Seniorzy do piór!

„Moje piękne chwile – piękny jest świat” – to motyw tegorocznego konkursu poetyckiego, który od wieku już lat organizowany jest przez Klub Seniora działający przy Szkole Podstawowej nr 82 przy ulicy Krakowskiej. Współorganizatorem wydarzenia adresowanego do wszystkich poznaniaków jest Rada Osiedla Stare Miasto.

Literatura, czytanie książek, w tym poezji to ważna rzecz dla zachowania dobrej kondycji. A tworzenie własnych wierszy jest dla naszych seniorów z jednej strony wyzwaniem, ale przede wszystkim przyjemnością, którą dzielą się z mieszkańcami – mówi radna Alicja Wilak, wiceprzewodnicząca Rady Osiedla

 

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu:

Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu poetyckiego dla Seniorów jest autorski Klub Seniora 82, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 82 i Rada Osiedla Stare Miasto Poznań
2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do poznańskich Seniorów ze Starego Miasta i Seniorów z innych dzielnic Poznania
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów
6.Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.
7.Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych publikacjach, w mediach. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

Przepisy dotyczące prac:
1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 wiersze, napisane dowolną techniką.
2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
3. Dwa utwory w dwóch egzemplarzach każdy, należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4.
4. Wszystkie utwory muszą być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim /nie znakiem graficznym/. Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
5. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem i danymi identyfikującymi autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy. Dane te będą dostępne tylko dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców.

Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora I poznańskiego konkursu poetyckiego dla Seniorów w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie wierszy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich wierszy w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator.

6.Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
7.Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób trzecich.
9.Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście, nadsyłać listem poleconym na adres siedziby organizatora: Klub Seniora 82 ul. Krakowska 10 61-889 Poznań

Terminarz:
Konkurs trwa od 15 czerwca do 17 września 2017
1. Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
2. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy. Jury decyduje o:
– zakwalifikowaniu prac do konkursu,
– umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,
– przyznaniu nagród i wyróżnień.
3. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 30 września 2017 roku r.
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
5. Wyniki konkursu zostaną podane do 8 października 2017 roku na stronach Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
6. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 16 październiku 2017r. O terminie ogłoszenia wyników wszyscy laureaci zostaną powiadomieni osobiście. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury i organizator konkursu

„Moje piękne chwile- piękny jest świat” – pod honorowym patronatem Rady Osiedla Stare Miasto i Centrum Inicjatyw Senioralnych

Share

Zobacz również