożywania alkoholu zaśmiecania oraz oddawania potrzeb
fizjologicznych.

Dzielnicowy: mł. asp. Bartosz Grabowski, tel. 786 936 048

[Rejon nr 10] Pl. Cyryla Ratajskiego – ławki zlokalizowane wzdłuż alei spacerowych oraz przy przystankach MPK – spożywanie napojów alkoholowych, nieobyczajne wybryki.

Zagrożenie występuje od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę ze wskazaniem godzin popołudniowo-wieczornych (19:00- 22:00). Osoby bezdomne wykorzystują usytuowanie dużej liczby ławek, bliskość sklepów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, czy przepływ dużej liczby osób, w tym pasażerów komunikacji miejskiej.

Istnieje ścisły związek przedmiotowej problematyki z takimi zagrożeniami jak: zaśmiecanie, żebractwo oraz obniżenie poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców i osób podróżujących środkami MPK.
Zakładany cel do osiągnięcia.

Cel: wyeliminowanie procederu spożywania napojów alkoholowych i towarzyszących mu innych wykroczeń o około 50% w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa osób podróżujących środkami MPK oraz osób przechodzących przez pl. Cyryla Ratajskiego.

Dzielnicowy: sierż. szt. Szymon Czetowicz, tel. 786 936 049

[Rejon nr 11] Ul. Nowowiejskiego 23 spożywanie alkoholu przed kamienicą, awantury oraz sprzedaż środków odurzających w dniach od poniedziałku do niedzieli w godz. 06:00-23:00.

W/w zjawisko jest spowodowane nadużywaniem alkoholu przez osoby, co prowadzi do naruszania art. 43 UWTiPA. W wyniku czego dochodzi także do niszczenia mienia. Skutkiem tego zagrożenia jest zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców oraz zniszczone mienie.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie procederu w 50%. na ul. Nowowiejskiego 23 poprzez represjonowanie sprawców przestępstw i wykroczeń dostępnymi środkami prawnymi.

Dzielnicowy: mł. asp. Daniel Luhm, tel. 786 936 045

[Rejon 12] Lokal „Święty Spokój” przy ul. Św. Wojciech 21 – zakłócanie spokoju nocnego mieszkańców pobliskich budynków poprzez spożywanie alkoholu przez osoby grupujące się na ulicy Św. Wojciech 21. Zjawisko
występuje od środy do niedzieli w godzinach 22 – 05. Skutkiem powyższego jest załatwianie potrzeb fizjologicznych oraz zaśmiecanie przez osoby wychodzące z lokalu. Wpływ na powyższy proceder ma lokal „Święty Spokój” gdzie podawany jest alkohol. Społeczeństwo sąsiedzkie oczekuje dogodnych warunków do wypoczynku w swoim miejscu zamieszkania.

Zakładany cel do osiągnięcia: zmniejszenie procederu o 70% w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców kamienicy przy ul. Św. Wojciech 21 oraz zapobieżenie spożywania alkoholu zaśmiecania oraz oddawania potrzeb fizjologicznych.

Dzielnicowy: mł. asp. Bartosz Grabowski, tel. 786 936 051

fot. Wielkopolska Policja

Share

Zobacz również