Nowy plan zagospodarowania dla Wzgórza Św. Wojciecha – konsultacje

Miejska Pracownia Urbanistyczna zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Solna – Działowa”.

konsultacje_obszar_zawiadamiania_w-rejonie-ulic-solna-dzialowaPrzedmiotowy teren położony jest w centralnej części miasta i stanowi obszar około 3,80 ha. Znajduje się on pomiędzy ulicami: Działową, Solną oraz budynkami: Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego, a także Cmentarzem Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu. Na terenie objętym analizą zlokalizowane są: kościół św. Józefa i klasztor Ojców Karmelitów Bosych, Ogród Jordanowski nr 1, obiekty Uniwersytetu Artystycznego oraz tereny zaniedbanej zieleni z podziemną stacją redukcyjną gazu.

Obszar objęty jest granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Poznania Centrum 1 – fragment” w Poznaniu (uchwała Nr LXXXIX/1000/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 7 marca 2006 roku; Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11 maja 2006 r. Nr 69, poz. 1727).

Do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla omawianego terenu przystąpiono na wniosek Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych (właściciela działek nr: 11/13, 11/15, 11/16, 11/23, 12/19 i 12/21, ark. 08, obręb Poznań) w sprawie zmiany zapisów obowiązującego planu.

Intencją wnioskodawcy jest wprowadzenie zmian, które dotyczą przeznaczenia terenów pod funkcję usługową oraz mieszkaniową wielorodzinną wraz z niezbędną infrastrukturą.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Solna – Działowa” w Poznaniu umożliw zaktualizowanie zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Poznania Centrum 1 – fragment” w Poznaniu, sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm..

Temat zagospodarowania tej przestrzeni był także przedmiotem dyskusji podczas XIII posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 19 kwietnia 2016 roku [punkt 20 protokołu – pobierz PDF]

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku o godzinie 17:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania (I piętro) przy Placu Kolegiackim.

Granice Plany Solna Działowa

Share

Zobacz również

1 odpowiedź