Jak chronić drzewa? Potrzeba zmian w prawie i uczciwości!

Na etapie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo wydawania warunków zabudowy należy zwrócić uwagę na konieczność zachowania istniejących drzew i konsekwentnie egzekwować ochronę zieleni. Ważne jest także takie kształtowanie przepisów ustawowych, aby w jak największym zakresie chronić drzewa, zwłaszcza w miastach, gdzie skutki kryzysu klimatycznego widoczne są najbardziej – o mądre działania na wspólnej konferencji prasowej apelował poseł Franciszek Stereczewski i radni ze Starego Miasta. Konferencję prasową zorganizowano na ul. Zielonej, gdzie deweloper otrzymał zgodę na wycięcie 6 lip i ogromnego dębu!

Nie może być zgody na wycinkę dużych drzew w gęstej zwartej zabudowie Starego Miasta, w której każdy skrawek zieleni jest bezcenny. Ochrona istniejącej w mieście zieleni jest koniecznością w kontekście zmian klimatycznych, smogu i złej jakości powietrza. Niepokojącą praktyką jest wydawanie pozwoleń na wycinkę starych, dużych, zdrowych drzew w centrum, która w naszym Mieście jest często stosowana – mówi radna Lidia Koralewska

W ostatnim czasie głośnym echem odbiła się wycinka stuletniego kasztanowca na ul. Gajowej, usunięcie drzew z ul. Libelta, Bukowskiej, Na Podgórniku, Ogrodowej, a projekt inwestora z ul. Zielonej 3 zakłada zniknięcie z centrum szpaleru starych drzew. Jedno z nich ma w obwodzie ponad dwa metry.

Czy miasto chroni drzewa? Rada Osiedla Stare Miasto wielokrotnie zwracała się do władz Miasta w formie korespondencji oraz licznych uchwał apelując o dołożenie wszelkich starań, by drzewa uratować przed wycinką. Niestety w odpowiedzi otrzymaliśmy jedynie informację o tym, że w wydanym już pozwoleniu na budowę projekt nie uwzględnia lokalizacji istniejących drzew – informuje radny Tomasz Dworek

Co robić, by zachować drzewa? -mądrze projektować – ważny jest nie tylko zysk, ale także komfort życia mieszkańców i mieszkanek,- przesadzać drzewa, ale w najbliższym sąsiedztwie -zmienić prawo tak, aby zieleń była systemowo chroniona, a ewentualne nasadzenia drzew były adekwatne do szkód środowiskowych.

Należy podjąć działania na rzecz odpowiedzialnego projektowania z poszanowaniem istniejącej w Mieście zieleni i dziedzictwa przyrodniczego.

Poseł Franciszek Sterczewski zaznaczył, że w 2015 r. NIK sporządził raport, z którego wynika, że drzewa w Polsce są chronione w niewystarczający sposób, a nasadzenia kompensacyjne są fikcją. Wrocław już ma takie wypracowane wytyczne, więc warto dobre pomysły kopiować!

Jako mieszkańcy obserwujemy przeznaczanie znacznych środków publicznych na sadzenie jak największych drzew (Św. Marcin, plac Kolegiacki), a z drugiej strony wydawanie inwestorom zezwoleń na wycinkę starodrzewu, bez nakłaniania ich do odpowiedzialnego społecznie i ekologicznie projektowania. To na etapie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz wydawania warunków zabudowy należy zwrócić uwagę na zapis o konieczności zachowania istniejących drzew i konsekwentnie go egzekwować – podkreśla radna Lidia Koralewsk

Komentarz zastępcy prezydenta Miasta Poznania, Bartosza Gussa

Obecny stan prawny bardzo liberalnie odnosi się do spraw związanych z wycinką drzew. W postępowaniach w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dwzizt) tylko drzewa objęte formami ochrony przyrody (np. pomniki przyrody) mogą być skutecznie chronione. Niestety są to pojedyncze przypadki. Zgoda na wycinkę drzew może być wydana na wielu etapach procesu inwestycyjnego, również po wydaniu pozwolenia na budowę lub też jeszcze przed wystąpieniem o dwzizt..

Korzystając z dostępnych narzędzi prawnych, w ramach analizy stanu prawnego i faktycznego nieruchomości objętej wnioskiem, w każdym postępowaniu w sprawie uzyskania dwzizt dla inwestycji, która koliduje lub może kolidować z drzewem, drzewami czy krzewami, występujemy o specjalistyczną opinię odpowiednio do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska (WKIOŚ), Zarządu Dróg Miejskich (w przypadku drzew znajdujących się w pasie drogowych) i Miejskiego Konserwatora Zabytków (w przypadku drzew znajdujących się na obszarze objętym ochroną konserwatorską) . Wszystkie stanowiska pozyskane w formie opinii są uwzględniane w decyzjach wzizt.. Jednak nawet negatywnie zaopiniowane inwestycje, które będą skutkowały dokonaniem wycinki drzew czy krzewów – nie są podstawą do odmowy wydania dwzizt. Pozyskanie opinii nt. drzew i krzewów w toku postępowania o dwzizt, czyli na bardzo wczesnym etapie inwestycyjnym, ma na celu zwrócenie uwagi inwestorowi i projektantowi na istniejące drzewa czy krzewy.

Zakładamy, że samo zwrócenie uwagi może uwrażliwić inwestorów i projektantów do projektowania inwestycji z poszanowaniem istniejącej zieleni. Dzięki temu drzewa i krzewy mogą zostać w ogóle dostrzeżone, nie zaś bezrefleksyjnie usuwane; Dodatkowo w dwzizt w formie zalecenia, w oparciu o specjalistyczną opinię, m.in. wskazujemy na konieczność zachowania drzew czy krzewów, zachowanie minimalnych odległości od drzew, wykluczenie działań skutkujących obniżaniem czy podnoszeniem poziomu wody, zachowanie należytej staranności w trakcie prowadzenia robót budowlanych w pobliżu drzew i krzewów, itd. Informujemy także o niezbędnych zezwoleniach jakie należy uzyskać w przypadku zamiaru usunięcia drzewa. Taka praktyka jest wprowadzona w UMP od ok. 2 lat, przy czym pozyskiwanie specjalistycznej opinii od WKIOŚ praktykowane jest od lipca 2020r.

Ze względu na ułomność obowiązujących przepisów prawa wskazujemy na konieczność podjęcia pilnej inicjatywy legislacyjnej obejmującej w pierwszej kolejności bardziej restrykcyjne przepisy w zakresie wycinki drzew oraz przesunięcie rozstrzygnięcie ws. usunięcia drzew na etap przed wydaniem dwizt albo wystąpienia o pozwolenie na budowę ( w przypadku mpzp). Obecnie, umożliwienie inwestorowi ubiegania się o zgodę na wycinkę po pozwoleniu na budowę, czyli po zaangażowaniu poważnych środków finansowych w projekt budowlany, jest jedną z podstawowych wad obecnego systemu prawnego. Ponadto niewielki koszt usunięcia drzewa (często kilka tysięcy) w stosunku do kosztów dokumentacji projektowej (kilkadziesiąt , kilkaset tysięcy czy więcej), w żaden sposób nie zachęca i nie wymusza na inwestorach do działań na rzecz zachowania drzew czy krzewów).

Share

Zobacz również