Ta biblioteka jest potrzebna!

Czy zdanie ponad 2 tysięcy czytelników ma znaczenie dla Władz Poznania? Czy rewitalizacja Św. Marcina ma polegać tylko na budowie nowych chodników?

Filia Biblioteki w CK ZamekRada Osiedla Stare Miasto wyraża swój sprzeciw wobec likwidacji filii Biblioteki Raczyńskich w Centrum Kultury Zamek. Na sesji w dniu 17 grudnia jednogłośnie podjęła uchwałę wzywającą władze Poznania do zmiany planów i pozostawienia książnicy w miejscu, które odwiedzane jest przez dziesiątki tysięcy Poznaniaków zainteresowanych kulturą i rozwojem osobistym.

Planów likwidacja biblioteki w CK Zamek nie da się obronić żadnymi mocnymi argumentami, zarówno merytorycznymi jak i tymi natury finansowej.

Smutny i niepokojący jest fakt, że ponad dwa tysiące czytelników zostało zaskoczonych decyzją o zamknięciu ICH BIBLIOTEKI. Instytucja finansowana z publicznych pieniędzy ma służyć mieszkańcom, a nie działać wbrew ich woli. Takie działania w kontekście planów rewitalizacji śródmieścia podważają ideę współdecydowania mieszkańców o kształcie ich dzielnicy – mówi radny Tomasz Dworek.

Trudno znaleźć racjonalne argumenty przemawiające za likwidacją filii Biblioteki Raczyńskich w centrum Poznania. Główne tendencje związane z szeroko rozumianą konsumpcją kultury zakładają bezpośrednie dotarcie do poszczególnych, grup, przede wszystkim młodzieży i tych zagrożonych wykluczeniem. Temu nie służy centralizacja, a raczej łatwy dostęp do źródeł kultury, zwłaszcza w miejscach o wieloletniej tradycji i z dużym zaangażowaniem społeczności.

Często w przypadku literatury przejawia się to w postaci dostępu do mobilnych bibliotek czy organizacji spotkań w nieoczywistych miejscach, gdzie przebywają potencjalni czytelnicy.

Czytelnicy filii Biblioteki Raczyńskich planują także zbieranie podpisów za pozostawieniem placówki w CK Zamek.

Przedstawiona przez dyrekcję Biblioteki Raczyńskich koncepcja centralizacja promocji czytelnictwa w zaniedbanym, prawie 30-to tysięcznym osiedlu nie sprzyja upowszechnianiu literatury, do czego placówka utworzona przez Edwarda Raczyńskiego jest zobowiązana.

Biblioteka w Zamku ma także ważne znaczenie dla seniorów. Seniorzy nie potrzebują zachwalanych internetów, multimediów – potrzebujemy przyjaznego, dobrze skomunikowanego miejsca. A przychodząc do zamku przy okazji korzystamy z czytelni, dobrego kina, licznych wystaw, wydarzeń – podkreśla Mirosława Halilović, członek Zarządu Osiedla, czytelniczka filii nr 27.

Likwidacja którejkolwiek filii nie spowoduje powiększenia liczby czytelników w Bibliotece Głównej, która powinna dbać przede wszystkim o dziedzictwo kulturowe i realizować idee założycieli.

Należy tu podkreślić, że w ubiegłym roku zlikwidowana została filia w budynku przy Św. Marcinie, a filia przy ulicy Wronieckiej posiada ograniczony, specjalistyczny księgozbiór. Pozbawianie Śródmieścia kolejnej placówki kulturalnej z ofertą dla osób gorzej sytuowanych jest zaprzeczeniem promowanej przez Władze Poznania rewitalizacji tej zaniedbanej części miasta – podkreśla Maria Sokolnicka – Guzek, przewodnicząca Komisji Kultury

Otrzymane informacje dotyczące spadku czytelnictwa w filii w CK Zamek są tylko potwierdzeniem ogólnej, niepokojącej tendencji i dotyczą większości placówek bibliotecznych. To powinno być wyzwaniem dla osób kierujących biblioteką!

Ale także, co ważne spadek czytelnictwa w zamkowej filii jest nieznaczny, pomimo przecież migracji części wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Trudno więc znaleźć racjonalne argumenty przemawiające za likwidacją filii Biblioteki Raczyńskich w centrum Poznania. Bo odpadają także argumenty natury finansowej, gdzie miejska biblioteka w miejskiej instytucji kultury korzysta z preferencyjnej stawki, stanowiącej 1/3 standardowego czynszu.

