Podsumowanie prac Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

Działania Komisji w maju i czerwcu dotyczyły: nowej organizacji ruchu na ulicach Libelta, Działyńskich, Krakowskiej, Łąkowej i Kwiatowej oraz pl. Cyryla Ratajskiego, wypracowania stanowiska w sprawie zbycia przez Miasto nieruchomości przy ul. Szyperskiej tj. Starej Papierni i tzw. dworku na rzecz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz rewaloryzacji fragmentu Al. Marcinkowskiego od ul. 23 lutego do ul. Solnej.

Projekt organizacji ruchu ul. Krakowska, ul. Łąkowa i ul. Kwiatowa

W wyniku dyskusji nad otrzymanym przez Radę Osiedla projektem zmiany organizacji ruchu na wymienionych ulicach ustalono następujące uwagi, które w opinii Komisji należy wnieść do projektu:

Zmiana sposobu parkowania na jezdni ul. Kwiatowej poprzez wprowadzenie parkowania skośnego wzdłuż północnej pierzei, z jednoczesnym przeniesieniem parkowania na jezdnię. W przypadku konieczności Komisja uznała, że ruch jednokierunkowy na tym odcinku jest możliwy do zaakceptowania, zwłaszcza, że obecnie takie rozwiązanie obowiązuje na ulicy. Uzgodniono jednak, że bardziej optymalny były kierunek odwrotny do obecnie obowiązującego.

Radny Wiesław Werner zwrócił uwagę, że proponowane rozwiązania wprowadzone przy ul. Krakowskiej, w pobliżu szkoły powodują likwidację ponad 10 miejsc postojowych. Koniecznym jest zatem ponowne rozważenie tych propozycji przez projektanta dla maksymalnego ograniczenia likwidacji miejsc. Obecni na posiedzeniu uznali, że zzachowanie miejsc w pobliżu szkoły wzdłuż płotu kościoła Bożego Ciała jest możliwie przy pomniejszeniu projektowanej zatoki. Należy również zawnioskować o ponowne rozważenie likwidacji miejsc postojowych tuż za skrzyżowaniem z ul. Karmelicką.

Komisja zwróciła uwagę na lokalizację montowanych słupów z oznakowaniem pionowym, które stawiane są w pasie przeznaczonym na parkowanie, przy czym możliwe jest wykonanie specjalnych słupów montowanych na granicy pasa, co zostało wykonane w przypadku jednego znaku na ul. Krakowskiej. Zdaniem Komisji takie rozwiązanie dla wszystkich znaków jest pożądane, ponieważ zwiększa elastyczność w wykorzystaniu miejsc postojowych, a jednocześnie nie powoduje utrudnień w poruszaniu się pieszych.

Łąkowa

Komisja zwróciła uwagę, że projekt przewiduje wprowadzenie miejsca do zawracania na „ślepym” odcinku ul. Łąkowej co doprowadzi do likwidacji dużej ilości miejsc postojowych, które są szczególnie ważne dla mieszkańców kamienic przy ul. Królowej Jadwigi oraz tym fragmencie Łąkowej. Członkowie Komisji zgodzili się, że wycofywanie się pojazdów i w taki sposób włączanie się ich do ruchu na ul. Krakowskiej powoduje niebezpieczeństwo, ale utrata tak dużej ilości miejsc jest niedopuszczalna.

Najprostszą możliwością jest wyłączenie z projektu tego fragmentu lub alternatywnie zmniejszenie zatoki. Członkowie Komisji uznali jednak, że możliwe było by „przebicie” ruchu jednokierunkowego do ul. Królowej Jadwigi co przyniosło by pozytywne skutki w postaci ograniczenia utraty miejsc parkingowych, usprawnienia ruchu, a także ograniczenia prędkości pojazdów na ul. Krakowskiej. Przewodniczący wskazał, że przygotuje taką propozycję rozwiązania jako swój Projet uchwały na najbliższą sesję.

Karmelicka

Na posiedzeniu uznano również, że należy przekazać niezadowolenie Komisji i Rady Osiedla w związku z brakiem konsultacji nad zmianą organizacji ruchu na ul. Karmelickiej i należy to wykazać jako niezależną uwagę do opinii Rady.

Stanowisko wypracowane na Komisji stanowić ma uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie opinii dla zmiany organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu na ul. Libelta, ul. Działyńskich oraz pl. Cyryla Ratajskiego

Komisja uznała, że wnosiła już uwagi i opinie do projektu organizacji ruchu na ul. Libelta i Działyńskich i nie będzie wnosić kolejnych. W sprawie pl. Cyryla uzasadnienie dołączone do projektu, które wskazuje na konieczność zmiany dla zachowania miejsc postojowych jest wystarczające dla pozytywnego stanowiska Komisji mimo pewnej obawy dot. ewentualnych drobnych kolizji, które mogą mieć miejsce po ich wprowadzeniu.

Przewodniczący Komisji przekazał również wniosek nieobecnej na posiedzeniu Radnej Alicji Wilak o poszerzenie zakresu opracowania zmian organizacji ruchu o ul. 3 Maja i likwidację postoju taksówek w tym miejscu. Uznano jednomyślnie, że propozycja ta powinna znaleźć się również w stanowisku Komisji w sprawie uwag do projektu organizacji ruchu.

Stanowisko wypracowane na Komisji stanowić ma uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie opinii dla zmiany organizacji ruchu

Wypracowanie stanowiska w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Szyperskiej – Stara Papiernia i tzw. „dworek”.

Przewodniczący Komisji zrelacjonował Radnym spotkanie, które odbyło się 2 dni wcześniej u Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu., który opowiedział o założeniach uczelni wobec nieruchomości przy ul. Szyperskiej oraz zagwarantowanych już środkach unijnych na realizację.

Komisja uznała jednomyślnie, że idea przekazania budynku na rzecz uczelni artystycznej jest słuszna i z pewnością przyczyni się do rewitalizacji tej przestrzeni. Jednakże zasadą Rady Osiedla było wydawanie negatywnej opinii w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym uzgodniono, że należy wnioskować o wywołanie i uchwalenie planu miejscowego dla tego terenu. Ponadto należy wnieść uwagi, że konieczne jest zabezpieczenie interesu Miasta, ze względu na udzielaną bonifikatę przy zbyciu nieruchomości i konieczność zwrotu bonifikaty w przypadku sprzedaży lub komercjalizacji nieruchomości. Należy również cel i przeznaczenie nieruchomości. Za również ważne uznali obecni na posiedzeniu, by teren stał się otwartą przestrzenią publiczną z otwartym dziedzińcem oraz przeznaczeniem części budynku na potrzeby lokalnej społeczności.

Zaproponowano by Miasto uzyskało 10 lub 15% powierzchni użytkowej budynku Starej Papierni na potrzeby lokalnej społeczności, która mogła by być przeznaczona na miejsce spotkań lub inne aktywności. Stanowisko wypracowane na Komisji stanowić ma uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie opinii dla zmiany organizacji ruch.

W posiedzeniu udział wzięli radni: Tomasz Dworek, Lidia Koralewska, Jacek Maleszka – przewodniczący, Wiesław Werner

Share