II Sesja Rady Osiedla – zapraszamy!

Zapraszamy na II sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 25 kwietnia 2019 roku o godz. 18.30 w sali sesyjnej nr 3, w Urzędzie Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17. Sesje i posiedzenia Komisji Rady Osiedla są zawsze otwarte dla mieszkańców!

Porządek obrad II sesji Rady Osiedla Stare Miasto:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Osiedla,
5. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu,
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego i członków Zarządu,
7. Projekt uchwały w sprawie wyboru zastępców Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu,
8. Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Osiedla Stare Miasto oraz ustalenia ich składu i zakresu działania,
9. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do wydawania opinii oraz zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej,
10. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do kontaktów
z mediami,
11. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałego przedstawiciela Osiedla do komisji konkursowych powołanych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek oświatowych działających na obszarze Osiedla,
12. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Osiedla do komisji ds. oceny
i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań,
13. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Osiedla do komisji odbiorów robót w ramach realizacji zadań powierzonych osiedlom w zakresie prac remontowych w placówkach oświatowych,
14. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Osiedla do komisji odbiorów robót w ramach realizacji zadań powierzonych osiedlom w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych,
15. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia stałych przedstawicieli Osiedla do komisji odbiorów robót wyznaczenia w ramach realizacji zadań powierzonych osiedlom w zakresie konserwacji miejskich zieleńców,
16. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania zielenią ulic Składowej i Mostowej,
17. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Budowa oświetlenia, monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury dla ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada – od Mostu Świętego Rocha do ul. Czartoria.”,
18. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o utworzenie
w drodze konsultacji społecznych regulaminu terenów nadrzecznych,
19. Wolne głosy i wnioski;
20. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również