Argumenty za pozostawieniem:

(1) Przywiązanie do stałej dobrze skomunikowanej lokalizacji i czytelnicza aktywność ponad 2 tysięcy poznaniaków

(2) Znakomita lokalizacja – zarówno w zakresie komunikacji jak i założeń marketingowo – promocyjnych – promocji czytelnictwa, dostępu do literatury

Funkcjonowanie Biblioteki – biorąc pod uwagę kategorie targetu (młodzież, osoby zainteresowane literaturą, grupy zagrożone wykluczeniem w wyludniającym się śródmieściu) w znakomitej – przestrzeni multidyscyplinarnego centrum kulturalnego. CK Zamek w nowej koncepcji programowej przyciąga – oprócz projektów dla wąskich grup i kultury wysokiej – odbiorcę masowego, do którego działania promocyjne powinny skierować działy Biblioteki Raczyńskich odpowiedzialne za promocję.

To przecież target na wyciągnięcie ręki, to minimalizacja kosztów promocyjnych, dotarcia do tych, którzy jeszcze nie mieli możliwości skorzystania z wiedzy i mądrości pisarzy.

(3) Optymalne koszty.
Biblioteka Raczyńskich wynajmując pomieszczenia w CK Zamek korzysta z minimalnych, preferencyjnych stawek, sięgających tylko 1/3 standardowego czynszu. Zapewne możliwe dalsze jest porozumienie szefów kulturalnych placówek – np. w ramach działań koopromocyjnych związanych z jeszcze większą obniżką stawki czynszu.

(4) Biblioteka w Centrum Kultury jest znakomitym dopełnieniem oferty kulturalnej obejmującej także księgarnię, kawiarnię, galerie i wiele pracowni oraz kół zainteresowań. Tym samym likwidacja placówki nie ma, nie tylko podstaw natury finansowej ale także merytorycznej i marketingowej.

(5) Rada Osiedla Stare Miasto popiera ideę utworzenia filii Biblioteki w Naramowicach i kibicuje tamtejszej Radzie w działaniach kulturotwórczych i edukacyjnych. Ale też Rada Osiedla stare Miasto mając na uwadze dobro mieszkańców zdegradowanego Śródmieścia protestuje przeciwko działaniom, które podważają projekty rewitalizacji, która nie polega tylko na wybudowaniu nowych chodników.

(6) Rada Osiedla Stare Miasto biorąc pod uwagę argument finansowy związany z likwidacją filii w CK Zamek wyraża swoje wątpliwości, co do realnych kosztów funkcjonowania a także adaptacji i eksploatacji placówki w Naramowicach. Zapewne będą one wyższe niż w CK Zamek.

(7) Przedstawione przez dyrekcję Biblioteki prognozy przepływu czytelnictwa są trudne do zrozumienia i zaakceptowania. Nie można jednoznacznie przyjąć, że dzieci i młodzież, korzystające z innych ofert CK Zamek automatycznie przeniosą się do wskazywanych filii na Jeżycach czy ulicy Roboczej na Wildzie. To może doprowadzić do rezygnacji sporej grupy czytelników z korzystania z podręcznego, bliskiego, przyjaznego księgozbioru. Potwierdzeniem tego jest fakt nieliczenia się z dotychczasowymi czytelnikami w zamkowej filii.

(8) Lokalizacja w CK Zamek ma także znaczenie dla seniorów. Swój sprzeciw wyrażają starsi czytelnicy zrzeszeni w osiedlowych klubach.

Osiedle Stare Miasto zwraca się więc do Prezydenta Miasta Poznania i do Rady Miasta Poznania o wstrzymanie wszelkich działań związanych z likwidacją filii Biblioteki Raczyńskich w Centrum Kultury Zamek. Smutny i niepokojący jest fakt, że dwa tysiące czytelników zostało zaskoczonych decyzją o zamknięciu ICH BIBLIOTEKI. Instytucja finansowana z publicznych pieniędzy ma służyć mieszkańcom, a nie działać wbrew ich woli.

CK Zamek

Dziękujemy mediom za wsparcie:

http://wiadomosci.onet.pl/poznan/biblioteka-raczynskich-likwiduje-czesc-filii-osiedlowi-radni-protestuja/k8n052

http://www.poznan.pl/mim/wm/news,1202/jedna-filia-powstaje-inna-znika,90732.html

Share

Zobacz również