Solna 6 – komunikacja, zieleń i bezpieczeństwo – notatka

Notatka po spotkaniu dotyczącym oddziaływania i komunikacji inwestycji Solna 6, 17 lutego 2022. Organizator RO Stare Miasto

Przedstawiono nową organizację ruchu – dojazdu do inwestycji. Inaczej niż w pierwotnych założeniach fragment przy Ogrodzie Jordanowskim nie będzie wykorzystywany w komunikacji budynków, co ma znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci.

Dyrektor Olejniczak z Zarządu Dróg Miejskich poinformował, że deweloper wybuduje układ drogowy wraz z infrastrukturą oświetleniową na koszt własny, co będzie służyło przede wszystkim inwestorowi.

Spółka OKRE jest natomiast zainteresowana rewaloryzacją skweru od ulicy Solnej, znajdującym się przed inwestycją. Teraz zgodnie z zapisami nowego mpzp przekazany zostanie przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami do Zarządu Zieleni Miejskiej.

Uczestnicy spotkania otrzymali informacje o liczbie wyciętych drzew i kompensacji przedstawione przez dyr. Żmudę z WKiOŚ. Poproszono o przesłanie szczegółowego wykazu.

WGN tymczasem zwrócił się do RO Stare Miasto z wnioskiem o zaopiniowanie dzierżawy części zadrzewionego skweru na zaplecze budowy. Poniżej treść uchwały i propozycja radnych.

Spotkanie było ważne dla osób zarządzających Ogrodem Jordanowskim, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 i administratora przestrzeni w zakresie oddziaływania inwestycji.

Przedstawicielka spółki OKRE mówiła o zagospodarowaniu zielenią działki inwestycji i pozostawieniu zabytkowego muru, zaznaczając, że przestrzeń będzie otwarta dla wszystkich.

Trwają prace rewitalizacyjne w Ogrodzie Jordanowskim, prowadzone są kolejne etapy projektu pracowni Ugo Architecture, sytuacja na rynku usług budowlanych nie pozwala na dokończenie prac, dlatego RO zaproponowała współdziałanie przy inwestycji Szkoły i dewelopera, np., w zakresie budowy przyłączy CO, co znacząco pozwoli optymalizować koszty.

Wszystkich cieszą nowi mieszkańcy, z nadzieją, że nowi lokatorzy inwestycji Solna 6 i ich dzieci będą mogli także korzystać z atrakcji rewaloryzowanego placu zabaw.

Przedstawicielka inwestora i dyrekcja Szkoły będą kontynuowali rozmowy z zakresie współpracy zarówno wsparcia Ogrodu jak i dzierżawy części przestrzeni na zaplecze techniczne inwestycji.

Zwrócono uwagę na naruszane przepisów ruchu drogowego przez ciężkie pojazdy obsługujące budowę, parkujące m.in. w zatoce autobusowej.

Dyrektor Olejniczak poinformował o dalszych pracach drogowych związanych z budową drogi rowerowej od Śródki w kierunku Alei Niepodległości. Zarząd Osiedla Stare Miasto wyśle pismo z prośbą o uszczegółowienie inwestycji.

Uczestnicy:

Krzysztof Olejniczak, Radosław Ciesielski [ZDM]
Magdalena Żmuda [Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska]
Marek Drozdowski [WGN]
Anna Mrówczyńska, Dariusz Cichoń [Szkoła Podstawowa nr 13, Ogród Jordanowski]
Małgorzata Deiksler, Aleksander Dudek [OKRE]
Jacek Maleszka [ROSM/MKZ]
Tomasz Dworek [RO Stare Miasto]

Więcej o problemach:

UCHWAŁA NR XXXI/ /III/2022 RADY OSIEDLA STARE MIASTO z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania wynajmu nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Solnej 6.

Wizualizacja przedstawiona przez spółkę OKRE, przygotowana przez Jems Architekci pokazuje dwa budynki dobrze wkomponowane w przestrzeń, usytuowane tak, by nie trzeba było wycinać istniejących starych drzew. Podziemny parking również nie będzie naruszał drzewostanu. To podkreślali przedstawiciele dewelopera.

Jednak wycinka drzew i to znaczna, na potrzeby komunikacji inwestycji została zrealizowana na gruncie publicznym, ale także niezgodnie z pierwotnymi deklaracjami. Zdrowie drzewa wycięte zostały na działce ogrodu klasztornego kupionej od zakonu przez dewelopera.

Należy tu zaznaczyć, że negatywną opinię co do uchwalonego przez Radę Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydała Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, w której możemy przeczytać: Projekt planu jest wyłącznie zapisem wytycznych dewelopera, planującego realizację osiedla na terenie MW/U, nie wykorzystuje potencjału sąsiadujących terenów, a nawet wprowadza w stosunku do nich niekorzystne ustalenia. Zapisy planu dotyczące terenu MW/U (linie zabudowy) nie tworzą podstaw dla kształtowania terenów zieleni oraz przestrzeni wspólnej pomiędzy budynkami.

MKUA zwraca także uwagę na rozwiązanie komunikacji. Obsługująca osiedle droga prowadzi do znacznego zmniejszenia powierzchni terenów zieleni i budzi wątpliwości co do dalszego funkcjonowania istniejącego tam skweru. Przyjęte parametry techniczne drogi wewnętrznej KDW umożliwiają (prowokują) nielegalne parkowanie w tej strefie.

Dlatego w odniesieniu do tożsamego stanowiska Rady podjętego w uchwale dotyczącej konsultacji mpzp Rada Osiedla Stare Miasto negatywnie opiniuje dzierżawę terenu na potrzeby zaplecza budowy na terenie zielonym, co może mieć wpływ na stan roślin. Rada wskazuje na możliwość usytuowania zaplecza budowy w części ogrodu jordanowskiego, który wymaga działań rewitalizacyjnych.

Radni liczą na wsparcie dewelopera w finansowaniu kończącej się inwestycji w Ogrodzie Jordanowskim, który będzie służył także mieszkańcom nowych budynków. Rada Osiedla Stare Miasto zaprasza przedstawicieli dewelopera i urzędników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na spotkanie i dyskusje o możliwym współdziałaniu dla pożytku publicznego.

W związku z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znak: GN-III.6845.808.2021
z 17 stycznia 2021 r. oraz w świetle § 9 ust. 1 pkt 9, stanowiącego, ze Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wiceprzewodniczący RO Stare Miasto Tomasz Dworek

Share

Zobacz również