Jakie Stare Miasto, jaki Poznań w przyszłości?

Rada Osiedla Stare Miasto podczas sierpniowej sesji przyjęła uchwałę – wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Poznania. Uchwałę przygotował radny Jacek Maleszka, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji.

Zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania może mieć ogromny wpływ na wizję tego jakim miejscem do życia może być nasze Miasto. Podjęcie działań zmierzających do modyfikacji obowiązującego Studium jest z całą pewnością dobrą decyzją, ponieważ pozwoli na zaktualizowanie obowiązujących założeń.

W związku z rozpoczęciem tej procedury Rada Osiedla Stare Miasto przekazuje swoje wnioski, opinie i uwagi, dotyczące swoim zakresem przede wszystkim obszaru osiedla i ewentualnych jego połączeń z sąsiednimi dzielnicami. Jednakże wydaje się, że niektóre propozycję mają charakter bardziej uniwersalny, a inne mogą mieć wpływ na cały Poznań:

 1. Wprowadzenie zapisów kładących szczególny nacisk na zachowanie i ochronę terenów zieleni i wzmocnienie wyjątkowego systemu klinowo-pierścieniowego zieleni, poprzez ochronę istniejącego i przeznaczenie terenów na jego uzupełnienie.
 2. Wprowadzenie w studium obowiązku realizacji rozwiązań proekologicznych przy okazji nowych inwestycji jak dachy zielone, ogrody wertykalne dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową.
 3. Zabezpieczenie powierzchni zabudowy przeznaczonej dla funkcji mieszkalnej na obszarze Starego Miasta, jednakże z dopuszczeniem realizacji obiektów usługowych, handlowych i biurowych. Konieczne bowiem wydaje się realizowanie zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym, która spowoduje, że mieszkaniec będzie w stanie zrealizować wszystkie swoje potrzeby (praca, wypoczynek, zdrowie, zakupy, gastronomia i inne) w pobliżu miejsca zamieszkania.
 4. Stworzenie alei zieleni wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi, stanowiącej fragment Ringu Stűbbena, jednak ze względu na wycięcie drzew w pasie środkowym zatraciła swój charakter. Ulica ta stanowi część I ramy komunikacyjnej i taki charakter powinien pozostać, jednakże przy jednoczesnej zmianie jej charakteru.
 5. Likwidacja założeń realizacji drogi klasy zbiorczej kdZ 1.7 oraz kdZ 1.6 wzdłuż zachodniego brzegu Warty i zamiana tych terenów na przestrzenie ciągów pieszo-rowerowych z zielenią. Poszerzenie zakresu terenów ZP w miejscu przebiegu tej trasy. Jednoczesna likwidacja możliwości realizacji mostu samochodowego w miejscu kładki Berdychowskiej.
 6. Dalsze zwrócenie Miasta ku rzece i wprowadzenie zapisów przeznaczających tereny wokół niej na obszary zieleni, rekreacji i usług. Dopuszczenie realizacji obiektów kubaturowych w otoczeniu rzeki, które zwiększą jej atrakcyjność. Rozwój mariny na cyplu i wzdłuż ulicy Szyperskiej.
 7. Umożliwienie realizacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Warty na odcinku od ul. Estkowskiego, w kierunku do ulicy Szelągowskiej.
 8. Zmiana założeń dla ul. Kościuszki i Krakowskiej, by przestały stanowić drogi klasy zbiorczej, a zostały przeznaczone dla ruchu lokalnego. Rozważenie zmiany charakteru całych Alei Niepodległości poprzez ograniczenie na nich ruchu samochodowego i przeniesienie go dalej na ul. Roosevelta, dopuszczając wzdłuż ulicy parkowania i nadając priorytet komunikacji publicznej i rowerowej.
 9. Zmiana charakteru ul. Solnej, Wolnicy, Małe Garbary, Estkowskiego poprzez ograniczanie na nich ruchu samochodowego i konieczność uzupełnienia o zieleń wysoką, z ewentualnym dopuszczeniem nowych kwartałów domykających istniejącą zabudowę na odcinku od pl.Wielkopolskiego do ul. Chwaliszewo
 10. Wprowadzenie do studium rowerowego układu komunikacyjnego o charakterze ogólnomiejskim oraz zwiększenie nacisku na rozwój komunikacji publicznej dla poprawy jej funkcjonalności i wygody użytkowania.
 11. Zachowanie zapisów dotyczących I ramy komunikacyjnej, uzupełnionej o dodatkowe połączenie o charakterze lokalnym (np. kładki pieszo-rowerowej) łączącej tereny EC Garbary z węzłem przesiadkowym Poznań Garbary. Tworzenie kolejnych zintegrowanych węzłów przesiadkowych, łączących wszystkie możliwe formy komunikacji, zwiększających łatwość przesiadania się.
 12. Zabezpieczenie przestrzeni dla poszerzenia magistrali kolejowej by kontynuować rozwój idei kolei aglomeracyjnej
 13. Zabezpieczenie przestrzeni dla węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Poznań Garbary ze zjazdem z I ramy komunikacyjnej, trasami rowerowymi, pieszymi, przystankiem tramwajowym, przystankami autobusowymi.
 14. Zmiana charakteru ulicy Garbary poprzez dążenie do maksymalnego ograniczania ruchu samochodowego do stworzenia ulicy zbliżonej swym charakterem do modernizowanej ul. Święty Marcin.
 15. Maksymalne ograniczenie ruchu samochodowego na ulicy Święty Marcin, likwidacja założeń drogi zbiorczej kdZ 1.4 na odcinku od Al. Niepodległości ku wschodowi.
 16. Wprowadzenie rozwiązań umożlwiających lub przeznaczających konkretne przestrzenie dla realizacji wielopoziomowych parkingów jako zabudowy uzupełniającej w powiązaniu z I ramą komunikacyjną, by kondensować w tym miejscu ruch. Jednocześnie realizacja naziemnych parkingów wielopoziomowych jako zabudowa uzupełniająca MW/U co pozwoli na ograniczenie miejsc postojowych na ulicach.
 17. Wprowadzenie zapisów nakazujących realizację zieleni przyulicznej jako elementu obowiązkowego.
 18. Dążenie do likwidacji Ronda Kaponiera jako elementu niepotrzebnego przy zmienionym układzie komunikacyjnym z większością ruchu w układzie północ-południe.
 19. Wyróżnienie obszarów poprzemysłowych, ze szczególnym naciskiem Starą Gazownię i Starą Rzeźnię czy tereny Elektrociepłowni Garbary.

fot. Aerofly.pl

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *